Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ

Khánh Đan
27 tháng 12 2020 lúc 13:38

Ta có: \(\Sigma n_{H^+}=n_{HCl}+2n_{H_2SO_4}=0,4.0,05+2.0,2.0,0125=0,03\left(mol\right)\)

\(n_{OH^-}=n_{KOH}=0,6.0,05=0,03\left(mol\right)\)

PT ion: \(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

_____0,03___0,03 (mol)

⇒ Pư hết.

Vậy: pH(dung dịch B) = 7

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
★゚°☆ Trung_Phan☆° ゚★
4 tháng 12 2020 lúc 21:52

pH = 13 => [H+] = 10-13M => [OH-] = 10-1M

=> n OH = n NaOH + n KOH = 0,1V(mol)

n Al2(SO4)3 = 0,15.1=0,15(mol)

n Al(OH)3 = 7,8/78 = 0,1(mol)

6NaOH + Al2(SO4)3 ---> 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

6KOH + Al2(SO4)3 ---> 2Al(OH)3 + 3K2SO4

TH1: NaOH và KOH phản ứng hết còn Al2(SO4)3 dư

theo PT: => n OH= 0,1V = 0,1.6/2 = 0,3 (mol)

=> V = 3 lít

TH2: Al2(SO4)3 phản ứng hết còn NaOH và KOH dư

vì Al2(SO4)3 phản ứng hết

=> n Al(OH)3 kết tủa = 0,15.2 = 0,3 (mol)

mà theo đề có 0,1 mol kết tủa => bị hòa tan 0,2 mol

6NaOH + Al2(SO4)3 ---> 2Al(OH)3 + 3Na2SO4

0,9__________0,15___________0,3

Al(OH)3 + NaOH ---> NaAlO2 + 2H2O

0,2_________0,2

=> n OH = 0,1V = 0,2 + 0,9 = 1,1 mol

=> V = 11 lít

Bình luận (0)
Khánh Đan
17 tháng 11 2020 lúc 21:17

Ta có: \(n_{H^+}=n_{HCl}+2n_{H_2SO_4}=0,006\left(mol\right)\)

\(n_{OH^-}=n_{NaOH}=0,005\left(mol\right)\)

PT ion: \(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

_____0,006__0,005 (mol)

⇒ H+ dư. nH+ (dư) = 0,001 (mol)

\(\Rightarrow\left[H^+\right]_{\left(dư\right)}=\frac{0,001}{1}=0,001M\Rightarrow pH=3\)

Bạn tham khảo nhé!

Bình luận (0)
Karik-Linh
20 tháng 10 2020 lúc 14:10

2.2

nBa(OH)2=0,0128(mol)

nKOH=0,0064(mol)

→nOH−=2nBa(OH)2+nKOH=0,032(mol)
nH+=nHCl=0,03(mol)
Vdd=40+160=200 ml=0,2 lít

H++OH−→H2O
nOH− pư=nH+=0,03(mol)

→nOH− dư=0,032−0,03=0,002(mol)

→[OH−]=0,002\0,2=0,01M

Suy ra trong dung dịch sau phản ứng :

[H+]=10−14\[OH−]=10−12

→pH=−log([H+])=−log(10−12)=12

Bình luận (0)
Alayna
26 tháng 10 2020 lúc 11:42

Mong mn giúp mình hướng dẫn cách giải ạ,tks mn

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN