Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Tun Duong

hòa tan hoàn toàn 4,6 một kim loại X thuộc nhóm 1A vào H2O sau phản ứng thu được 200 ml dung dịch A và 2,24. XÁc định kim loại X, tính nồng độ mol của dung dịch A

B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 27 tháng 12 2019 lúc 17:57

2X+2H2O\(\rightarrow\)2XOH+H2

nH2=\(\frac{2,24}{22,4}\)=0,1

\(\rightarrow\)nX=0,2

\(\rightarrow X=\frac{4,6}{0,2}=23\)

\(\rightarrow\)X là Natri

nNaOH=nNa=nX=0,2

\(\rightarrow CM_{NaOH}=\frac{0,2}{0,2}=1\left(M\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN