Câu hỏi của Khai Vuong Tuan - Tiếng anh lớp 7

 Đặt câu hỏi cho từ trong ngoặc kép

1)My mother"is a receptionist  at the cleverlearn language centre.(where)

2)we have math and literature "every monday morning".(when)

3)In hot weather, people often feel thirsty. (how)

4)all the students in class 7a3 come from "ha noi".(where)

ai làm được tớ tích cho

    Được cập nhật 06/09/2016 lúc 20:58
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.