Lập trình đơn giản

bùi thị hồng thu

viết chương trình tính tổng s=1+\(\dfrac{1}{1\cdot2}\)+\(\dfrac{1}{2\cdot3}+\dfrac{1}{3\cdot4}\)+............+\(\dfrac{1}{n\left(n+1\right)}\)với n là số nguyên nhập từ bàn phím.

Ái Như
Ái Như 30 tháng 11 2018 lúc 8:37

var i,n:integer;

s:real;

begin

s:=1;

write('ban hay nhap vao mot so nguyen: '); readln(n);

for i:= 1 to n do

s:= s + (1/(i*(i+1));

writeln(' tong s = ',s:0:2);

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Gia Hưng
Nguyễn Gia Hưng 26 tháng 11 2020 lúc 10:10

var i,n:integer;

s:real;

begin

s:=1;

write('ban hay nhap vao mot so nguyen: '); readln(n);

for i:= 1 to n do

s:= s + (1/(i*(i+1));

writeln(' tong s = ',s:0:2);

readln

end.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN