Chương IV. Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Thanh Bình

Cho kl kẽm tác dụng với dd có chứa 5,8g axit axetic . a) Tính thể tích khí thoát ra ở đktc b) Tính kl muối thu được sau phản ứng c) nếu đem toàn lượng axit trên đun nóng với 15.5 ml rượu etylic 45 độ ( khối lượng của rượu etylic 0.9 g/ml ) . Có mặt H2SO4 đặc . Thì sau phản ứng , chất nào còn dư , dư bao nhiêu ?

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 1 tháng 6 2020 lúc 22:04

\(PTHH:2CH_3COOH+Zn\rightarrow\left(CH_3COO\right)_2Zn+H_2\)

Ta có:

\(n_{CH3COOH}=\frac{5,8}{60}=\frac{29}{300}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow n_{H2}=\frac{29}{600}\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{H2}=\frac{29}{600}.22,4=1,08\left(l\right)\)

\(CH_3COOH+C_2H_5OH\underrightarrow{^{t^oH2SO4}}CH_3COOC_2H_5+H_2O\)

\(V_{C2H5OH}=15,5.45\%=6,975\left(ml\right)\Rightarrow n_{C2H5OH}=\frac{0,9.6,975}{46}=0,136\left(mol\right)\)

\(n_{C2H5OH\left(Dư\right)}=0,136-\frac{29}{300}=0,039\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{C2H5OH\left(dư\right)}=0,039.46=1,794\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN