Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN SỬ NĂM 2019 (THÁI BÌNH) A. LỊCH SỬ VIỆT NAM (7,0 ĐIỂM) Câu 1 (2,5 điểm) Hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất. Em hãy chỉ rõ mâu thuẫn cơ bản và mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam lúc đó. Câu 2 (2,5 điểm) Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) được thành lập như thế nào? Nêu vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945? Câu 3 (2,0 điểm) Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam được Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra vào cuối năm 1974 đầu năm 1975 có những đặc điểm nào thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo của Đảng ta? Kết quả của sự sáng tạo đó? B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3 ĐIỂM) Câu 4. (2,0 điểm) a. Trình bày sự ra đời và quá trình phát triển của tổ chức ASEAN. b. Nêu thời cơ và thách thức của Việt Nam khi gia nhâp ASEAN. Câu 5. (1,0 điểm) Kể tên những thắng lợi tiêu biểu của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mỹ La-tinh tại các thời điểm năm 1945, 1949, 1959, 1993. Họ và tên thí s i n h Số báo danh (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
00:00:00