Bài 4: Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li

nguyễn ngọc thúy vi

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn (nếu có) của các phản ứng sau:

a/ Cho dung dịch K2CO3 phản ứng vừa đủ với dung dịch Ba(NO3)2.

b/ Cho dung dịch KOH vào dung dịch (NH4)2SO4 đun nóng.

B.Thị Anh Thơ
15 tháng 12 2019 lúc 20:09

a, K2CO3+ Ba(NO3)2 \(\rightarrow\) BaCO3+ 2KNO3

Ba2+ + CO3 2- \(\rightarrow\) BaCO3

b, 2KOH+ (NH4)2SO4 \(\rightarrow\) K2SO4+ 2NH3+ 2H2O

OH- + NH4+ \(\rightarrow\)NH3+ H2O

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN