Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

BQG ~~~~~ KY THI TOT NGHI)::P TRUNG HQC PHO THONG NAM 2020 Bai thi: KHOA HQC XA HQI Mon thi thanh ph§n: LJCH SU Thai gian lam bai: 50 phut, kh6ng kd thai gian phat a€ HQ, t S6 bao Cau 1: Sµ ki~n nao sau day c6 anh hucmg dSn qua trinh tim duong cuu nu6c cua NguySn T§.t Thanh - NguySn Ai Qu6c (1911-1920)? A. Cach m<,1.ng thang Muoi Nga thanh cong. B. Chu nghia phat xit len d.m quySn a Due. C. M~t tr~n Nhan dan len c~m quySn (J Phap. D. Tr~t tµ hai C\JC Ianta dm;rc xac l?p. Cau 2: Qu6c gia nao sau day da ma d~u ki nguyen chinh phvc vu trv cua loai ngum? A. Lien Xo. B. Ph~n Lan. C. Ai C?p. D. Ba Lan. Cau 3: Sau khi gianh d(>c l?p, qu6c gia nao sau day thvc hi~n chinh sach d6i ngoc;i,i hoa binh, trung l~p tich cµc? A.MI. B. An D(>. C. Trung Qu6c. D. Cuba. Cau 4: Tc;i,i Nam Phi, tru6c ap Ive d§.u tranh cua nguoi da mau, ban HiSn phap nam 1993 da chinh thuc x6a b6 A. ch@ d9 phong ki@n. C. chu nghla phat xit. B. ach th6ng tri cua d@ qu6c MI. D. ch@ d(> phan bi~t chung t9c. Cau 5: Tir nam 1973 d@n nam 1982, kinh tS MI c6 bi~u hi~n nao sau day? A. Khung hoang, suy thoai. B. Phat tri~n nhanh ch6ng. C. Phvc h6i va phat tri~n nhanh. D. Phat tri~n "th~n ki". Cau 6: Nam 1968, nSn kinh t@ cua qu6c gia nao dung thu hai trong th@ gioi tu ban? A. Brunay. B. Indonexia. C. Nh?t Ban. D. Thai Lan. Cau 7: Trong thoi gian a Lien Xo (1923-1924), NguySn Ai Qu6c da A. tham dµ Dc;i,i h(>i lk thu V cua Qu6c tS C(>ng san. B. thanh l?p nh6m C(>ng san doan. C. thanh l?p H(>i Vi~t Nam Cach mc;i,ng Thanh nien. D. sang l?p H(>i Lien hi~p thu(>c dja. Cau 8: Ca quan ngon lu?n cua Dong Duang C(>ng san dang (6-1929) la to bao A. Chuong re. B. An Nam tre. C. Nguoi nha que. D. BualiSm. Cau 9: T6 chuc nao lanh dc;i,o CUQC khai nghla Yen Bai (2-1930)? A. Tan Vi~t Cach mc;i,ng dang. B. Vi~t Nam Qu6c dan dang. C. H(>i Vi~t Nam Cach mc;i,ng Thanh nien. D. Vi~t Nam nghia doan. Cau 10: Phong trao each mc;i,ng 1930-1931 a Vi~t Nam bung n6 trong b6i canh A. ChiSn tranh th@ gi6i thu hai bung n6. B. quan phi~t Nh?t xam luge Dong Duang. C. phong trao each mc;i,ng thS gi6i dang cao. D. M~t tr?n Nhan dan len d.m quySn a Phap. Cau 11: Trong phong trao dan chu 1936-1939, Nhan dan Vi~t Nam thvc hi~n m(>t trong nhfrng nhi~m V\l trµc ti@p, tru6c mi\t la d§.u tranh ch6ng A. ch@ d(> phan d(>ng thu(>c dia. B. dS qu6c va chS d(> phong kiSn. C. tu san va dja chu. D. d@ qu6c va tu san. Cau 12: Thang 9-1940, quan d(>i nu6c nao vao xam luge Vi~t Nam? A. Anh. B. Due. C. Nh?t. D. Ha Lan. Cau 13: Trong qua trinh chu~n bi cho Cach mc;i,ng thang Tam a Vi~t Nam, d@n nam 1942, khi\p cac chau a Cao Bfulg dSu c6 A. h(>i D6ng minh. B. h(>i Cuu qu6c. C. h(>i Phan phong. D. h(>i Phan dS. Trang 1/4 Cau 14: Chinh phu nu&c Vi~t Nam Dan chu C('mg hoa d~ ra bi~n phap cip thm nao d~ giai quySt n~n d6i sau ngay Cach m~g thang Tam nam 1945 thanh cong? A. TiSn hanh cai each ru('mg dk B. D~y m~nh tang gia san xuk C. T6 chuc quyen g6p th6c g~o. D. V?n d9ng xay dlJilg "Quy d9c l?p". Cau 15: Trong thai ki 1945-1954, chiSn th~ng nao cua quan dan Vi~t Nam da lam pha san kS ho~ch Rave cua thµc dan Phap? A. Di~n Bien Phu nam 1954. B. Vi~t B~c thu -dong nam 1947. C. Trung Lao nam 1953. D. Bien gi&i thu -dong nam 1950. Cau 16: D~ thµc hi~n kS ho~ch Nava, tu thu -dong nam 1953, thµc dan Phap t?p trung 44 ti~u doan quan CO' d9ng tren dia ban nao? A. D6ng b~ng B~c 89. B. D6ng b~ng song Cuu Long. C. Tay Nguyen. D. Mi~n Dong Nam 89. Cau 17: Theo Hi~p djnh Gianeva nam 1954 v~ Dong Duang, thµc dan Phap phai A. rut quan tir Lao sang Vi~t Nam. B. thµc hi~n ngirng b~n a Vi~t Nam. C. chuy~n quan ra phia B~c vI tuySn 17. D. rut quan tir Campuchia sang Vi~t Nam. Cau 18: ChiSn luqc "Vi~t Nam h6a chiSn tranh" (1969-1973) cua MI a mi~n Nam Vi~t Nam duqc tiSn hanh b~ng lµc luqng chu ySu la A. quan d9i Sai Gon. B. quan d9i MI. C. quan d6ng minh cua MI. D. c6 vin MI. Cau 19: T~i ki h9p thu nhit (1976), Qu6c h9i kh6a VI cua nu&c Vi~t Nam th6ng nhit da quySt dinh A. t6 chuc cu9c t6ng tuy~n cutµ do trong ca nu&c. B. binh thuang h6a quan h~ ngo~i giao v&i nu&c MI. C. bi~n phap th6ng nhit dit nu&c v~ m?t lanh th6. D. ten nu&c la C9ng hoa xa h9i chu nghia Vi~t Nam. Cau 20: Trong duang 16i d6i mm dit nu&c (tir thang 12-1986), v~ chinh tri, Dang C9ng san Vi~t Nam chu truang ·~ ----- ~ ' ..,,J, ~ ·,.t.,-C • if..,.-,., A. duy tri ca chS quan li kinh tS bao dp. B. duy tri ca chS quan ly kinh tS t?p trung. -t@~ 1 C. xay dlJilg n~n dan chu xa h9i chu nghia. D. chua ma r9ng quan h~ kinh te doi ngo~i. ~ Cau 21: Theo quySt dinh cua H9i nghi Ianta (2-1945), nhilng nu&c nao sau day tra thanh nhilng nu&~ trung l?p? A. Ao, Ph~n Lan. B. Due, Thµy SI. C. Anh, Phap. D. Ba Lan, Nam Tu. Cau 22: Thµc hi~n "phuang an Maobattan" (1947), An D9 dm;rc thµc dan Anh A. trao quy~n tµ ttj. B. cong nh?n quy~n dan t9c tµ quySt. C. trao tra d9c l?P-D. cong nh?n sµ toan v~n lanh th6. Cau 23: Nam 1975, nhan dan Modambich va Anggola gianh th~ng lqi trong cu9c diu tranh ch6ng thµc dan A. Phap. B. Anh. C. Ha Lan. D. B6 Dao Nha. Cau 24: N9i dung nao sau day khong phai la nguyen nhan d~n dSn sµ phat tri~n cua kinh tS Nh?t Ban tu nam 1952 d~n nam 1973? A. Tai nguyen khoang san phong phu. C. Chi phi d~u tu cho qu6c phong thip. B. Vai tro quan li c6 hi~u qua cua nha nu&c. D. Ap dl,lilg thanh tµu khoa h9c -kI thU?t hi~n d~i. Cau 25: Cu6i nhilng nam 20 cua th~ ki XX, Vi~t Nam Qu6c dan dang chu truang A. ch6ng d~ qu6c gianh d9c l?p dan t9c. B. liy cong nhan lam lµc luqng chu lµc. C. diu tranh chinh tri hoa binh, hqp phap. D. liy nong dan lam lµc luqng chu lµc. Cau 26: Phong trao dan chu 1936-1939 a Vi~t Nam bung n6 trong di~u ki~n chu quan nao sau day? A. Chi~n tranh th~ gim thu hai bung n6 va Ian r9ng. B. Doi s6ng nhan dan lao d9ng kh6 khan, cµc kh6. C. Phat xit Nh?t ti~n vao xam luqc ba nu&c Dong Duong. D. M?t tr?n Vi~t Nam d9c l?p d6ng minh duqc thanh l?p. Trang 2/4 Cau 27: H(>i nghi l~n thu 8 Ban Ch~p hanh Trung uong Dang C(>ng san Dong Duong (5-1941) xac dinh A. chu~n bi kh&i nghia vu trang la nhi~m V\l trung tam. B. ke thu chu ySu tru6c mit la dS qu6c va giai dp dia chu. c. phuong phap gianh chinh quySn la t6ng tiSn cong. D. se thanh l?p chinh quySn nha nu6c cua cong nong binh. Cau 28: M(>t trong nhfrng n(>i dung cua duong 16i khang chiSn ch6ng thµc dan Phap do Dang C(>ng san Dong Duong dS ra ( 12-1946) la A. khang chiSn toan dan. B. kh&i nghia toan dan. C. cung co nen qu6c phong toan dan. D. xay dµng nSn an ninh nhan dan. Cau 29: Phong trao "D6ng kh6i" 6 miSn Nam Vi~t Nam (1959-1960) n6 ra trong b6i canh nao sau day? A. Chinh phu each m?ng lam thai C(>ng hoa miSn Nam Vi~t Nam ra dai. B. Quan giai ph6ng miSn Nam ra dai va d~y m?nh ho?t d(>ng. C. Phong trao chiSn tranh du kich di~n ra ph6 biSn tren toan miSn Nam. D. MI va chinh quySn Sai Gon su d\mg b~o h;rc ch6ng l?i nhan dan. Cau 30: ChiSn thing Duong 14-Phu6c Long (cu6i nam 1974-d~u nam 1975) cua quan dan Vi~t Nam da A. chuySn each m?ng miSn Nam tu thS gifr gin lµc lu911g sang thS tiSn cong chiSn luqc. B. chung to kha nang can thi~p tr& l?i bing quan sµ cua MI vao miSn Nam r~t h?n chS. C. bu(>c MI phai tuyen b6 "phi MI h6a" chiSn tranh xam luqc Vi~t Nam. D. ma d~u cho CUQC t6ng tiSn cong va n6i d?y tren toan miSn Nam. Cau 31: Sau khi ki Hi~p dinh Pari (nam 1973), chinh quySn Sai Gon mo nhfrng CUQC hanh quan "binh dinh -l~n chiSm" vung giai ph6ng. Vi thS, quan dan Vi~t Nam phai A. tiSp t1,1c con duong each m?ng b?O h;rc. B. ngirng dam phan kSt hqp vm ngirng bin. C. chuySn sang thS gifr gin h;rc lu911g. D. chuySn sang d~u tranh chinh tri hoa binh. Cau 32: H(>i nghi l~n thu 24 Ban Ch~p hanh Trung uong Dang Lao d(>ng Vi~t Nam (9-1975) dS ra nhi~m V\l nao sau day cho each m?ng Vi~t Nam? A. TiSn hanh each m?ng xa h(>i chu nghia tren ca nu6c. B. Hoan thanh th6ng nh~t d~t nu6c vS m?t nha nu6c. ~ C. B~u ra cac chuc vu lanh dao cao nh~t cua d~t nu6c. D. Hoan thanh th6ng ·nh~t d~~ nu6c vS m?t lanh th6. ~~). ' , , , , , ~· Ca? 33: Hi~p UO'C v~ vi~c h?n che h~ thong phong chong ten lua va Hi~p dinh h?n che vu khi tien cong y chien luqc duqc ki ket gifra Lien Xo va MI (1972) da A. giam bat cu(>c ch?Y dua vu trang gifra hai nu6c. B. lam hai t6 chuc quan SlJ d6i d~u a chau Au tan ra. C. ch~m dut hoan toan tinh tr?ng d6i d~u Dong -Tay. D. lam xu~t hi~n XU thS toan du h6a tren thS gi6i. Cau 34: N(>i dung nao sau day khong phai la diSm chung cua tr?t tµ thS gim hai ClJC Ianta va tr?t tµ thS gim theo h~ th6ng V ecxai -Oasinhton? A. C6 SlJ tham gia cua cac nu6c trong h~ th6ng xa h(>i chu nghia. B. Duqc quySt dinh b&i nhfrng nu&c thing tr?n trong chiSn tranh. C. Phan anh qua trinh thoa hi~p va d~u tranh gifra cac cuong qu6c. D. Chung to quan h~ qu6c tS luon bi chi ph6i b6i cac cuong qu6c. Cau 35: Sµ phan h6a cua H(>i Vi~t Nam Cach m?ng Thanh nien thanh hai t6 chuc c(>ng san (1929) chung to A. tu tuong tu san khong con anh huong dSn phong trao yeu nu&c. B. SlJ phat triSn cua phong trao yeu nu&c theo khuynh hu&ng VO san. C. phong trao cong nhan da bu&c d~u chuySn tu tµ phat sang tµ giac. D. phong trao cong nhan hoan toan tr& thanh m(>t phong trao tµ giac. Trang 3/4 Cau 36: Lu?n cuong chinh tri thang 10-1930 cua Dang C(mg san Dong Duong c6 h~n chS trong vi~c xac dinh nhi~m V1,1 each m~ng la do nh?n thuc chua dung vS A. giai c~p Hinh d~o CUQC each m~ng giai ph6ng dan tQC. B. quan h~ gifra each m~ng Vi~t Nam va each m~ng thS giai. C. yeu c~u s6 m<)t cua xa h<)i Vi~t Nam thai thu<)c dja. D. vai tro cua giai c~p cong nhan trong each m~ng thu<)c dia. Cau 37: Nh?n xet nao sau day la dung vs hai XU huang b~o d<)ng va cai each trong phong trao yeu nuac Vi~t Nam d~u thS ki XX? A. D6i l?p nhau do c6 sv khac bi~t vS phuong phap d~u tranh. B. Khong lo~i tru nhau vi chung mvc tieu gianh d9c l?p dan t9c. C. B6 sung cho nhau vi c6 sv th6ng nh~t vS kS ho~ch hanh d<)ng. D. C6 lien h~ m?t thiSt vai nhau nhim doi Phap trao tra d<)c l?p. Cau 38: Khi d9c Sa thao l~n thu nh~t nhfrng lu?n cuong vs v~n dS dan tQC va v~n dS thu<)c dja cua Lenin (1920), Nguy~n Ai Qu6c da A. xac djnh duqc nhfrng diSu ki~n ra dai cua m<)t chinh dang VO san. B. khimg dinh duqc phuong huang d§.u tranh gianh d<)c l?p dan t9c. C. giai quySt tri~t dS tinh tr~ng khung hoang vs duang 16i CU'U nuac. D. hoan chinh ly lu?n giai ph6ng dan tQC dS truySn ba trong nhan dan. Cau 39: Nh?n xet nao sau day la dung vs CUQC T6ng kh&i nghia thang Tam nam 1945 a Vi~t Nam? A. DiSu ki~n khach quan gifr vai tro quySt djnh thing lqi cua each m~ng. B. Sv ki~n Nh?t dao chinh Phap la diSu ki~n bung n6 CUQC t6ng kh&i nghia. C. Nhfrng diSu ki~n chu quan quySt djnh thing lqi cua cu<)c t6ng kh&i nghia. D. Thing lqi cua t6ng kh&i nghia khong phv thu<)c vao diSu ki~n khach quan. Cau 40: Cu<)c dfiu tranh bao v~ nSn d<)c l?p cua nhan dan Vi~t Nam (tu thang 9-1945 dSn thang 12-1946) la mQt thanh cong vS A. thvc hi~n sach luqc nhan nhuqng c6 nguyen tic vai ke thu. B. tranh thu SlJ giup do vS m9i m(lt cua cac nuac xa h<)i chu nghia. C. xay d1;£llg m(lt tr?n th6ng nh§.t dan t9c cua ba nuac Dong Duong. D. th1;rc hi~n tri~t dS nguyen tic khong thoa hi~p vai m9i ke thu. ------------------------HET ------------------------ Trang 4/4
00:00:00