Chương II: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất

32. nguyễn thị hòai phươ...
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phan Văn Toàn
14 tháng 3 lúc 17:48

Trong quá trình phát sinh loài người, tiến hoá sinh học có vai trò quan trọng ở giai đoạn

A. người tối cổ.

B. người vượn và người tối cổ.

C. người hiện đại.

D. người tối cổ và  người hiện đại.

Câu này đáp án B ạ

Phan Văn Toàn
14 tháng 3 lúc 17:51

cái này em học rồi nên ko chắc lắm ạ

Bùi Hoàng Bách
14 tháng 3 lúc 17:53

B. người vượn và người tối cổ.