Chương 2. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

dbrby

hòa tan hoàn toàn 22,6 g hỗn hợp X gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA vào 600 g dd HCl 3,65% kết thúc phản ứng thu được dd Y và V lít CO2 đktc. hấp thụ hết V lít khí này vào dd Ca(OH)2 thu được 15g kết tủa, lọc kết tủa đun nóng lại thu được 5g kết tủa nữa.

a. xác định tên 2 kim loại

b. tính C% các chất trong Y


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN