Dao động cơ học

Hiếu

Một con lắc đơn có l=0.9m, khối lượng vật m=0.2kg, g=10m/s^2. Khi con lắc qua vtcb, T=4N. Vận tốc của vật nặng qua vtcb ? 
A.4m/s
B.2m/s
C.3m/s
D.3căn3 m/s

Hai Yen
16 tháng 3 2015 lúc 9:17

Lực căng T của con lắc đơn là: \(T=mg(3\cos\alpha-2\cos\alpha_0)\)

                                Vận tốc:      \(v=\sqrt{2gl(\cos \alpha-\cos\alpha_0)}\)

=> lực căng và vận tốc tại vị trí cân bằng (\(\alpha = 0^0\)) là: \(T_{max}=mg(3-2\cos\alpha_0) = 4N\)

                                                                      => \(3 - 2\cos \alpha_0= \frac{4}{mg}\)

                                                                      => \(\alpha_0 = 60^0.\) 

                                    => Vận tốc tại vị trí cân bằng  \(v_{max}=\sqrt{2gl(1-\cos\alpha_0)} = \sqrt{2.10.0,9(1-0,5)} = 3m/s.\)

Chọn đáp án.C.3m/s.

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự