Lesson 3

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 21:09

To: mayor@blackstone.org 

Subject: Energy suggestions for Blackstone City 

Dear Mayor Adams, 

My name is Nina Tran. I am a student at Blackstone Secondary School. 

I am writing about the polluted air in our city. I would like to suggest ways to make Blackstone City more eco-friendly. Now, we get 70% of our energy from coal. Coal power plants are expensive to run and nonrenewable. They cause a lot of pollution, too. I think we should change to wind power. It is renewable and cheap to run. It would work very well. It is really windy in our city. This will reduce air pollution and make Blackstone City more eco-friendly. Thank you for reading this. 

Sincerely, 

Nina Tran

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 21:10

Dịch:

(Đến: mayora@windrush.org

Chủ đề: Giải pháp năng lượng cho thành phố Blackstone

Kính gửi Thị trưởng,

Tên tôi là Nina Trần. Tôi là học sinh tại trường trung học Blackstone.

Tôi đang viết về vấn đề ô nhiễm không khí ở thành phố của chúng ta. Tôi muốn đưa ra những giải pháp giúp thành phố Windrush trở nên thân thiện với môi trường hơn. Hiện tại, chúng ta nhận được 70% nguồn năng lượng từ than. Các nhà máy điện than rất tốn kém để vận hành và không thể tái tạo. Chúng cũng gây ra rất nhiều ô nhiễm. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi năng lượng gió. Nó có thể tái tạo và rẻ để tiến hành. Nó sẽ hoạt động rất tốt. Nó thực sự có gió trong thành phố của chúng ta. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm không khí và làm cho thành phố Blackstone thân thiện với môi trường hơn. 

Cảm ơn ngài đã đọc bài viết này.

Trân trọng,

Nina Trần)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 21:08

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 21:07

Blackstone Town should use more solar energy and reduce coal energy.

(Thị trấn Blackstone nên sử dụng nhiều năng lượng mặt trời và giảm năng lượng than.)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 21:07

Tạm dịch:

Nguồn năng lượng

Than đá - 60%

Khí ga tự nhiên - 15%

Năng lượng mặt trời - 5%

Dầu - 20%

Thị trấn Blackstone

Thị trấn Blackstone gần một con sông lớn. Nó có gió suốt mùa thu và mùa đông. Nó có ánh nắng suốt mùa thu và mùa hè. Thành phố không có quá nhiều tiền để tích lũy.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 21:05

To: johnscott@blackstone.gov 

Subject: RE: Energy idea 

Hi Mr. Scott, 

I'm Peter Jones. Blackstone Town should stop using coal. It's expensive and causes pollution. We should change to renewable energy. Let's use wind power.It's so windy here in fall and winter. 

See you, 

Peter

Hi Mr. Scott,  => Dear Mr. Scott,

I’m Peter Jones. => My name is Peter Jones.

It's => It is

Let's use wind power. => We should use wind power.

See you, => Sincerely,

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 21:04

1. “Dear Mayor Adams,” -----> Formal than “Hi Mayor Adams!” (Chào thị trưởng)

2. “Sincerely, Elizabeth Freeman” -----> Formal than “See you.” (Hẹn gặp lại)

3. “I am writing about the polluted air in our city.” -----> Formal than “I wanted to say that Windrush City isn't very clean.” (Tôi muốn nói rằng thành phố Windrush không sạch chút nào.) 

4. “Coal power plants are expensive to run. They cause a lot of pollution, too. I think we should change to wind power.” -----> Formal than “Coal isn't the best energy to use. Let's use wind power.” (Than đá không phải năng lượng tốt nhất để sử dụng. Hãy sử dụng năng lượng gió.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:57

My town is polluted. Because of lots of waste, lots of vehicles,... (Thị trấn tôi đang bị ô nhiễm. Vì nhiều rác thải, nhiều phương tiện,...)

My town should use renewable energy sources. (Thị trấn tôi nên sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Vanh Nek
15 tháng 2 2023 lúc 20:45

b. Now, read and fill in the blanks.

(Bây giờ, đọc và điền vào chỗ trống.)

1. Elizabeth goes to__windrush_______ Secondary School. 

2. She is writing about the__polluted______air in the city. 

3. The city gets most of its energy from__coal______. 

4. Wind power is _cheap_______to run. 

5. Windrush City will become more__eco-friendly_____ if Mayor Adams follows Elizabeth's suggestion. 

Bình luận (1)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:54

1 - Windrush

2 - polluted

3 - coal

4 - cheap

5 - eco-friendly

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:53

Chọn vấn đề 2. too much air pollution (ô nhiễm không khí quá nhiều)

Thông tin: I am writing about the polluted air in our city. (Tôi đang viết về vấn đề ô nhiễm không khí ở thành phố của chúng ta.)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:53

Tạm dịch:

Đến: mayoradams@windrush.org

Chủ đề: Giải pháp năng lượng cho thành phố Windrush

Kính gửi Thị trưởng,

Tên tôi là Elizabeth Freeman. Tôi là học sinh tại trường trung học Windrush.

Tôi đang viết về vấn đề ô nhiễm không khí ở thành phố của chúng ta.

Tôi muốn đưa ra những giải pháp giúp thành phố Windrush trở nên thân thiện với môi trường hơn.

Hiện tại, chúng ta nhận được 70% nguồn năng lượng từ than. Các nhà máy điện than rất tốn kém để vận hành. Chúng cũng gây ra rất nhiều ô nhiễm. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi năng lượng gió.

Nó có thể tái tạo và rẻ để tiến hành. Nó sẽ hoạt động rất tốt. Nó thực sự có gió trong thành phố của chúng ta. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm không khí và làm cho thành phố Windrush thân thiện với môi trường hơn. 

Cảm ơn ngài đã đọc bài viết này.

Trân trọng,

Elizabeth Freeman

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 20:41

He is "energy expert"

Bình luận (0)