Địa lý dân cư

Nguyễn LInh

tư tưởng trọng nam khinh nữ vãn còn nặng nề ở 1 số địa phương của nước ta. Em sẽ nói j để vận dộng người dân có nhận thức đúng và dần xóa bỏ tư tưởng lạc hậu này


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN