Bài 29: Bài luyện tập 5

Nông Hoàng Đức

Cho 2,4 gam kim loại magie phản ứng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric H2SO4 (đặc, nóng). Sau khi phản ứng kết thúc hoàn toàn, thấy có khí SO2 thoát ra. Khối lượng muối thu được có khối lượnglà:

A. 12 gam. B. 9,6 gam. C. 19,6 gam. D. 2,6 gam.

Hùng Nguyễn
25 tháng 4 2020 lúc 9:49

\(n_{Mg}=\frac{2,4}{24}=0,1\left(mol\right)\)

\(PTHH:Mg+2H_2SO_{4\left(\text{đ}\right)}\underrightarrow{t^o}MgSO_4+2H_2O+SO_2\)

(mol)_____0,1________________0,1____________

\(m_{MgSO_4}=0,1.120=12\left(g\right)\)

\(\rightarrow\) Đáp án A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN