nuker_ts
8 tháng 3 2017 lúc 18:48

Diện tích mahr đất hình thang đó là : 

             (28 + 12) x 8 : 2 = 160 (m2)

Diện tích đát để làm nhà là:

              160 : 100 x 40 = 64 (m2)

                     Đáp số : 64 m2

Bình luận (0)
CTHĐTQ
8 tháng 3 2017 lúc 18:50

s hình thang:

(28+12)x8:2=160(m2)

s phần làm nhà:

160 x 40 : 100= 64 (m2)

Bình luận (0)
pưer
8 tháng 3 2017 lúc 18:54

cám ơn hai bạn

Bình luận (0)
CW Hoàng Quân
9 tháng 3 2017 lúc 19:39

Diện tích hình thang là :

( 28 + 12 ) * 8 : 2 = 160 m2

Diện tích đất để làm nhà là :

160 : 100 * 40 = 64 m2

Đ/S: ...

Bình luận (0)
CW Hoàng Quân
9 tháng 3 2017 lúc 19:43

Diện tích hình thang là :

( 28 + 12 ) * 8 : 2 = 160 m2

Diện tích đất để làm nhà là :

160 : 100 * 40 = 64 m2

Đ/S: ...

Bình luận (0)
James Blizabeth
9 tháng 3 2017 lúc 19:44

Diện tích hình thang là :

( 28 + 12 ) * 8 : 2 = 160 m2

Diện tích đất để làm nhà là :

160 : 100 * 40 = 64 m2

Đ/S: ...

Bình luận (0)
James Blizabeth
9 tháng 3 2017 lúc 19:44

Diện tích hình thang là :

( 28 + 12 ) * 8 : 2 = 160 m2

Diện tích đất để làm nhà là :

160 : 100 * 40 = 64 m2

Đ/S: ...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN