Chương II : Hàm số và đồ thị

Đinh Thu Hiền

Câu 1 :cho x= -1,-2,0, 1/2,1,2. a. lập bảng giá trị tương ứng của x và giá trị tương ứng của y với mọi x thuộc X .B)tìm f(0) và f( 1/2).c) tìm x biết f(x)=2

câu 2 :

cho các cặp số x,y như sau : (-1;2),(-0,5-1),(2,-4),(3,-6),(5 1/3; 10 1/3) a) các cặp có xác định hàm số nào hay không , b) lập bảng các giá trị hàm số đó c) hàm số đó có thể được cho bởi công thức nào

t2 mình phải đi hc rồi


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN