Lập trình đơn giản

lục thị thu hằng

Cho dãy số B=(b1,b2,...,bn),(b1-nguyên,i=1,...,n và 3<n<=100)

Viết ra chương trình khai báo biến cần sử dụng,nhập giá trị cho dãy ,in ra màn hình.

*Tính tổng các phần tử ở vị trí lẻ có giá trị chẵn

*Xóa 1 phần tử ở vị trí bất kì trong dãy B.In dãy sau khi xóa ra màn hình.

===(làm hộ mk vs ná)===


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN