Bài 7. Câu lênh lặp

Yến Nhi Lê Thị

Bài tập: Nhập vào số nguyên n. Đếm xem có bao nhiêu số chẵn. Ta có S=1+2+3+…+n

Dương Phan
24 tháng 2 2019 lúc 18:55

program demsochan;

uses crt;

var dem,chan,n,i:integer;

begin

write (' Nhap gia tri n= ');

readln (n);

dem:=0;

for i:=1 to n do if i mod 2=0 then dem:=dem+1;

write (' So chan co trong day la: ',chan);

readln

end.

Bình luận (0)
Thiện
20 tháng 2 2019 lúc 20:47

uses crt;

var i,n,s,dem:longint;

begin

write('nhap n:');readln(n);

s:=0;dem:=0;

for i:=1 to n do begin

s:=s+i;

if i mod 2=0 then dem:=dem+1;

writeln(' s=',s);

writeln(' co ',dem,' so chan');

readln

end.

Bình luận (0)
Dương Phan
24 tháng 2 2019 lúc 18:56

write (' So chan trong day: ',chan );

sửa lại phần biến là đếm nhé.

~> write (' So chan trong day: ',dem);

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN