Chương IV - Dao động và sóng điện từ

Quốc Chung Đỗ

Dùng ampe kế để đo hạy qua một quạt điện. Nêu mối quan hệ giữa số chỉ của ampe kế với mức độ của dòng điện và tốc độ quay của quạt?


Các câu hỏi tương tự
Loading...