Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access

index.php?l=user.registe...

a= (documecumentEuity.clientWidth, 'CH': window.innerHeight || document.documentEuity.clientHeight }; trở về { get: function (name) {return private [name]; } }; } var swfobject = function () {var D = "không xác định", r = "object", S = "Shockwave Flash", W = "ShockwaveFlash.ShockwaveFlash", q = "application / x-shockwave-flashoLowerCase (), ae = Y? /win/.test (Y): / win / .test (ah), ac = Y? /mac/.test (Y): / mac / .test (ah), af = / webkit / .test (ah)? ParseFloat (ah.replace (/ ^. * Webkit \ / (\ d + (\. \ D +)?). * $ /, "$ 1")): false, X =! + "\ V1", ag = [0,0,0], ab = null; if (typeof t.plugins! = D && typeof t.plugins [S] = = r) {ab = t.plugins [S] .descrip; if (ab &&! (typeof t.mimeTypes!= D && t.mimeTypes [q] &&! T.mimeTypes [q] .enablesPlugin)) {T = true; X = false; ab = ab.replace (/ ^. * \ S + (\ S + \ s + \ S + $) / , "$ 1"); ag [0] = parseInt (ab.replace (/ tổng (.*) \ .. *, / / ​​"$ 1"), 10); ag [1] = parseInt (ab.replace (/ ^. * \. (. *) \ s. * $ /, "$ 1"), 10); ag [2] = / [a-zA-Z] /. test (ab)? parseInt (ab.replace ( / ^ ..* [a-zA-ZTHER + (. *) $ /, "$$1 "), 10) 0 đã được chia sẻ với các thành viên chính thức của chúng tôi, hãy thử {var ad = new ActiveXObject (W); if (ad) {ab = ad.GetVariable ("$ version"); if (ab) {X = true; ab = ab.split ("") [1] .split (","); ag = [parseInt (ab [0], 10), parseInt (ab [1], 10), parseInt (ab [2], 10)]}}} bắt (Z) {}}} return {w3: aa, pv: ag, wk: af, tức là: X, win: ae, mac: ac}} (), k = function () {if (! M.w3) {return} if ((typeof j. yetState! = D && j . yetState == "hoàn thành") || (typeof j. yetState == D && (j.getElementsByTagName ("body") [0] || j.body))) {f ()} if (!J) {if (typeof j.addEventListener! = D) {j.addEventListener ("DOMContentLoaded", f, false)} if (M.ie && M.win) {j.attachEvent (x, function () {if (j. readyState == "hoàn thành") {j.detachEvent (x, argument.callee); f ()}}); if (O == top) {(function () {if (J) {return} thử {j. documentEuity.doScroll ("left")} Catch (X) {setTimeout (argument.callee, 0); return} f ()}) ()}} if (M.wk) {(function () {if (J) {return} if (! / oad | Complete / .test (j. yetState)) {setTimeout (argument.callee, 0); return} f ()}) ()} s (f)}} (); function f () {if (J) {return} thử {var Z = j.getElementsByTagName ("body") [0] .appendChild (C ("span")); Z.parentNode.removeChild (Z)} bắt (aa) {return} J = true; var X = U.length; for (var Y = 0; Y <X; Y ++) {U [Y] ()}} chức năng K (X) {if (J) {X () } other {U [U.length] = X}} hàm s (Y) {if (typeof O.addEventListener! = D) {O.addEventListener ("load", Y,false)} other {if (typeof j.addEventListener! = D) {j.addEventListener ("load", Y, false)} otheble ("$ phiên bản"); if (ab) {ab = ab.split ("") [1] .split (","); M.pv = [parseInt (ab [0], 10), parseInt (ab [1], 10), parseInt (ab [2], 10)]}} khác {if (Y <10) hàm H () {var ag = o.length; if (ag> 0) {for (var af = 0; af <ag; af ++) {var Y = o [af] .id; var ab = o [af] .callbackFn;var aa = {thành công: sai, id: Y}; if (M.pv [0]> 0) {var ae = c (Y); if (ae) {if (F (o [af] .swfVersion) && ! (M.wk && M.wk <312)) {w (Y, đúng); if (ab) {aa.success = true; aa.ref = z (Y); ab (aa)}} khác {if (o [af] .expressInstall && A ()) {var ai = {}; ai.data = o [af] .expressInstall; ai. mật = ae.getAttribution ("width") || "0"; ai.height = ae. getAttribution ("height") || "0"; if (ae.getAttribution ("class")) {ai.styleclass = ae.getAttribution ("class")} if (ae.getAttribution ("align")) {ai .align = ae.getAttribution ("align")} var ah = {}; var X = ae.getElementsByTagName ("param"); ​​var ac = X.length; for (var ad = 0; ad <ac; ad ++) {if (X [ad] .getAttribution ("name"). toLowerCase ()! = "movie") {ah [X [ad] .getAttribution ("name")] = X [ad] .getAttribution ("value" )}} P (ai, ah, Y, ab)} khác {p (ae);if (ab) {ab (aa)}}}}} khác {w (Y, true); if (ab) {var Z = z (Y); if (Z && typeof Z.SetVariable! = D) {aa.success = true; aa.ref = Z} ab (aa)}}}}} hàm z (aa) {var X = null; var Y = c (aa); if (Y && Y.nodeName == "ĐỐI TƯỢNG") {if (typeof Y.SetVariable! = D) {X = Y} other {var Z = Y.getElementsByTagName (r) [0]; if (Z) {X = Z}}} return X} hàm A () {return! a && F ("6.0,65") && (M.win | | M.mac) &&! (M.wk && M.wk <312)} chức năng P (aa, ab, X, Z) {a = true; E = Z | | nState! = 4) {var Y = C ("div"); X + = "SWFObjectNew"; Y.setAttribution ("id", X); ae.parentNode.insertB Before (Y, ae); ae.style .display = "none"; (function () {if (ae. yetState == 4) {ae.parentNode.removeChild (ae)} other {setTimeout (argument.callee, 10)}}) ()} u (aa , ab, X)}} chức năng p (Y) {if (M.ie && M.win && Y. yetState! = 4) {var X = C ("div"); Y.parentNode.insertB Before (X, Y); X. ParentNode.replaceChild (g (Y), X); Y.style.display = "none";(function () {if (Y. yetState == 4) {Y.parentNode.removeChild (Y)} other {setTimeout (argument.callee, 10)}}) ()} khác {Y.parentNode.replaceChild (g ( Hàm Y), Y)}} g (ab) {var aa = C ("div"); if (M.win && M.ie) {aa.innerHTML = ab.innerHTML} khác {var Y = ab.getElementsByTagName (r ) [0]; if (Y) {var ad = Y.childNodes; if (ad) {var X = ad.length; for (var Z = 0; Z <X; Z ++) {if (! (Ad [Z ] .nodeType == 1 && ad [Z] .nodeName == "PARAM") &&! (ad [Z] .nodeType == 8)) {aa.appendChild (ad [Z] .cloneNode (true))}}}} } return aa} hàm u (ai, ag, Y) {var X, aa = c (Y); if (M.wk && M.wk <312) {return X} if (aa) {if (typeof ai.id = = D) {ai.id = Y} if (M.ie && M.win) {var ah = ""; for (var ae in ai) {if (ai [ae]! = Object.prototype [ae]) {if (ae.toLowerCase () == "data") {ag.movie = ai [ae]} khác {if (ae.toLowerCase () == "styleclass") {ah + = 'class = "' + ai [ae] + '"'} other {if (ae.toLowerCase ()! = "classid") {ah + = "" + ae + '= "' + ai [ae] + '"'}}}}} var af = ""; for (var ad in ag) {if (ag [ad]! = Object.prototype [ad]) {af + = '<param name = "' + ad + '" value = "' + ag [ad] + '" />'} } aa.outerHTML = '<object classid = "clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"' + ah + ">" + af + "</ object>"; N [N.length] = ai.id; = c (ai.id)} other {var Z = C (r); Z.setAttribution ("type", q); for (var ac in ai) {if (ai [ac]! = Object.prototype [ac ]) {if (ac.toLowerCase () == "styleclass") {Z.setAttribution ("class", ai [ac])} khác {if (ac.toLowerCase ()! = "classid") {Z.setAttribution (ac, ai [ac])}}}} cho (var ab in ag) {if (ag [ab]! = Object.prototype [ab] && ab.toLowerCase ()! = "movie") {e (Z, ab, ag [ab])}} aa.parentNode.thayChild (Z, aa); X = Z}} trả về hàm X} e (Z, X, Y) {var aa = C ("param"); ​​aa.setAttribution ("name", X); aa.setAttribution ( "value", Y); Z.appendChild (aa)} hàm y (Y) {var X = c (Y); if (X && X.nodeName == "ĐỐI TƯỢNG") {if (M.ie && M.win) {X .style.display = "none"; (function () {if (X. yetState == 4) {b (Y)} other {setTimeout (argument.callee, 10)}}) ()}} {X.parentNode .removeChild (X)}}} hàm b (Z) {var Y = c (Z); if (Y) {for (va], 10); X [1] = parseInt (X [1], 10) | | 0; X [2] = parseInt (X [2], 10) || 0; trả về (Y [0]>X [0] || (Y [0] == X [0] && Y [1]> X [1]) || (Y [0] == X [0] && Y [1] == X [1] && Y [2]> = X [2]))? True: false} hàm v (ac, Y, ad, ab) {if (M.ie && M.mac) {return} var aa = j.getElementsByTagName ("head" ) [0]; if (! Aa) {return} var X = (ad && typeof ad == "chuỗi")? Ad: "screen"; if (ab) {n = null; G = null} if (! N | | G! = X) {var Z = C ("style"); Z.setAttribution ("type", "text / css"); Z.setAttribution ("media", X); n = aa.appendChild (Z ); if (M.ie && M.win && typeof j.styleSheets! = D && j.styleSheets.length> 0) {n = j.styleSheets [j.styleSheets.length-1]} G = X} if (M.ie && M.win) {if (n && typeof n.addRule == r) {n.addRule (ac, Y)}} khác {if (n && typeof j.createTextNode! = D) {n.app ad, af, ac) {var X = {thành công: sai, id: ah}; if (M.w3 &&! (M.wk && M.wk <312) && ab && ah && ae && ag && Y) {w (ah, false) ; K (function () {ae + = ""; ag + = ""; var aj = {}; if (af && typeof af === r) {for (var al in af) {aj [al] = af [al] }} aj.data = ab; aj. thong = ae; aj.height = ag; var am = {}; if (ad && typeof ad === r) {for (var ak in ad) {am [ak] = ad [ak]}} if (Z && typeof Z === r) {for (var ai in Z) {if (typeof am.flashvars! = D) {am.flashvars + = "&" + ai + "=" + Z [ai ]} khác {am.flashvars = ai + "=" + Z [ai]}}} if (F (Y)) {var an = u (aj, am, ah); if (aj.id == ah) { w (ah, true)} X.success = true; X.ref = an} khác {if (aa && A ()) {aj.data = aa; P (aj, am, ah, ac); return} khác {w (ah, đúng)}} if (ac) {ac (X)}})} other {if (ac) {ac (X)}}}, switch OfferAutoHideShow: function () {m = false}, ua: M, getFlashPlayerVersion: function () {return {Major: M.pv [0], nhỏ: M.pv [1], phát hành: M.pv [2]}}, hasFlashPlayerVersion: F, createSWF: function (Z, Y, X) {if (M.w3) {return u (Z, Y, X)} other { trả về không xác định}}, showExpressInstall: function (Z, aa, X, Y) {if (M.w3 && A ()) {P (Z, aa, X, Y)}}, removeSWF: function (X) {if (M .w3) {y (X)}}, createCSS: function (aa, Z, Y, X) {if (M.w3) {v (aa, Z, Y, X)}}, entNode.replaceChild (l, X); if (Q ) {w (Q, đúng); if (M.ie && M.win) {l.style.display = "block"}} if (E) {E (B)}} a = false}}}} (); var FlashDetect = new function () {var self = this; self.installed = false; self.raw = ""; self.major = -1; self.minor = -1; self.revision = -1; self.revisionStr = ""; var activeXDetectRules = [{"name": "ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.7", "version": function (obj) {return getActiveXVersion (obj);}}, {"name": "ShockwaveFlash "," phiên bản ": function (obj) {var version =" 6.0,21 "; thử {obj.AllowScriptAccess =" always "; version = getActiveXVersion (obj);} Catch (err) {} return phiên bản;}}, {"name": "ShockwaveFlash.ShockwaveFlash", "version": function (obj) {return getActiveXVersion (obj);}}]; var getActiveXVersion = function (activeXObj) thử {version = activeXObj.GetVariable ("$ phiên bản");} Catch (err) {} phiên bản trả về;}; var getActiveXObject = function (name) {var obj = -1; thử {obj = new ActiveXObject (name);} Catch (err) {obj = {activeXError: true};} return obj;}; var parseActiveXVersion = function (str) {var versionArray = str.split (","); return {"raw": str, "Major": parseInt (versionArray [0] .split ("") [ 1], 10), "nhỏ": parseInt (versionArray [1], 10), "revision": parseInt (versionArray [2], 10), "revisionStr": versionArray [2]};}; var parseStiteriaVersion = function (str) {var descParts = str.split (/ + /); var MajorMinor = descParts [2] .split (/\./); var revisionStr = descParts [3]; return {"raw": str, "Major ": parseInt (chính ) {return parseInt (str.replace (/ [a-zA-Z] / g, ""), 10) || self.revision;}; self.majorAtLeast = function (phiên bản) {return self.major>= phiên bản;}; self.minorAtLeast = function (phiên bản) {return self.minor> = version;}; self.revisionAtLeast = function (phiên bản) {return self.revision> = version;}; self.versionAtLeast = function (chính ) {var property = [self.major, self.minor, self.revision]; var len = Math.min (property.length, argument.length); for (i = 0; i <len; i .enablesPlugin.description) {var version = mimeTypes [type] .enablesPlugin.descrip; var versionObj = parseStiteriaVersion (phiên bản); self.raw = versionObj.raw; self.major = versionObj.major; self.minor = versionObj.minor; self.revisionStr = versionObj.revisionStr; self.revision = versionObj.revision; self.installed = true;} .appVersion.indexOf ("Mac") == - 1 && window.execScript) {var version = -1; for (var i = 0; i <activeXDetectRules.length && version == - 1; i ++) {var obj = getActiveXO i] .name); if (! obj.activeXError) {self.installed = true; version = activeXDetectRules [i] .version (obj); if (version! = - 1) {var versionObj = parseActiveXVersion (phiên bản); .raw = versionObj.raw; self.major = versionObj.major; self.minor = versionObj.minor; self.revision = versionObj.revision; self.revisionStr = versionObj.revisionStr;}}}} () .JS_RELEASE = "1.0.4";self.revision = versionObj.revision; self.installed = true;}} other if (navigator.appVersion.indexOf ("Mac") == - 1 && window.execScript) {var version = -1; for (var i = 0; i <activeXDetectRules.length && version == - 1; i ++) {var obj = getActiveXObject (activeXDetectRules [i] .name); if (! obj.activeXError) {self.installed = true; version = ); if (phiên bản! = - 1) {var versionObj = parseActiveXVersion (phiên bản); self.raw = versionObj.raw; self.major = versionObj.major; self.minor = versionObj.minor; self.revision = versionOb. ; self.revisionStr = versionObj.revisionStr;}}}}} ();}; FlashDetect.JS_RELEASE = "1.0.4";self.revision = versionObj.revision; self.installed = true;}} other if (navigator.appVersion.indexOf ("Mac") == - 1 && window.execScript) {var version = -1; for (var i = 0; i <activeXDetectRules.length && version == - 1; i ++) {var obj = getActiveXObject (activeXDetectRules [i] .name); if (! obj.activeXError) {self.installed = true; version = ); if (phiên bản! = - 1) {var versionObj = parseActiveXVersion (phiên bản); self.raw = versionObj.raw; self.major = versionObj.major; self.minor = versionObj.minor; self.revision = versionOb. ; self.revisionStr = versionObj.revisionStr;}}}}} ();}; FlashDetect.JS_RELEASE = "1.0.4";i ++) {var obj = getActiveXObject (activeXDetectRules [i] .name); if (! obj.activeXError) {self.installed = true; version = activeXDetectRuvision = versionObj.revision; self.revision }}}} ();}; FlashDetect.JS_RELEASE = "1.0.4";i ++) {var obj = getActiveXObject (activeXDetectRules [i] .name); if (! obj.activeXError) {self.installed = true; version = activeXDetectRules [i] .version (obj); if (phiên bản!) {var versionObj = parseActiveXVersion (phiên bản); self.raw = versionObj.raw; self.major = versionObj.major; self.minor = versionObj.minor; self.revision = versionObj.revision; self.revision }}}} ();}; FlashDetect.JS_RELEASE = "1.0.4"; var Base64 = { b64ToUint6: hàm (nChr) { trả về nChr> 64 && nChr <91? nChr - 65: nChr> 96 && nChr <123? nChr - 71: nChr> 47 && nChr <58? nChr + 4: nChr === 43? 62: nChr === 47? 63: 0; }, base64DecToArr: function (sBase64, nBlocksSize) { var sB64Enc = sBase64.replace (/ [^ A-Za-z0-9 \ + \ /] / g, ""), nInLen = sB64Enc.length, nOutLen = nBlocksSize? Math.ceil ((nInLen * 3 + 1 >> 2) / nBlocksSize) * nBlocksSize: nInLen * 3 + 1 >> 2, taBytes = new Uint8Array (nOutLen); cho (var nMod3, nMod4, nUint24 = 0, nOutIdx = 0, nInIdx = 0; nInIdx <nInLen; nInIdx ++) { nMod4 = nInIdx & 3; nUint24 | = Base64.b64ToUint6 (sB64Enc.charCodeAt (nInIdx)) << 18 - 6 * nMod4; if (nMod4 === 3 || nInLen - nInIdx === 1) { cho (nMod3 = 0; nMod3 <3 && nOutIdx <nOutLen; nMod3 ++, nOutIdx ++) { taBytes [nOutIdx] = nUint24 >>> (16 >>> nMod3 & 24) & 255; } nUint24 = 0; } } trả lại taBytes; }, uint6ToB64: hàm (nUint6) { trả lại nUint6 <26? nUint6 + 65: nUint6 <52? nUint6 + 71: nUint6 <62? nUint6 - 4: nUint6 === 62? 43: nUint6 === 63? 47: 65; }, base64EncArr: function (aBytes) { var nMod3 = 2, sB64Enc = ""; for (var nLen = aBytes.length, nUint24 = 0, nIdx = 0; nIdx <nLen; nIdx ++) { nMod3 = nIdx% 3; if (nIdx> 0 && (nIdx * 4/3)% 76 === 0) { sB64Enc + = "\ r \ n"; } nUint24 | = aBytes [nIdx] << (16 >>> nMod3 & 24); if (nMod3 === 2 || aBytes.length - nIdx === 1) { sB64Enc + = String.fromCharCode (Base64.uint6ToB64 (nUint24 >>> 18 & 63), Base64.uint6ToB64 (nUint24 >>> 12 & 63), Base64.uint6ToB64 (nUint24 >>> 664 nUint24 & 63)); nUint24 = 0; } } return sB64Enc.substr (0, sB64Enc.length - 2 + nMod3) + (nMod3 === 2? '': nMod3 === 1? '=': '=='); }, UTF8ArrToStr: function (aBytes) { var sView = ""; for (var nPart, nLen = aBytes.length, nIdx = 0; nIdx <nLen; nIdx ++) { nPart = aBytes [nIdx]; sView + = String.fromCharCode ( nPart> 251 && nPart <254 && nIdx + 5 <nLen? / * sáu byte * / / * (nPart - 252 << 30) có thể không an toàn trong ECMAScript! Vì thế...: */ (nPart - 252) * 1073741824 + (aBytes [++ nIdx] - 128 << 24) + (aBytes [++ nIdx] - 128 << 18) + (aBytes [++ nIdx] - 128 << 12) + (aBytes [++ nIdx] - 128 << 6) + aBytes [++ nIdx] - 128: nPart> 247 && nPart <252 && nIdx + 4 <nLen? / * năm byte * / (nPart - 248 << 24) + (aBytes [++ nIdx] - 128 << 18) + (aBytes [++ nIdx] - 128 << 12) + (aBytes [++ nIdx] - 128 << 6) + aBytes [++ nIdx] - 128: nPart> 239 && nPart <248 && nIdx + 3 <nLen? / * bốn byte * / (nPart - 240 << 18) + (aBytes [++ nIdx] - 128 << 12) + (aBytes [++ nIdx] - 128 << 6) + aBytes [++ nIdx] - 128: nPart> 223 && nPart <240 && nIdx + 2 <nLen? / * ba byte * / (nPart - 224 << 12) + (aBytes [++ nIdx] - 128 << 6) + aBytes [++ nIdx] - 128: nPart> 191 && nPart <224 && nIdx + 1 <nLen? / * hai byte * / (nPart - 192 << 6) + aBytes [++ nIdx] - 128: / * nPart <127? * / / * một byte * / khởi động ); } trả về sView; }, strToUTF8Arr: function (sDOMStr) { var aBytes, nChr, nStrLen = sDOMStr.length, nArrLen = 0; / * ánh xạ ... * / cho (var nMapIdx = 0; nMapIdx <nStrLen; nMapIdx ++) { nChr = sDOMStr.charCodeAt (nMapIdx); nArrLen + = nChr <0x80? 1: nChr <0x800? 2: nChr <0x10000? 3: nChr <0x200000? 4: nChr <0x4000000? 5: 6; } aBytes = new Uint8Array (nArrLen); /* phiên mã... */ cho (var nIdx = 0, nChrIdx = 0; nIdx <nArrLen; nChrIdx ++) { nChr = sDOMStr.charCodeAt (nChrIdx); if (nChr <128) { / * một byte * / aBytes [nIdx ++] = nChr; } khác nếu (nChr <0xdx ++] = 128 + (nChr >>> 6 & 63); aBytes [nIdx ++] = 128 + (nChr & 63); } khác nếu (nChr <0x200000) { / * bốn byte * / aBytes [nIdx ++] = 240 + (nChr >>> 18); aBytes [nIdx ++] = 128 + (nChr >>> 12 & 63); aBytes [nIdx ++] = 128 + (nChr >>> 6 & 63); aBytes [nIdx ++] = 128 + (nChr & 63); } khác nếu (nChr <0x4000000) { / * năm byte * / aBytes [nIdx ++] = 248 + (nChr >>> 24); aBytes (nChr >>> 12 & 63); aBytes [nIdx ++] = 128 + (nChr >>> 6 & 63); aBytes [nIdx ++] = 128 + (nChr & 63); } khác / * if (nChr <= 0x7fffffff) * / { / * sáu byte * / aBytes [nIdx ++] = 252 + (nChr >>> 30); aBytes [nIdx ++] = 128 + (nChr >>> 24 & 63); aBytes [nIdx ++] = 128 + (nChr >>> 18 & 63); aBytes [nIdx ++] = 128 + (nChr >>> 12 & 63); aBytes [nIdx ++] = 128 + (nChr >>> 6 & 63); aBytes [nIdx ++] = 128 + (nChr & 63); } } trả lại aBytes; }, mã hóa: hàm (giá trị) { trả về Base64.base64EncArr (Base64.strToUTF8Arr (giá trị)); }, giải mã: hàm (giá trị) { trả về Base64.UTF8ArrToStr (Base64.base64DecToArr (value)); } } var domManipulation = { tạo: hàm (thẻ, id, style, html) { var domEl = document.createEuity (tag); if (id) domEl.id = id; if (style) domEl.setAttribution ('style', style); if (html) domEl.innerHTML = html; trả lại domEl; }, xóa: hàm (id) { var domEl = domManipulation.getElid (id); if (domEl) { domEl.parentNode.removeChild (domEl) } }, chắp thêm: hàm (newEl, tồn tạiEl) { if (tồn tạiEl) { var domParent = tồn tạiEl.parentNode; domParent.insertB Before (newEl, tồn tạiEl) } tài liệu khác.body.appendChild (newEl) }, getElid: function (id) { trả lại tài liệu.getEuityById (id) } } var avlHelperModule = hàm mới () { trở về { loadAvlStyle: function () { var css = document.createEuity ('link'), html_doc = document.getElementsByTagName ('head') [0]; css.rel = 'bản định kiểu'; css.rev = 'bản định kiểu'; css.type = 'văn bản / css'; css.href = avlConfig.get ('CSS'); html_doc.appendChild (css); }, embedJs: function (src) { var isAble = true; if (navigator.appVersion.indexOf ("MSIE 7.")! = -1) isAble = false; if (isAble) { document.write ('<script type = "text / javascript" src = "' + src + '"> </ script>') } }, embedJsNoCheck: function (src) { var a = document.createEuity ("script"); a.type = "văn bản / javascript"; a.src = src; domManipulation.append (a) }, embedTracking: function (src) { var a = document.createEuity ("img"); a.src = src; a.height = 0; a. thong = 0; domManipulation.append (a) }, embedTrackingIframe: funcy ("iframe"); c.id = 'trackIFrame'; c.setAttribution ('name', 'track' + a); c.setAttribution ('frameborder', '0'); c.setAttribution ('allowtrans minh bạch', 'true'); c.setAttribution ('chiều cao', '0'); c.setAttribution ('width', '0'); c.setAttribution ('marginheight', '0'); c.setAttribution ('lề', '0'); c.setAttribution ('vspace', '0'); c.setAttribution ('hspace', '0'); c.setAttribution ('src', b); tài liệu.body.appendChild (c) } }, randSuffix: function () { trả về 'r =' + this.randNumber (10); }, randNumber: hàm (độ dài) { kết quả var = ''; for (i = 0; i <length; i ++) { kết quả + = Math.floor (Math.random () * 9); } kết quả trả về; }, getQueryString: function (varObj) { kết quả var = ''; chỉ số var = 0; cho (obj trong varObj) { giá trị var = varObj [obj]; if (value! = không xác định && value! = '') { chỉ số ++; if (chỉ mục! = 1) { kết quả + = '&'; } khác { kết quả + = '?'; } kết quả + = obj + "=" + giá trị; } } kết quả trả về; }, validateUrl: function (varObj) { var myRegExp = / ^ (? :(?: https?): \ / \ /) (?: \ S + (? :: \ S *)? @)? (? :(?! d {1,3}) {3}) (?! 127 (?: \. \ d {1,3}) {3}) (?! 169 \ .254 (?: \. \ d {1,3 }) {2}) (?! 192 \ .168 (?: \. \ D {1,3}) {2}) (?! 172 \. (?: 1 [6-9] | 2 \ d | 3 [0-1]) (?: \. \ D {1,3}) {2}) (?: [1-9] \ d? | 1 \ d \ d | 2 [01] \ d | 22 [0-3]) (?: \. (?: 1? \ D {1,2} | 2 [0-4] \ d | 25 [0-5])) {2} (?: \. ( ?: [1-9] \ d? | 1 \ d \ d | 2 [0-4] \ d | 25 [0-4])) | (?: (?: [Az \ u00a1- \ uffff0-9 ] + -?) * [az \ u00a1- \ uffff0-9] +) (?: \. (?: [az \ u00a1- \ uffff0-9] + -?) * [az \ u00a1- \ uffff0-9 ] +) * (?: \. (?: [Az \ u00a1- \ uffff] {2,}))) (? :: \ d {2,5})? (?: \ / [^ \ s] *)? $ / i; if (! myRegExp.test (varObj)) { trả lại sai; } khác { trả lại đúng sự thật; } }, embedCss: function (varObj) { var css = document.createEuity ('link'), html_doc = document.getElementsByTagName ('head') [0]; css.rel = 'bản định kiểu'; css.rev = 'bản định kiểu'; css.type = 'văn bản / css'; css.href = varObj; html_doc.appendChild (css); } } } var avlInteractModule = new function () { var t; trở về { setCookie: hàm (c, v, a) { var b = Ngày mới (); b.setDate (b.getDate () + a); document.cookie = c + "=" + esc (v) + ((a == null)? "": "; expires =" + b.toUTCString ()) }, getCookie: hàm (c) { if (document.cookie.length> 0) { cs = document.cookie.indexOf (c + "="); if (cs! = -1) { cs = cs + c.length + 1; ce = document.cookie.indexOf (";", cs); if (ce == -1) ce = document.cookie.length; trả về unescape (document.cookie.subopes (cs, ce)) } } trở về "" }, rotatorPercentAd: function (c, a, p, b) { var d = avlInteractModule.getCookie (c); var e = Mảng mới (); var l = a.length; var n = 0; for (var i = 0; i <l; i ++) { var phần trăm = p [i]> 0? p [i]: 1; for (var j = 0; j <phần trăm; j ++) { e [n] = a [i]; n ++ } } if (d === null | | d == '') d = 0; d = Số mới (d); if (d> = e.length) d = 0; if (e.length> 0) { if (b! = '') { domManipulation.remove (b); document.write ('<div id = "' + b + '">' + e [d] + '</ div>') } tài liệu khác.write (e [d]); avlInteractModule.setCookie (c, d + 1, 365) } }, createdOverlayInner: function () { var elId = avlConfig.get ('OI'); avlInteractModule.removeOverlayInner (); var el = domManipulation.create ('div', elId); el.setAttribution ('style', "display: none;"); domManipulation.append (el); }, removeOverlayInner: function () { var elId = avlConfig.get ('OI'); if (domManipulation.getElid (elId)) domManipulation.remove (elId); }, createdOverlayWrapper: function () { var elId = avlConfig.get ('OW'); avlInteractModule.removeOverlayWrapper (); var el = domManipulation.create ('div', elId); el.setAttribution ('style', "display: none;"); domManipulation.append (el); }, removeOverlayWrapper: function () { var elId = avlConfig.get ('OW'); if (domManipulation.getElid (elId)) domManipulation.remove (elId); }, initOverlay: function () { avlInteractModule.createOverlayInner (); avlInteractModule.createOverlayWrapper (); }, removeOverlay: function () { avlInteractModule.removeOverlayInner (); avlInteractModule.removeOverlayWrapper (); }, showOverlay: hàm (vị trí, w, h) { var OI = domManipulation.getElid (avlConfig.get ('OI')); var OW = domManipulation.getElid (avlConfig.get ('OW')); var ml = - (w / 2); đổi vị trí){ trường hợp 'trung tâm': mt = - (h / 2); phá vỡ; } OI.setAttribution ('style', "width:" + w + "px; height:" + h + "px; top: 50%; left: 50%; lề-left:" + ml + "px; lề-top:" + mt + "px; hiển thị: khối;"); OW.setAttribution ('style', "display: block;"); }, removeVideoInline: function (playerInnerId, playerAdsId) { if (playerInnerId == '') { playerInnerId = "YoMediaDiv" + playerAdsId; } var playerInnerHtml = domManipulation.getElid (playerInnerId) .innerHTML; var playerInnerStyle = domManipulation.getElid (playerInnerId) .getAttribution ('style'); playerInnerStyle = playerInnerStyle.replace ('HIỂN Tay: none', 'display: block'); var newPlayerInner = domManipulation.create ('div', playerInnerId, playerInnerStyle, playerInnerHtml); var domPlayerAds = domManipulation.getElid (playerAdsId); domManipulation.append (newPlayerInner, domPlayerAds); domManipulation.remove (playerAdsId) }, initVideoInline: hàm (pid, elw, elh, el, w, z, fp, a, az, autoStart, v, d, cs, ovr) { var domWrapPlayer = domManipulation.create ('div', el, 'vị trí: tương đối; top: 0; bottom: 0;'); // kiểm tra nếu không có id người chơi if (pid === '') { pid = "YoMediaDiv" + el; document.body.innerHTML + = '<div id = "' + pid + '"> </ div>'; } khác { if (! document.getEuityById (pid)) { if (document.getElementsByClassName (pid) [0]) { document.getElementsByClassName (pid) [0] .setAttribution ('id', pid); } } } var domPlayerInner = domManipulation.getElid (pid); var domPlayerAds = domManipulation.create ('div', 'bên trong' + el, 'vị trí: tương đối; chiều rộng:' + elw + 'px; height:' + elh + 'px;', '<div id = "' + avlConfig.get ('ICW') + el + '"> <p>' + avlConfig.get ('') + '</ p> </ div>'); domManipulation.append (domWrapPlayer, domPlayerInner); domWrapPlayer.appendChild (domPlayerAds); domWrapPlayer.appendChild (domPlayerInner); // var styleDomPlayerInner = domPlayerInner.getAttribution ('style'); // if (styleDomPlayerInner == null) styleDomPlayerInner = ''; // styleDomPlayerInner = 'display: none;' + styleDomPlayerInner; //domPlayerInner.setAttribution('style ', styleDomPlayerInner); domPlayerInner.style.display = "không"; var varObj = {}; varObj ['wid'] = w; varObj ['zid'] = z; varObj ['fpid'] = fp; varObj ['viện trợ]] = a; varObj ['azid'] = az; varObj ['cs'] = cs; varObj ['ovr'] = ovr; var queryString = avlHelperModule.getQueryString (varObj); var link = avlDelivery + '/ ova' + queryString; jwplayer ('bên trong' + el) .setup ({ "Flashplayer": avlConfig.get ('JW'), "câm": sai, "chiều rộng": elw, "chiều cao": elh, "âm lượng": v, "thời lượng": d, "tự động khởi động": tự động khởi động, "thanh điều khiển": { "vị trí": "dưới cùng" }, "cấu hình": liên kết, "bổ sung": { "ova-jw": {} } }); }, initVideoInlineVPaid: hàm (pid, elw, elh, el, w, z, fp, a, az, autoStart, v, d, cs, ovr) { var domWrapPlayer = domManipulation.create ('div', el, 'vị trí: tương đối; top: 0; bottom: 0;'); var domPlayerInner = domManipulation.getElid (pid); var domPlayerAds = domManipulation.create ('div', 'bên trong' + el, 'vị trí: tương đối; chiều rộng:' + elw + 'px; height:' + elh + 'px;', '<div id = "' + avlConfig.get ('ICW') + el + '"> <p>' + avlConfig.get ('') + '</ p> </ div>'); domManipulation.append (domWrapPlayer, domPlayerInner); domWrapPlayer.appendChild (domPlayerAds); domWrapPlayer.appendChild (domPlayerInner); var domSkipAd = domManipulation.create ('div', 'Skipad' + el, 'display: none; z-index: 999999;', '<a style = "z-index: 999999; display: block; vị trí: tuyệt đối; top: 0px; left: '+ (parseInt (elw) - 79) +' px; "onclick =" SkipAds (); "href =" javascript :; "> <img src =" http: //static.yomedia. vn / 2015/09 / Skip-ad.png "/> </a> '); domWrapPlayer.appendChild (domSkipAd); var styleDomPlayerInner = domPlayerInner.getAttribution ('style'); if (styleDomPlayerInner == null) styleDomPlayerInner = ''; styleDomPlayerInner = 'display: none;' + styleDomPlayerInner; domPlayerInner.setAttribution ('style', styleDomPlayerInner); var varObj = {}; varObj ['wid'] = w; varObj ['zid'] = z; varObj ['fpid'] = fp; varObj ['viện trợ]] = a; varObj ['azid'] = az; varObj ['cs'] = cs; varObj ['ovr'] = ovr; var queryString = avlHelperModule.getQueryString (varObj); var link = avlDelivery + '/ ova' + queryString; jwplayer ('bên trong' + el) .setup ({ "Flashplayer": avlConfig.get ('JW'), "câm": sai, "chiều rộng": elw, "chiều cao": elh, "âm lượng": v, "thời lượng": d, "tự động khởi động": tự động khởi động, "thanh điều khiển": { "vị trí": "dưới cùng" }, "cấu hình": liên kết, "bổ sung": { "ova-jw": {} } }); }, initVideoPopup: hàm (pid, elw, elh, el, w, z, fp, a, az, autoStart, v, d, cs) { var varObj = {}; varObj ['wid'] = w; varObj ['zid'] = z; varObj ['fpid'] = fp; varObj ['viện trợ]] = a; varObj ['azid'] = az; varObj ['cs'] = cs; var queryString = avlHelperModule.getQueryString (varObj); var link = avlDelivery + '/ ova' + queryString; var elVideoInner = domManipulation.create ('div', avlConfig.get ('VI')); var OI = domManipulation.getElid (avlConfig.get ('OI')); OI.appendChild (elVideoInner); jwplayer (elVideoInner) .setup ({ "Flashplayer": avlConfig.get ('JW'), 'logo.file': "", 'logo.poseition': "trên cùng bên trái", 'logo. leather': đúng, "chiều rộng": elw, "chiều cao": elh, "âm lượng": v, "câm": sai, "thời lượng": d, "tự khởi động": đúng, "cấu hình": liên kết, "thanh điều khiển": "ẩn", "bổ sung": { "ova-jw": {} } }); }, initBall "' + avlConfig.get ('ICW') + a + '"> </ div>'; if (domManipulation.getElid (a)) domManipulation.remove (a); var d = domManipulation.create ('div', a); domManipulation.append (d); // if (v! = '') d.onmouseover = v; // if (x! = '') d.onmouseout = x; d.setAttribution ('style', "display: none; min-width:" + w + "px; min-height:" + h + "px;"); d.innerHTML = M if (c! = 0) w = c; if (e! = 0) h = e; if (typeof (fv) == 'không xác định') { var fv = { zid: z }; } var bM = { allowScriptAccess: "luôn luôn", tên miền cho phép: "*", chất lượng cao", wmode: s }; var bN = { id: b, tên: b }; swfobject.embedSWF (f, avlConfig.get ('ICW') + a, w, h, "9.0.0", avlConfig.get ('EI'), fv, bM, bN); }, isFlash: function () { if (typeof navigator.plugins! = "không xác định" && typeof navigator.plugins ["Shockwave Flash"] == "object") { trở về đúng } if if (typeof window.ActiveXObject! = "không xác định") { thử { ActiveXObject mới ("ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"); trở về đúng } bắt (e) {} }; trả lại sai }, showBalloon: hàm (b, c, w, h, d, e, f, g, i, j) { var k = (d> 0)? d: w; var l = (e> 0)? e: h; var m = this.isFlash (); if (m == true) var a = avlInteractModule.getP vị trí (c, k, l); other var a = avlInteractModule.getPocation (c, w, h); var n = a [0] + ':' + a [1] + a [2] + ';' + a [3] + ':' + a [4] + a [5] + '; display: block; line-height: normal; overflow: hidden; vị trí: fixed; z-index: 2147483640! Quan trọng;'; var el = domManipulation.getElid (b); var s = el.getAttribution ('style'); el.setAttribution ('style', n); el.style.display = 'chặn'; ClearTimeout (t); if (m == true) { t = setTimeout ("avlInteractModule.callControl ('" + f + "', '" + g + "'," + i + "," + j + ");", i) } }, initBanner: hàm (a, b, w, h, f, fv, s, m) { var M = '<div id = "' + avlConfig.get ('ICW') + a + '"> </ div>'; if (domManipulation.getElid (a)) domManipulation.remove (a); var d = null; if (typeof m! = 'không xác định' && ''! = m) { var div_main = document.getEuityById (m); if (! div_main) { document.getElementsByClassName (m) [0] .setAttribution ('id', m); } div_main = document.getEuityById (m); d = document.createEuity ("div"); d.setAttribution ('id', a); div_main.parentNode.insertB Before (d, div_main.nextSibling); } khác { document.write ("<div id = '" + a + "'> </ did>"); d = domManipulation.getElid (a); } d.style.cssText = 'vị trí: tương đối; hiển thị: khối; lề: tự động; chiều rộng: '+ w +' px; chiều cao: '+ h +' px; chỉ số z: 214748000; '; var close = document.createEuity ("IMG"); close.style.cssText = 'width: 88px; chiều cao: 31px; tầm nhìn: nhìn thấy được; phao: phải; lề: 0px; con trỏ: con trỏ; hiển thị: none; '; close.setAttribution ('src', 'http://static.yomedia.vn/2015/08/btn_close.png'); close.setAttribution ('id', b + '_ Show_Ad'); d.innerHTML = M; d.insertB Before (close, document.getEuityById (avlConfig.get ('ICW') + a)); var bM = { allowScriptAccess: "luôn luôn", tên miền cho phép: "*", chất lượng cao", wmode: s }; var bN = { id: b, tên: b }; swfobject.embedSWF (f, avlConfig.get ('ICW') + a, w, h, "9.0.0", avlConfig.get ('EI'), fv, bM, bN); }, orthClip: hàm (a, b) { domManipulation.getElid (a) .style.clip = 'orth (' + b + ')' }, orthExpand: hàm (a, b, c, w, h, d, e) { var f = c.split ('-'); if (f.length == 1) { var g = (b == 'trước')? w: d; var i = 0; if (f [0] == 'top') { var j = 0; var k = (b == 'trước')? h: e } khác { var j = (b == 'trước')? e - h: 0; var k = e } } khác { if (f [0] == 'trái') { var g = (b == 'trước')? w: d; var i = 0 } khác { var g = d; var i = (b == 'trước')? d - w: 0 } if (f [1] == 'top') { var j = 0; var k = (b == 'trước')? h: e } if if (f [1] == 'bottom') { var j = (b == 'trước')? e - h: 0; var k = e } khác { var j = (b == 'trước')? (e - h) / 2: 0; var k = (b == 'trước')? (e - h) / 2 + h: e } } this .rectClip (a, j + 'px' + g + 'px' + k + 'px' + i + 'px') }, orthAd: hàm (a, b, c, d, w, h, e, f, g) { // tĂ¡ch chuá »Vị trí var i = c.split ('-'); // xĂ¡c Ä'á »chiều rộng tối đa var e = (e == 0)? w: e; // xĂ¡c Ä'á »Nâng nh chiều cao tối đa var f = (f == 0)? h: f; // nếu chuá »Vị trí của tá tá» Cách n tá ¡i if (i.length == 1) { var j = w; var k = 0; if (i [0] == 'top') { var l = 0; var m = (d == 'phút')? g: h } khác { var l = (d == 'phút')? f - g: f - h; var m = f } } khác { if (i [0] == 'trái') { var j = (b == 'từ trên xuống')? w: ((d == 'phút')? g: w); var k = 0 } khác { var j = e; var k = (b == 'từ trên xuống')? e - w: ((d == 'phút')? e - g: e - w) } if (i [1] == 'top') { var l = 0; var m = (b == 'từ trên xuống')? ((d == 'phút')? g: h): h } if if (i [1] == 'bottom') { var l = (b == 'từ trên xuống')? ((d == 'phút')? f - g: f - h): f - h; var m = f } khác { var l = (f - h) / 2; var m = (f - h) / 2 + h } } this .rectClip (a, l + 'px' + j + 'px' + m + 'px' + k + 'px') }, setDelay: hàm (a, b, c, d) { t = setTimeout ("avlInteractModule.callControl ('" + a + "', '" + b + "'," + c + "," + d + ");", c) }, clearDelay: function () { ClearTimeout (t) }, callControl: hàm (a, b, c, d) { ract = (b == 'phút')? 'lớn nhất nhỏ nhất'; thời gian = (b == 'phút')? d: c; avlInteractModule.setControl (a, b); ClearTimeout (t); t = setTimeout ("avlInteractModule.callControl ('" + a + "', '" + ract + "'," + c + "," + d + ");", thời gian) }, closeAd: function (a, b, c) { domManipulation.getElid (a) .style.display = 'none'; ClearTimeout (t); t = setTimeout (c + "()", b) }, setControl: hàm (a, b) { var a = swfobject.getObjectById (a); if (a && typeof a.JStoASviaExternalInterface! = "không xác định") a.JStoASviaExternalInterface (b); trở về }, getP vị trí: hàm (b, w, h) { var c = 0; var d = 'đúng'; var e = 'px'; var f = 0; var g = 'đáy'; var i = 'px'; công tắc (b) { trường hợp 'trung tâm bên phải': f = ((avlConfig.get ('CH') - h) / 2) / avlConfig.get ('CH') * 100; i = '%'; phá vỡ; trường hợp 'trên cùng bên phải': g = 'đầu'; phá vỡ; trường hợp 'hàng đầu': c = ((avlConfig.get ('CW') - w) / 2) / avlConfig.get ('CW') * 100; e = '%'; g = 'đầu'; phá vỡ; trường hợp 'trên cùng bên trái': d = 'trái'; g = 'đầu'; phá vỡ; trường hợp 'trung tâm bên trái': f = ((avlConfig.get ('CH') - h) / 2) / avlConfig.get ('CH') * 100; i = '%'; d = 'trái'; phá vỡ; trường hợp 'dưới cùng bên trái': d = 'trái'; phá vỡ; trường hợp 'dưới cùng': c = ((avlConfig.get ('CW') - w) / 2) / avlConfig.get ('CW') * 100; e = '%'; phá vỡ } a = Mảng mới (d, c, e, g, f, i); trả lại một }, isMobile: function () { var m = ['iphone', 'ipad', 'android', 'blackberry', 'bb10', 'rim tablet', 'touch', 'nokia', 'opera mini', 'windows mobile', 'windows phone ',' iemobile ']; for (var i in m) if (navigator.userAgent.toLowerCase (). indexOf (m [i])> -1) trả về true; trả lại sai; }, isWindowPhone: function () { var m = ['windows mobile', 'windows phone', 'iemobile']; for (var i in m) if (navigator.userAgent.toLowerCase (). indexOf (m [i])> -1) trả về true; trả lại sai; }, addBanners: hàm (a, b, c, d, e, f, g, h, fv) { var t = avlInteractModule.renderBanner (a, b, c, d, e, f); tài liệu.write (t); if (e.match (/. swf / i)) { var bL = { zid: b }; var bM = { allowScriptAccess: "luôn luôn", tên miền cho phép: "*", chất lượng cao", wmode: 'minh bạch' }; var bN = { id: 'YoMediaBanner_' + b, tên: 'YoMediaBanner_' + b + '_Banner' }; swfobject.embedSWF (e, 'YoMediaBanner_Tmp', 300, 250, "9.0.0", avlConfig.get ('EI'), fv, bM, bN); } }, renderBanner: hàm (a, b, c, d, e, f) { var t = ''; f = decodeURIComponent (f); công tắc (a) { trường hợp 'standard_banner': t + = '<div id = "YoMediaBanner_' + b + '" style = "height: 2px;"> </ div>'; t + = '<div id = "YoMediaBanner_' + b + '_Banner" style = "width:' + c + 'px; vị trí: tương đối; lề: 0 auto; padding: 0 2px; Clear: cả hai;">'; t + = '<div id = "YoMediaBanner_Tmp"> </ div>'; if (e.match (/. gif | .png | .jpg / i)) { t + = '<div style = "width:' + c + 'px; lề: 0 auto; vị trí: tương đối; padding: 0! quan trọng;">'; t + = '<div id = "yomedia_zone' + b + '_banner" style = "lề: 0 auto; màu nền: trắng">'; t + = '<a href = "' + f + '" target = "_ blank" rel = "nofollow" style = "phác thảo: none; padding: 0; lề: 0; text-trang trí: none; display: block; lề-dưới: 6px; nền: none! quan trọng; chiều cao: tự động; đường viền: 0px! quan trọng; "> '; t + = '<img id = "yomedia-Destination -' + b + '" src = "' + e + '" Border = "0" width = "' + c + '" align = "left" style = "max -Có độ rộng: '+ c +' px; lề: 0; padding: 0; display: block; Border: 0; phác thảo: none; width: '+ c +' px; height: '+ d +' px; float: none; " /> </a> <div style = "xóa: cả hai;"> </ div> '; t + = "</ div> </ div>"; } t + = "</ div>"; phá vỡ; } trả lại t; }, InternalHTMLAds: function (z, s, type) { var d = ''; công tắc (loại) { trường hợp 'cửa sổ bật lên': d = '<div id = "yomedia-Destination-' + z + '" style = "z-index: 0! Quan trọng;">'; d + = s; d + = '</ div>'; phá vỡ; trường hợp 'inpage': d = '<div id = "yomedia-Destination-' + z + '">'; d + = s; d + = '</ div>'; phá vỡ; mặc định: d = '<div id = "yomedia-Destination-' + z + '">'; d + = s; d + = '</ div>'; phá vỡ; } tài liệu.write (d); } } } var avlDeliveryModule = hàm mới () { trở về { addInfo: function (varObj) { //Độ rộng màn hình varObj ["sw"] = screen. thong; // Chiều cao màn hình varObj ["sh"] = screen.height; // Độ sâu màu màn hình varObj ["scd"] = screen.colorDepth; // Phiên bản flash varObj ["fv"] = FlashDetect.major; // Ngôn ngữ varObj ["l"] = Base64.encode (navigator.l Language | | navigator.userL Language); // Đang bật Javascript varObj ["iej"] = (navigator.javaEnables ())? 1: 0; // Người giới thiệu URL varObj ["ur"] = Base64.encode (document.referrer); varObj ["rt"] = 2; varObj ["ec"] = 1; // số rand varObj ["r"] = avlHelperModule.randNumber (10); trả lại varObj; }, init: hàm (varObj) { var varObj = avlDeliveryModule.addInfo (varObj); var queryString = avlHelperModule.getQueryString (varObj); var link = avlDelivery + queryString; trả về avlHelperModule.embedJs (liên kết); } } } var avlInitModule = new function () { trở về { init: function (initVar) { if (typeof initVar! == 'không xác định' && navigator.cookieEnables) { if (initVar.length> 0) { var last IndexInitVar = initVar.length-1; if (initVar [last IndexInitVar] [0] .length! = 32) { var pid = initVar [lastIndexInitVar] [1]; var div = initVar [last IndexInitVar] [2]; var w = initVar [last IndexInitVar] [3]; var h = initVar [last IndexInitVar] [4]; } khác { var pid = initVar [lastIndexInitVar] [0]; var div = initVar [last IndexInitVar] [1]; var w = initVar [last IndexInitVar] [2]; var h = initVar [last IndexInitVar] [3]; } var is_mobile = '0'; if (avlInteractModule.isMobile () || avlInteractModule.isWindowPhone ()) { is_mobile = '1'; } var varObj = { "pid": pid, "div": div, "w": w, "h": h, "is_mobile": is_mobile } if (typeof _avlTag == 'chuỗi' && _avlTag! = '') { varObj.tag = encodeURIComponent (_avlTag); } avlDeliveryModule.init (varObj); initVar.pop (); } } } } } if (typeof _avlDemo == 'không xác định') { avlInitModule.init (_avlVar); }

qwerty
31 tháng 5 2017 lúc 20:14

Bạn chạy tay CT ra nhé.

L=0 S=0, vì L< 5 => L+2=2 S=0+1=1

L=2 S=1, vì L< 5 => L+2=4 S=1+1=2

L=4 S=2, vì L< 5 => L+2=6 S=2+1=3

L=6, vì L=6>5 nên thoát vòng lặp ra và in S (S=3)

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN