Bài 12: Một số phương pháp chọn, tạo giống cây trồng

MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
MinhLe
Xem chi tiết
Anime khắc nguyệt
5 tháng 12 2022 lúc 18:12

 

B1 : Thu thập vật liệu di truyền

B2: Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ để tạo dòng thuần bố mẹ

B3: Cho các dòng thuần bố mẹ lai với nhau

B4: Đánh giá và chọn các tổ hợp lai có ưu thế lai mongmuốn

B5: Nghiên cứu sản xuất hạt lai 

B6: Khảo nghiệm và đăng kí công nhận giống mới theo quy định

Bình luận (0)