Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ

Karik-Linh
22 tháng 8 2020 lúc 10:24

Các chất tham gia cấu tạo X trong phân tử đều có 4C.

Ta quy hỗn hợp đầu thành hỗn hợp C (0,6 mol) và H (a mol)

Bình luận (0)
Đức Hiếu
10 tháng 3 2020 lúc 19:35

Giả sử LPG có 3l C3H8 và 7l C4H10

\(C_3H_8+5O_2-->3CO_2+4H_2O\\ C_4H_{10}+\frac{13}{2}O_2--->4CO_2+5H_2O\)

Suy ra \(V_{O_2}=60,5\left(l\right)\Rightarrow V_{kk}=302,5\left(l\right)\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
4 tháng 3 2020 lúc 16:32

Bạn xem lại đề chứ đề nó sao sao bạn ơi

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thanh Thùy
19 tháng 2 2020 lúc 16:26

theo đề bài

\(n_{CO_2}=\frac{13,2}{44}=0,3mol\)

\(n_{H_2O}=\frac{5,4}{18}=0,3mol\)=>nH=0,6

\(n_{Na_2CO_3}=\frac{10,6}{106}=0,1mol\)=>nNa=0,2

nC=0,3+0,1=0,4

nO=0,4mol

=>CTĐG: (C2H3O2Na)n

do MA=82 => A:C2H3O2Na

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
18 tháng 1 2020 lúc 17:50

Dẫn sản phẩm cháy vào bình đựng Ca(OH)2 thì CO2 và H2O bị hấp thụ

Vì đun nước lọc thu được thêm kết tủa\(\rightarrow\) Tạo ra Ca(HCO3)2

Ca(OH)2 + CO2 \(\rightarrow\)CaCO3 + H2O

Ca(OH)2 + 2CO2\(\rightarrow\) Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2\(\rightarrow\)CaCO3 + CO2 + H2O

nCaCO3=\(\frac{40}{100}\)=0,4 mol

nCa(HCO3)2=nCaCO3 tạo thêm=\(\frac{25}{100}\)=0,25 mol

\(\rightarrow\)nCO2=nCaCO3 +2nCa(HCO3)2=0,9 mol

m bình tăng=mCO2 + mH2O -mCaCO3 (1) =7,7 \(\rightarrow\) mCO2 + mH2O=40+7,7

\(\rightarrow\)nH2O=8,1 gam \(\rightarrow\) nH2O=0,45 mol

\(\rightarrow\) X chứa 0,9 mol C và 0,9 mol H

Vì 0,9.12 +0,9=11,7 nên không X không chứa O

\(\rightarrow\)X có dạng (CH)n

Ta có: 70 < MX <80\(\rightarrow\) n=6\(\rightarrow\) X là C6H6

nX=\(\frac{11}{78}\)=0,15 mol

Cho X tác dụng với AgNO3 /NH3 được 43,8 gam kết tủa

\(\rightarrow\)nX=n kết tủa \(\rightarrow\) M kết tủa=292

\(\rightarrow\)Số nguyên tử Ag thế vào\(\frac{\text{292-78}}{108-1}\)=2

X có 2 liên nhóm -C≡CH

CTCT của X có thể là HC≡C-CH2-CH2-C≡CH

hoặc HC≡C-CH(CH3)-C≡CH

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
22 tháng 12 2019 lúc 17:36

Đốt cháy hoàn toàn 1 khối lượng chất rắn, dẫn hỗn hợp khí sau pu đi qua bình 1 chứa dd Ca(OH)2 dư, bình 2 chứa H2SO4 đặc dư.

Từ khối lượng kết tủa bình 1, tính mC.

Từ khối lượng bình 2 tăng, tính mH.

Nếu có khí thoát ra sau 2 bình, tính m khí.

Khí đó là N2 \(\rightarrow\)mN.

Nếu mC+ mH+ mN (đã tính như trên) nhỏ hơn m chất rắn đốt ban đầu thì lượng chênh lệch là mO.

Tính mol các nguyên tố C, H, O, N

\(\rightarrow\) CTĐGN. Biện luận tìm CTPT

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
19 tháng 11 2019 lúc 17:22

nH2O = 4,5 : 18 = 0,25 mol → nH = 2nH2O = 0,25 . 2 = 0,5 mol

pV = nRT

\(\rightarrow n_{CO2}=\frac{2,24.1,1}{0,082.\left(27,3+273\right)}=0,1\left(mol\right)\)

→ nC = nCO2 = 0,1 mol

nH2SO4 = 0,2 mol

nNaOH = 0,3 . 1 = 0,3 mol

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

nNH3 + nNaOH = 2nH2SO4

→ nNH3 = 2 . 0,2 - 0,3 = 0,1 mol

nN = nNH3 = 0,1 mol

Trong A có:

\(\%H=\frac{0,5.1}{3,1}.100\%=16,13\%\)

\(\%C=\frac{0,1.12}{3,1}.100\%=38,71\%\)

\(\%N=\frac{0,1.4}{3,1}.100\%=45,16\%\)

\(\%O=100\%-16,13\%-38,71\%-45,16\%=0\%\)

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN