bài 23: Hiđro Clorua - Axit Clohidric và muối Clorua

Alayna

Viết ptpu H2S tác dụng với O2 ( trường hợp đủ oxi)


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN