Chương V - Sóng ánh sáng

Quỳnh Nga

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nguồn S phát bức xạ lam đa; D không đổi; a có thể thay đổi nhưng S1,S2 luôn cách đều S. Xét M trên màn lúc đầu là vân sáng 4 nếu lần lượt giảm hoặc tăng S1;S2 1 lượng đenta a thì tại đó vân sáng bậc k và 3k. Nếu tăng S1;S2 thêm 2đenta a thì tại M sẽ là:
A.vân tối 9
B.vân sáng 9
C.vân sáng 7
D.vân sáng 8

Nguyễn Quang Hưng
11 tháng 3 2015 lúc 21:56

Ta có: \(x_M=k.i=k.\frac{\lambda D}{a}\Rightarrow x_M.a=k.\lambda D\)

Theo giả thiết ta có:

\(x_M.a=4.\lambda D\)(1)

\(x_M.\left(a-\Delta a\right)=k.\lambda D\)(2)

\(x_M.\left(a+\Delta a\right)=3k.\lambda D\)(3)

Lần lượt chia vế với vế của (3) với (2) ta đc:

\(\frac{a+\Delta a}{a-\Delta a}=3\Rightarrow\Delta a=\frac{a}{2}\)

Nếu tăng S1S2 thêm 2\(\Delta a\) thì S1S2 = a' = a + 2.a/2=2a.

Khi đó: \(x_M\left(2a\right)=8.\lambda D\Rightarrow x_M=8.\frac{\lambda D}{a'}\)

Như vậy tại M là vân sáng bậc 8.

Chọn đáp án D.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự