Câu hỏi của Trang Tròn - Hóa học lớp 11

cho a gam hỗn hợp A gồm 2 anken qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng trong bình tăng 1,4g. Đốt cháy hoàn toàn a gam A cần V lit O2 (dktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thu m gam kết tuarb . Tính V và m??? 

Mọi người giải giúp mình với ạ 

    0 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.