Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Kim

Bài 1 : Cho x - y = 1 . Chứng minh rằng giá trị của một đa thức sau là một số không đổi .

a) P = x\(^2\) - xy - x + xy \(^2\) - y\(^3\) - y\(^2\) + 5

b) Q = x\(^3\) - x\(^2\)y - x\(^2\) + xy\(^2\) - y\(^3\) - y \(^2\)

Giúp mình bài này vớiiii .


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN