Bài 3. Thực hành: Tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo