Câu hỏi của Ngọc Anh - Tiếng Anh thí điểm lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Ex1

1.This picture is the same as the picture in our room.( not different from)

->This picture.............................................................................................

2.The journey was shorter than I thought at first.(not as...as)

->The journey.............................................................................................

3. He didn't wear warm clothes so he's had a cold for 2 years.

->He had's a cold....................................................................................

4. I thinking collecting stamps is interesting.

->I find...................................................................................................

5. Julia started working for this company 6 years ago.

->Julia has..................................................................................................

6. I am interested in collecting stamps.

->I enjoy...................................................................................................

7. I find playing football interesting.

->I think that...........................................................................................

8. We keep the safe in the bedroom on the second floor.

->The safe.................................................................................................

9. Her book is not the same as mine.

->Her book............................................................................................

10. Her hair is not the same as mine.

->Her hair..............................................................................................

Các bạn giúp mình nhanh nha. Tuần sau mình kt học kì 1 rồi!

    2 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.