Chương V - Sóng ánh sáng

Quỳnh Nga

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nguồn S phát bức xạ lam đa; D không đổi; a có thể thay đổi nhưng S1,S2 luôn cách đều S. Xét M trên màn lúc đầu là vân sáng 4 nếu lần lượt giảm hoặc tăng S1;S2 1 lượng đenta a thì tại đó vân sáng bậc k và 3k. Nếu tăng S1;S2 thêm 2đenta a thì tại M sẽ là:
A.vân tối 9
B.vân sáng 9
C.vân sáng 7
D.vân sáng 8

Nguyễn Quang Hưng
11 tháng 3 2015 lúc 21:56

Ta có: \(x_M=k.i=k.\frac{\lambda D}{a}\Rightarrow x_M.a=k.\lambda D\)

Theo giả thiết ta có:

\(x_M.a=4.\lambda D\)(1)

\(x_M.\left(a-\Delta a\right)=k.\lambda D\)(2)

\(x_M.\left(a+\Delta a\right)=3k.\lambda D\)(3)

Lần lượt chia vế với vế của (3) với (2) ta đc:

\(\frac{a+\Delta a}{a-\Delta a}=3\Rightarrow\Delta a=\frac{a}{2}\)

Nếu tăng S1S2 thêm 2\(\Delta a\) thì S1S2 = a' = a + 2.a/2=2a.

Khi đó: \(x_M\left(2a\right)=8.\lambda D\Rightarrow x_M=8.\frac{\lambda D}{a'}\)

Như vậy tại M là vân sáng bậc 8.

Chọn đáp án D.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN