Câu hỏi của Ngọc Thư - Vật lý lớp 10

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

câu 3: 1 chất điểm chịu tác dụng của 2 lực, cân bằng khi 2 lực đó

a.cùng độ lớn và cùng chiều

b. ngược hướng cùng độ lớn

c. hợp nhau góc vuông

d. ngược hướng khác độ lớn

câu 5:chọn phương án sai

a. nếu 1 vật thay đổi vận tốc thì có lực tác dụng lên vật

b. nếu 1 vật đang chuyển động nhanh thì phải có gia tốc lớn

c. vật không thể chuyển động khi không có lực tác dụng lên vật

d. lực có thể làm cho 1 vật bị biến dạng

câu 8: theo định luật I newton, thì phương án nào sai

a. 1 vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu hợp lực tác dụng bằng không

b. 1 vật sẽ đứng yên nếu không có lực nào tác dụng và sẽ chuyển động thẳng đều nếu hợp lực tác dụng bằng không

c. nếu không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều

d. nếu không có lực tác dụng thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều

câu 15: 2 vật chịu tác dụng của 2 lực bằng nhau thì

a. vật có khối lượng lớn hơn sẽ thu được gia tốc lớn hơn

b. vật có khối lượng nhỏ hơn sẽ thu được vận tốc đầu lớn hơn

c. 2 vật thu được gia tốc như nhau

d. vật thu được gia tốc lớn hơn thì có khối lượng nhỏ hơn

câu 19: khi 1 vật chịu tác dụng của lực duy nhất thì

a. chuyển động thẳng nhanh dần đều

b. không thể chuyển động chậm dần

c. chuyển động thẳng đều mãi mãi

d. không thể luôn đứng yên

câu 22: theo định luật III newton

a. lực và phản lực là trực đối nên hai lực cân bằng

b. lực tương tác giữa hai vật là hai lực cùng hướng

c. lực tương tác giữa hai vật là những lực trực đối

d. lực tương tác giữa hai vật có thể khác nhau về bản chất

    1 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.