A Closer Look 1

Nguyễn Đức Nam
Nguyễn Đức Nam 9 tháng 4 2020 lúc 9:43

Câu 1

Choose the best answer.

We should wear sports shoes when we go .............

A.sailing

B.skiing

C.running

D.swimming

Câu 2

Which word has the sound / iə / ?

A.pair

B.fair

C.there

D.volunteer

Câu 3Which word has the sound / eə / ?

A.where

B.here

C.fear

D.idea

Câu 4

Choose the best answer.

Tam ............. three goals for our team and made it a hat trick.

A.played

B.scored

C.plays

D.scores

Câu 5Choose the best answer.When we go swimming, we need .............

A.rackets

B.sports shoes

C.goggles

D.skis

Câu 6Choose the best answer.Blackburn Rover is at the bottom of the league. They ............. most of their matches this season.

A.lost

B.won

C.played

D.scored

Câu 7Choose the best answer.When we go sailing, we need .............

A.a ski

B.a boat

C.a skateboarding

D.a ball

Câu 8Choose the best answer.We use rackets when we play .............

A.ball games

B.skateboarding

C.sailing

D.tennis

Câu 9Choose the best answer.Marathon is considered a/an ……………. sport.

A.sporting

B.individual

C.indoor

D.team

Câu 10Choose the best answer.Our school football team ............. the match with Nguyen Du school last Saturday

A.is winnning

B.won

C.to win

D.win

Bình luận (0)
Đào Nhật Minh
Đào Nhật Minh 12 tháng 4 2019 lúc 18:43

underwear

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN