Bài 1. Khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn