Lesson 1

Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
9 tháng 10 2023 lúc 19:04

A: Let’s make lemon pancakes. What do we need?

(Hãy cùng làm bánh kếp chanh. Chúng ta cần gì?)

B: We need some spaghetti.

(Chúng ta cần một ít mì ống.)

A: How much do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu?)

B: We need 200 grams of spaghetti.

(Chúng ta cần 200g mì ống.)

A: How many onions do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu hành?)

B: We need 1 onion.

(Chúng ta cần 1 củ hành.)

A: How much oil do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu dầu ăn?)

B: We need 3 tablespoons of oil.

(Chúng ta cần 3 thìa dầu ăn.)

A: How many beans do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu đậu?)

B: We need 350 grams of beans.

(Chúng ta cần 350g đậu.)

A: How many tomatoes do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu cà chua?)

B: We need 3 tomatoes.

(Chúng ta cần 3 quả cà chua.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
9 tháng 10 2023 lúc 19:04

B: Let’s make lemon pancakes. What do we need?

(Hãy cùng làm bánh kếp chanh. Chúng ta cần gì?)

A: We need some flour.

(Chúng ta cần một ít bột mì.)

B: How much do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu?)

A: We need 200 grams of flour.

(Chúng ta cần 200g bột mì.)

B: How much sugar do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu đường?)

A: We need 1 teaspoon of sugar.

(Chúng ta cần 1 thìa cà phê đường.)

B: How many eggs do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu trứng?)

A: We need 1 egg.

(Chúng ta cần 1 quả trứng.)

B: How much milk do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu sữa?)

A: We need 200 milliliters of milk.

(Chúng ta cần 200ml sữa.)

B: How much butter do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu bơ?)

A: We need 2 tablespoons of butter.

(Chúng ta cần 2 thìa bơ.)

B: How many lemons do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu chanh?)

A: We need 1 lemon.

(Chúng ta cần 1 quả chanh.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
9 tháng 10 2023 lúc 19:02

ADAM'S APPLE PIE (Bánh nhân táo của Adam)

A: What do we need to make an apple pie?

(Chúng ta cần những gì để làm một chiếc bánh táo?)

B: We need some apples.

(Chúng ta cần một vài quả táo.)

A: How many apples do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu táo?)

B: We need six.

(Chúng ta cần 6 quả.)

A: How much sugar do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu đường?)

B: We need 130 grams of sugar.

(Chúng ta cần 130g đường.)

A: How much flour do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu bột mì?)

B: We need 225 grams of flour.

(Chúng ta cần 225g bột mì.)

A: How much butter do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu bơ?)

B: We need 225 grams of butter.

(Chúng ta cần 225g bơ.)

A: What else do we need?

(Chúng ta cần gì nữa?)

B: We need 120 milliliters of water.

(Chúng ta cần 120ml nước.)

***

BILLY'S BEEF NOODLES (Mì bò của Billy)

A: What do we need to make beef noodles?

(Chúng ta cần những gì để làm mì xào bò?)

B: We need some noodles.

(Chúng ta cần một ít mì.)

A: How many noodles do we need?

(Chúng ta cần bao mì?)

B: We need 350 grams.

(Chúng ta cần 350g.)

A: How much beef do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu thịt bò?)

B: We need 350 grams of beef.

(Chúng ta cần 130g thịt bò.)

A: How much oil do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu dầu ăn?)

B: We need 4 tablespoons of oil.

(Chúng ta cần 4 tbsp dầu ăn.)

A: How many vegetables do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu rau?)

B: We need 320 grams of vegetables.

(Chúng ta cần 320g rau.)

A: How much flour do we need?

(Chúng ta cần bao nhiêu bột mì?)

B: We need 2 teaspoons of flour.

(Chúng ta cần 2 thìa cà phê bột mì.)

A: What else do we need?

(Chúng ta cần gì nữa?)

B: We need 3 tablespoons of fish sauce.

(Chúng ta cần 3 thìa nước mắm.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
9 tháng 10 2023 lúc 19:02

teaspoon (thìa cà phê)                                      

spicy (cay)                           

special (đặc biệt)

spoon (cái thìa)                                         

spider (con nhện)                         

sport (thể thao)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
9 tháng 10 2023 lúc 19:01

spoon (cái thìa)                                         

spider (con nhện)                         

sport (thể thao)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
9 tháng 10 2023 lúc 19:01

spaghetti (mì ống)    

tablespoon (thìa canh)                                          

speaker (cái loa) 

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Mai Trung Hải Phong
9 tháng 10 2023 lúc 19:00

A: What ingredients are in your fridge? How much/many?

(Những thành phần nào có trong tủ lạnh của bạn? Bao nhiêu?)

B: I have one liter of milk in my fridge.

(Tôi có 1l sữa trong tủ lạnh.)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:21

2. How many eggs do we need? (Chúng ta cần bao nhiêu trứng?)

3. How much flour do we need? (Chúng ta cần bao nhiêu bột mì?)

4. How much oil do we need? (Chúng ta cần bao nhiêu dầu ăn?)

5. How many lemons do we need? (Chúng ta cần bao nhiêu chanh?)

6. How much sugar do we need? (Chúng ta cần bao nhiêu đường?)

Bình luận (0)
Lê Nhật Ninh
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
9 tháng 10 2023 lúc 19:21

1. much

2. many

3. much

4. many

5. many

6. much

1. How much spaghetti do we need? 

(Chúng ta cần bao nhiêu mì ống?)

2. How many tomatoes do we need? 

(Chúng ta cần bao nhiêu quả cà chua?)

3. Don't use too much sugar.

(Không sử dụng quá nhiều đường.)

4. How many eggs do we have? 

(Chúng ta có bao nhiêu quả trứng?)

5. We don't have many apples left.

(Chúng tôi không còn nhiều táo.)

6. How much salt do we have?

(Chúng ta có bao nhiêu muối?)

Bình luận (0)