Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 1 tháng 12 2020 lúc 16:32

1:

uses crt;

var a,b,c:real;

kt:integer;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

until (a>0) and (b>0) and (c>0);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then

begin

kt:=0;

if (a=b) and (b<>c) and (a<>c) then kt:=1;

if (b=c) and (b<>a) and (c<>a) then kt:=1;

if (a=c) and (a<>b) and (c<>b) then kt:=1;

if (a=b) and (b=c) then kt:=2;

if kt=0 then writeln('La tam giac thuong');

if kt=1 then writeln('La tam giac can');

if kt=2 then writeln('La tam giac deu');

end

else writeln('Khong la ba canh trong mot tam giac');

readln;

end.

2:

uses crt;

var a,b,c:real;

begin

clrscr;

repeat

write('Nhap a='); readln(a);

write('Nhap b='); readln(b);

write('Nhap c='); readln(c);

until (a>0) and (b>0) and (c>0);

if (a+b>c) and (a+c>b) and (b+c>a) then writeln('Day la ba canh trong mot tam giac')

else writeln('Day khong la ba canh trong mot tam giac');

readln;

end.

Bình luận (0)
Trúc Giang
Trúc Giang CTV 26 tháng 11 2020 lúc 19:58

Program Munn;

Uses crt;

Var h,m,n,C:real;

Begin

Write ('Nhap canh 1');

Readln (h);

Write ('Nhap canh 2');

Readln (m);

Write ('Nhap canh 3');

Readln (n);

C:=h+m+n;

Writeln ('Chu vi hinh tam giac do la',C);

Readln;

End.

Bình luận (0)
Bách Hợp Phạm
Bách Hợp Phạm 11 tháng 11 2020 lúc 19:08

Trả lời nhanh giúp mình đi ạ!khocroiQuan trọng là cái DÙNG ĐỂ LÀM Gì đó các bạn

Bình luận (0)
Phạm Hải Vân
Kiều Vũ Linh
Kiều Vũ Linh 23 tháng 10 2020 lúc 23:35

Cả 3 bạn A, B, C đều sai

Do đó bạn D nói bạn C sai là đúng nhất

Bình luận (0)
Luân Đào
Luân Đào 25 tháng 9 2020 lúc 15:02

program chuc_hoc_tot;

uses crt;

begin

write('lop 8D on ao');

end.

Bình luận (0)
Trần Phương Thảo
Trần Phương Thảo 21 tháng 9 2020 lúc 22:22

program bai1;

uses crt;

Begin

writeln ('Chao ban');

writeln('Rat vui duoc lam quen voi ban');

writeln('Rat han hanh');

Readln

End.

Bình luận (0)
Information Technology Specialist

MINIGAME TIN HỌC

Xin chào các bạn học sinh của hoc24.vn, mình với bạn ctv Nguyễn Lê Phước Thịnh tổ chức cuộc thi minigame trong vòng 2 ngày để chuẩn bị cho cuộc thi tin học sấp tới của bạn Nguyễn Lê Phước Thịnh và mình. Bạn nào làm full 5 câu thì được 10GP, full 3 câu thì được 5GP còn 4 câu hoặc 2 câu thì được 1GP còn 1 câu thì không được GP nào, tối đa 5 câu là 10 điểm

Xin mạng phép mời cô Nguyễn Minh LệNguyễn Lê Phước ThịnhNguyễn Ngọc Lộc giúp mình

link: tinhoc.hoc24.vn

Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 19 tháng 6 2020 lúc 20:20

uses crt;

var a,b,c:integer;

begin

clrscr;

write('a='); readln(a);

write('b='); readln(b);

write('c='); readln(c);

if (a mod c=0) and (b mod c=0) then writeln(c,' la uoc chung cua ',a,' va ',b)

else writeln(c,' khong la uoc chung cua ',a,' va ',b);

readln;

end.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN