Dao động cơ học

Thanh Bình Đổ

- Một vật dao động với chu kì T và biên độ A = 12 cm. Tại thời điểm t1 vật có li độ x1=6cm và tốc độ v1 , sau đó 3T/4 vật có tốc độ là 12πcm/s . Tìm v1:


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN