Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Pé Ngân

Tính pH của các dung dịch sau:

a) Dung dịch A: H2SO4 0,01M.

b) Dung dịch B: NaOH 0,01M.

c) Dung dịch C: tạo bởi dung dịch A trộn với dung dịch B theo tỉ lệ tương ứng là 1:2.

Help me

Khánh Đan
Thượng tá -
26 tháng 9 2020 lúc 21:14

a, Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn cả 2 nấc.

\(H_2SO_4\rightarrow2H^++SO_4^{2-}\)

0,01 ______ 0,02 _______ M

\(\Rightarrow pH=-log\left[H^+\right]\approx1,7\)

b, NaOH → Na+ + OH-

__ 0,01 _________ 0,01 M

\(\Rightarrow\left[H^+\right]=\frac{10^{-14}}{0,01}=10^{-12}M\)

⇒ pH = 12

c, Ta có: VA = x ⇒ VB = 2x

⇒ nH+ = 0,02x (mol); nOH- = 0,02x (mol)

\(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

0,02x _0,02x ________ (mol)

⇒ Pư hết.

Môi trường sau pư là môi trường trung tính. ⇒ pH = 7

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN