Lesson 2

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 20:34

I think 20% of our energy should come from wind power.

I think 30% of our energy should come from hydropower.

I think 50% of our energy should come from solar power.

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:46

I think 10% of our energy should come from wind power.

(Tôi nghĩ 10% năng lượng của chúng ta đến từ năng lượng gió.)

I think 40% of our energy should come from hydropower.

(Tôi nghĩ 40% năng lượng của chúng ta đến từ năng lượng thủy điện.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:46

Solar power is good for my city. Because it’s renewable, clean and cheap to run.

(Năng lượng mặt trời thì tốt cho thành phố của tôi. Bởi vì nó có thể tái tạo, sạch và rẻ để tiến hành.)

Coal is bad for my town. Because it’s nonrenewable, expensive to run and creates pollution.

(Than thì không tốt đối với thị trấn của tôi. Vì nó không thể tái tạo, đắt để tiến hành và gây ô nhiễm.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:42

A: Can you tell me about hydropower?

(Bạn có thể nói cho tôi về năng lượng thủy điện được không?)

B: It's clean and cheap to run, but it's expensive to build. It's also need big rivers.

(Nó thì sạch và rẻ để tiến hành nhưng nó đắt để xây dựng. Nó cũng cần sông lớn.)

A: Can you tell me about solar power?

(Bạn có thể nói cho tôi về năng lượng mặt trời được không?)

B: It's clean and cheap to run, but it's expensive to build. It doesn’t work at night.

(Nó thì sạch và rẻ để tiến hành nhưng nó đắt để xây dựng. Nó cũng không hoạt động vào buổi tối.)

A: Can you tell me about natural gas power?

(Bạn có thể nói cho tôi về năng lượng gió được không?)

B: It's cheap to build, but it's expensive to run. It also creates some pollution.

(Nó thì rẻ để xây dựng nhưng nó đắt để tiến hành. Nó cũng gây nhiều ô nhiễm.)

A: Can you tell me about coal power?

(Bạn có thể nói cho tôi về năng lượng than được không?)

B: It's cheap to build, but it's expensive to run. It also creates pollution.

(Nó thì rẻ để xây dựng nhưng nó đắt để tiến hành. Nó cũng gây ô nhiễm.)

A: Can you tell me about nuclear power?

(Bạn có thể nói cho tôi về năng lượng hạt nhân được không?)

B: It's clean and cheap to run, but it's expensive to build. It also dangerous.

(Nó thì sạch và rẻ để tiến hành nhưng nó đắt để xây dựng. Nó cũng nguy hiểm.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:41

Coal is cheap and eassy to use. 

=> Sai vì không lược bỏ âm /d/ trong từ "and". 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 20:28

"and" đọc tiếng việt là "en"

Chữ cái "n" cũng đọc là "en" 

=> and đọc là /n/

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:23

Airplanes are fast and convenient, but it’s pollution.

(Máy bay thì nhanh và thuận tiện, nhưng nó ô nhiễm.)

Cars are convenient, but it’s expensive.

(Ô tô thì thuận tiện, nhưng nó đắt.)

Bicycles are clean, cheap and good for health.

(Xe đạp thì sạch, rẻ và tốt cho sức khỏe.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
_Sunn So Sad_
15 tháng 2 2023 lúc 20:29

c. Fill in the blanks using “and or , but”.

(Điền vào chỗ trống sử dụng “and hoặc , but”.)

1. Electric cars are clean , but they are expensive to buy.  (Ô tô điện thì sạch, nhưng đắt để mua.)

2. Nuclear power can sometimes be dangerous _____but_____it's cheap to run. 

3. Microwave ovens are cheap___and___ they use less electricity than electric ovens.

4. Solar panels save money____and_____ they are clean. 

5. Coal power plants are popular___and___ cheap __but_____they cause pollution. 

6. My hometown is noisy____and_____ polluted _but_______I love living there.

Bình luận (0)
Bacon Family
15 tháng 2 2023 lúc 20:29

but

and 

and

and - but

and - but

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
10 tháng 10 2023 lúc 20:22

2. Hydropower is cheap and clean to use.

(Than đá thì rẻ và sạch để sử dụng.)

3. Wind power is clean and renewable, but it’s noisy.

(Năng lượng gió sạch và có thể tái tạo, nhưng nó ồn ào. )

4. Natural gas is cheap, but it’s non-renewable.

(Khí đốt tự nhiên rẻ, nhưng nó không thể tái tạo.)

5. Motorbikes are popular and cheap, but cause pollution.

(Xe máy phổ biến và rẻ, nhưng gây ô nhiễm.)

6. Microwave ovens are convenient and save money.

(Lò vi sóng rất tiện lợi và tiết kiệm tiền.)

Bình luận (0)