Bài 16. Phương trình hóa học - Hóa học lớp 8

Câu hỏi trắc nghiệm Câu hỏi trắc nghiệm Bài 16. Phương trình hóa học

Đốt cháy khí amoniăc (NH3) trong khí oxi thu được khí nitơ (N2) và nước. Phương trình hóa học nào biểu diễn đúng phản ứng trên.

  1. NH3 + O2 → N2 + H2O
  2. 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O
  3. 2NH3 + 3O2 → N2 + 3H2O
  4. 2NH3 + O2 → N2 + 6H2O
Loading...

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.