Bài 10. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Việt Anh

Cho 4.05g kim loại M tác dụng với dung dịch 500ml HCl 1M thu được dd X và 5.04 lít khí h2.

a tìm kim loại M

b Sau đó cho dd X tác dụng với 550ml dd NaOH 1M . Tính nồng độ mol các chất sau phản ứng

Lê Thu Dương
Lê Thu Dương 10 tháng 11 2019 lúc 22:10

Làm rồi ngại làm lại

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 10 tháng 11 2019 lúc 23:41

a) Gọi hóa trị của M là n

\(\text{2M + 2nHCl → 2MCln + nH2↑}\)

nHCl = 0,5 . 1 = 0,5 mol

nH2 = 5,04 : 22,4 = 0,225 mol

\(\text{nHCl > 2nH2 → HCl còn dư, M phản ứng hết}\)

nM = 2nH2/n = 0,45/n

M M = 4,05 : 0,45/n = 9n

\(\text{→ n = 3; M M = 27}\)

\(\text{→ M là nhôm}\)

\(\text{b) nNaOH = 0,55 . 1 = 0,55 mol}\)

Dung dịch X gồm: AlCl3: 0,15 mol

HCl dư: 0,5 - 0,225 .2 = 0,05 mol

\(\text{HCl + NaOH → NaCl + H2O}\)

kimoanh82581

Đáp án:

a) M là nhôm

b) CM (NaAlO2) = 0,048 (M)

CM (AlCl3) = 0,095 (M)

CM (NaCl) = 0,476 (M)

Giải thích các bước giải:

a) Gọi hóa trị của M là n

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2↑

nHCl = 0,5 . 1 = 0,5 mol

nH2 = 5,04 : 22,4 = 0,225 mol

nHCl > 2nH2 → HCl còn dư, M phản ứng hết

nM = 2nH2/n = 0,45/n

M M = 4,05 : 0,45/n = 9n

→ n = 3; M M = 27

→ M là nhôm

b) nNaOH = 0,55 . 1 = 0,55 mol

Dung dịch X gồm: AlCl3: 0,15 mol

HCl dư: 0,5 - 0,225 .2 = 0,05 mol

HCl + NaOH → NaCl + H2O

kimoanh82581

Đáp án:

a) M là nhôm

b) CM (NaAlO2) = 0,048 (M)

CM (AlCl3) = 0,095 (M)

CM (NaCl) = 0,476 (M)

Giải thích các bước giải:

a) Gọi hóa trị của M là n

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2↑

nHCl = 0,5 . 1 = 0,5 mol

nH2 = 5,04 : 22,4 = 0,225 mol

nHCl > 2nH2 → HCl còn dư, M phản ứng hết

nM = 2nH2/n = 0,45/n

M M = 4,05 : 0,45/n = 9n

→ n = 3; M M = 27

→ M là nhôm

b) nNaOH = 0,55 . 1 = 0,55 mol

Dung dịch X gồm: AlCl3: 0,15 mol

HCl dư: 0,5 - 0,225 .2 = 0,05 mol

\(\text{HCl + NaOH → NaCl + H2O}\)

0,05 → 0,05 → 0,05

\(\text{AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl}\)

0,15 → 0,45 → 0,15 → 0,45

nNaOH còn = 0,55 - 0,45 - 0,05 = 0,05 mol

\(\text{Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O}\)

0,05 ← 0,05 → 0,05

Sau phản ứng dung dịch gồm:

\(\text{ NaAlO2 (0,05 mol);}\)

\(\text{AlCl3 (0,15 - 0,05 = 0,1 mol)}\)

\(\text{ NaCl (0,45 + 0,05 = 0,5 mol)}\)

Thể tích dung dịch sau phản ứng: 500 + 550 = 1050 (ml) = 1,05 (l)

\(\text{CM (NaAlO2) = 0,05 : 1,05 = 0,048 (M)}\)

\(\text{CM (AlCl3) = 0,1 : 1,05 = 0,095 (M)}\)

\(\text{CM (NaCl) = 0,5 : 1,05 = 0,476 (M)}\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
B.Thị Anh Thơ 10 tháng 11 2019 lúc 23:54

a) Gọi hóa trị của M là n

\(\text{2M + 2nHCl → 2MCln + nH2↑}\)

\(\text{nHCl = 0,5 . 1 = 0,5 mol}\)

\(\text{nH2 = 5,04 : 22,4 = 0,225 mol}\)

nHCl > 2nH2 → HCl còn dư, M phản ứng hết

nM = 2nH2/n = 0,45/n

M M = 4,05 : 0,45/n = 9n

\(\text{→ n = 3; M M = 27}\)

\(\text{→ M là nhôm}\)

\(\text{b) nNaOH = 0,55 . 1 = 0,55 mol}\)

Dung dịch X gồm: AlCl3: 0,15 mol

HCl dư: 0,5 - 0,225 .2 = 0,05 mol

HCl + NaOH → NaCl + H2O

0,05 → 0,05 → 0,05

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

0,15 → 0,45 → 0,15 → 0,45

nNaOH còn = 0,55 - 0,45 - 0,05 = 0,05 mol

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

0,05 ← 0,05 → 0,05

Sau phản ứng dung dịch gồm: NaAlO2 (0,05 mol);

AlCl3 (0,15 - 0,05 = 0,1 mol)

NaCl (0,45 + 0,05 = 0,5 mol)

Thể tích dung dịch sau phản ứng: 500 + 550 = 1050 (ml) = 1,05 (l)

\(\text{CM (NaAlO2) = 0,05 : 1,05 = 0,048 (M)}\)

\(\text{CM (AlCl3) = 0,1 : 1,05 = 0,095 (M)}\)

\(\text{CM (NaCl) = 0,5 : 1,05 = 0,476 (M)}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...