Lesson 1

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:20

Twin Peaks city uses more renewable energy than Springfield. 

(Thành phố Twin Peaks sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn Springfield.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:09

A: How much energy does Springfield get from oil? 

(Springfield nhận được bao nhiêu năng lượng từ năng lượng thủy điện?)

B: It gets fifty percent from oil. 

(Nó nhận được 50% từ năng lượng dầu.) 

A: What about energy from coal?

(Còn năng lượng từ than đá thì sao?)

B: Springfield gets twenty percent from coal. 

(Springfield nhận được 20% từ than.)

A: How much energy does Springfield get from wind power? 

(Springfield nhận được bao nhiêu năng lượng từ năng lượng gió?)

B: Springfield gets five percent from wind power. 

(Springfield nhận được 5% từ năng lượng gió.)

A: How much energy does Springfield get from hydropower? 

(Springfield nhận được bao nhiêu năng lượng từ năng lượng thủy điện?)

B: Springfield gets five percent from hydropower. 

(Springfield nhận được 5% từ năng lượng thủy điện.)

A: How much energy does Springfield get from solar power? 

(Springfield nhận được bao nhiêu năng lượng từ năng lượng mặt trời?)

B: Springfield gets twenty percent from solar power. 

(Springfield nhận được 20% từ năng lượng mặt trời.)

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:09

Springfield Energy Sources (Các nguồn năng lượng của Springfield)

Oil (dầu mỏ)

50%

Coal (than đá)

20%

Wind power (năng lượng gió)

5%

Hydropower (thủy điện)

5%

Solar power (năng lượng mặt trời)

20%

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:09

Đáp án: forty => sai vì nhấn vào trọng âm thứ 2.

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 20:15

'twenty

'thirty

'forty

....

'ninety

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:08

Wintertown gets more energy from coal than Hambry.

(Wintertown nhận nhiều năng lượng từ than hơn Hambry.)

Highdale gets less hydropower than Wintertown.

(Highdale nhận ít năng lượng từ thủy điện hơn Wintertown.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:08

2. Highdale gets less energy from coal than Hambry.

(Highdale nhận được ít năng lượng từ than hơn Hambry.)

3. Highdale gets 40% more solar power than Wintertown.

(Highdale nhận được năng lượng mặt trời nhiều hơn 40% so với Wintertown.)

4. Hambry gets more energy from coal than Highdale.

(Hambry nhận được nhiều năng lượng từ than hơn Highdale.)

5. Wintertown gets more energy from hydropower than Hambry.

(Wintertown nhận được nhiều năng lượng từ thủy điện hơn Hambry.)

6. Wintertown and Hambry get less energy from oil than Highdale.

(Wintertown và Hambry nhận được ít năng lượng từ dầu hơn Highdale.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:08

2. Does Highdale burn more natural gas than Wintertown? 

(Highdale có đốt cháy nhiều khí đốt tự nhiên hơn Wintertown không?)

3. Springfield gets 40% less energy from solar power than Twin Peaks.

(Springfield nhận được năng lượng từ năng lượng mặt trời ít hơn 40% so với Twin Peaks.)

4. People in Springfield use more electricity than people in Twin Peaks.

(Người dân ở Springfield sử dụng nhiều điện hơn người dân ở Twin Peaks.)

5. Does Greenwood get more energy of its from coal than Maple Falls?

(Greenwood có nhận được nhiều năng lượng từ than đá hơn Thác Maple không?)

Bình luận (0)