Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc nhất một ẩn