Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

Trang 1/5 - Mã đề thi 201 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT KIM LIÊN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Môn: Sinh h ọc Thời gian làm bài: 50phút; (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 201 (Thí sinh không được sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: ..................................................................... SBD: ............................. Câu 8 1: Đột biến gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá vì A.các đột biến gen thường ở trạng thái lặn. B.tần số xuất hiện lớn. C.so với đột biến NST chúng phổ biến hơn, ít ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức sống và sinh sản của cơ thể. D.là những đột biến lớn, dễ tạo ra các loài mới. Câu 8 2: Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là A. cá thể.B.quần thể.C. giao tử.D. nhễm sắc thể.Câu 8 3: Tiến hoá nhỏ là quá trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, bao gồm năm bước. 1.Sự phát sinh đột biến. 2.Sự phát tán của đột biến qua giao phối. 3.Sự chọn lọc các đột biến có lợi. 4.Sự cách li sinh sản giữa quần thể đã biển đổi và quần thể gốc. 5.Hình thành loài mới. Trình tự nào dưới đây của các bước nói trên là đúng. A.1; 3; 2; 4; 5.B.1; 2; 3; 4; 5.C.4; 1; 3; 2; 5.D.4; 1; 2; 3; 5. Câu 8 4: Trên một hệ sinh thái đồng cỏ, loài ăn cỏ gồm côn trùng, nai, chuột và một đàn báo 5 con ăn nai. Mỗi ngày đàn báo cần 3000kcal/con, cứ 3kg cỏ tương ứng với l kcal. Sản lượng cỏ trên đồng cỏ chỉ đạt 300 tấn/ha/năm, hệ số chuyển đổi giữa các bậc dinh dưỡng là 10%, côn trùng và chuột đã huỷ hoại 25% sản lượng cỏ. Đàn báo cần 1 vùng săn rộng bao nhiêu ha để sống bình thường? A.7300 haB.73ha.C.75000 haD.5475103 ha. Câu 8 5: Lai hai cá thể (P) đều dị hợp về 2 cặp gen, thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Cho biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và không xảy ra đột biến. Dự đoán nào sau đây phù hợp với phép lai trên? A. Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 20%. B.Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%. C.Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 30%. D.Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%. Câu 8 6: Khi đứng dưới bóng cây, ta sẽ có cảm giác mát hơn khi đứng dưới mái tôn trong những ngày nắng nóng, vì: (1) lá cây tán sắc bớt ánh nắng mặt trời, tạo bóng râm (2) lá cây thoát hơi nước (3) cây hấp thu hết nhiệt do mặt trời chiếu xuống Các nhận định đúng là: A. (1). B. (2). C. (1) và (2).D.(2) và (3). Câu 8 7: Nhóm gồm các nguyên tố trong nhóm đa lượng cấu tạo tế bào :A.C, H, O, N, KB.C, H, O, K, ZnC.C, H, O, N, CuD.C, H, O, N, Fe Trang 2/5 - Mã đề thi 201 Câu 88: Xét cặp NST giới tính XY của một cá thể đực. Trong quá trình giảm phân ở một số tế bào xảy ra sự rối loạn phân li bất thường ở kì sau. Cá thể trên có thể tạo ra loại giao tử nào ? A. XY, XX, YY và O. B. XY và O. C. X, Y, XY và O. D. X, Y, XX, YY, XY và O. Câu 89: Chọn lọc tự nhiên thay đổi tần số alen ở quần thể vi khuẩn nhanh hơn nhiều so với quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội vì A. kích thước quần thể nhân thực thường nhỏ hơn. B. sinh vật nhân thực nhiều gen hơn. C. quần thể vi khuẩn sinh sản nhanh hơn nhiều. D. vi khuẩn đơn bội, alen biểu hiện ngay kiểu hình. Câu 90: Một cơ thể có kiểu gen AaCCDd tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có thể được tạo ra là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 91: Vì sao lưỡng cư sống được nước và cạn? A. Vì hô hấp bằng da và bằng phổi. B. Vì nguồn thức ăn ở hai môi trường đều phong phú. C. Vì da luôn cần ẩm ướt. D. Vì chi ếch có màng, vừa bơi, vừa nhảy được ở trên cạn. Câu 92: Ở một loài thực vật, màu sắc hạt do một gen có 2 alen qui định: Gen B qui định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen b qui định hạt xanh. Cho các quần thể sau: Quần thể 1: 100% cây cho hạt vàng; quần thể 2: 100% cây cho hạt xanh; quần thể 3: 25% cây cho hạt xanh. Quần thể luôn ở trạng thái cân bằng Hacđi-Vanbec là A. Quần thể 2 và quần thể 3. B. Quần thể 1. C. Quần thể 2. D. Quần thể 1 và quần thể 2. Câu 93: Các loại giao tử có thể tạo ra từ thể AAaa khi giảm phân bình thường là : A. AA , Aa , aa B. AA , Aa , aaa C. AAa , Aa , aa D. AA , aa Câu 94: Ở một loài xét 4 cặp gen dị hợp nằm trên 3 cặp NST. Khi đem lai giữa hai cơ thể P: Ab/aB DdEe x Ab/aB DdEe, thu được F1. Biết cấu trúc của NST không thay đổi trong quá trình giảm phân. Tính theo lý thuyết, trong số cá thể được tạo ra ở F1, số cá thể có kiểu hình mang hai tính trạng trội và hai tính trạng lặn chiếm tỉ lệ A. 1/8 B. 9/64 C. 1/32 D. 7/32 Câu 95: Ở người, bệnh mù màu đỏ - xanh lục do một alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường. Một người phụ nữ nhìn màu bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh ra một người con trai bị bệnh mù màu đỏ - xanh lục. Theo lí thuyết, người con trai này nhận alen gây bệnh từ ai? A. Bà nội. B. Bố. C. Ông nội. D. Mẹ. Câu 96: Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết A. mức độ tiêu thụ các chất hữu cơ của các sinh vật. B. con đường trao đổi vật chất và năng luợng trong quần xã. C. mức độ gần gũi giữa các cá thể trong quần xã. D. nguồn thức ăn của các sinh vật tiêu thụ. Câu 97: Nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim là A. bò sát(trừ cá sấu), chim, thú B. lưỡng cư, thú C. cá xương, chim, thú D. lưỡng cư, bò sát, chim Câu 98: Cho biết các gen phân li độc lập, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1? A. AaBb × AaBb. B. AaBB × AaBb. C. AaBB × AABb. D. Aabb × aaBb. Câu 99: Một quần thể giao phối đang trong tình trạng có nguy cơ tuyệt chủng do độ đa dạng di truyền thấp. Cách làm nào có tác dụng tăng sự đa dạng di truyền nhanh nhất cho quần thể này? A. Thiết lập một khu bảo tồn để bảo vệ môi trường sống của quần thể. B. Bắt tất cả các cá thể còn lại của quần thể cho sinh sản bắt buộc rồi thả ra môi trường tự nhiên. C. Kiểm soát quần thể cạnh tranh và ăn thịt với quần thể đang bị nguy hiểm. Trang 3/5 - Mã đề thi 201 D.Du nhập một số lượng đáng kể các cá thể mới cùng loài từ quần thể khác tới. Câu 10 0: Theo định luật Hacđi - Vanbec, có bao nhiêu quần thể sinh vật ngẫu phối sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền? (1) 0,5AA : 0,5aa.(2)0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa .(3)0,2AA : 0,6Aa : 0,2aa. (4) 0,75AA : 0,25aa.(5)100% AA. (6)100% Aa. A.2.B.3.C.4.D.5. Câu 101: Cho phả hệ về sự di truyền một bệnh ở người do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định: Cho biết không phát sinh đột biến ở tất cả những người trong phả hệ. Phân tích phả hệ trên, có bao nhiêu suy luận sau đây đúng? (1) Bệnh do alen trội nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X quy định. (2) Có thể xác định được chính xác tối đa kiểu gen của 10 người trong phả hệ. (3) Xác suất sinh con không bị bệnh này của cặp vợ chồng ở thế hệ III là 1/2. (4) Có ít nhất 5 người trong phả hệ này có kiểu gen đồng hợp tử. (5) Những người không bị bệnh ở thế hệ I và III đều có kiểu gen giống nhau. A.1.B.2.C.3.D.4. Câu 102: Quy trình kỹ thuật của liệu pháp gen không có bước nào sau đây ? A.Thể truyền được gắn gen lành cho xâm nhập vào tế bào của bệnh nhân B.Tế bào mang ADN tái tổ hợp của bệnh nhân được đưa vào cơ thể bệnh nhân để sản sinh ra những tế bào bình thường thay thế tế bào bệnh. C.Dùng virut sống trong cơ thể người làm thể truyền sau khi đã loại bỏ đi những gen gây bệnh virut D.Dùng enzym cắt bỏ gen đột biến Câu 103: Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 trội : 1 lặn? A.Aa x Aa .B.AA x aa .C.aa x Aa .D.AA x AA .Câu 104: Đột biến được ứng dụng để làm tăng hoạt tính của enzim amilaza dùng trong công nghiệp sản xuất bia là dạng đột biến A.Mất đoạn NSTB.Đảo đoạn NST C. Lặp đoạn NSTD.Chuyển đoạn NST Câu 105: Trong quá trình dịch mã, phân tử nào sau đây đóng vai trò như “ người phiên dịch”? A.ADN.B.tARN.C.mARN.D.rARN.Câu 106: Dạng đột biến nào sau đây gây hậu qủa lớn nhất về mặt di truyền ? A.Thay cặp nuclêôtit ở giữa đoạn gen. B.Mất cặp nuclêôtit sau bộ 3 mở đầu C.Mất cặp nuclêôtit trước mã kết thúc. D.Đảo vị trí cặp nuclêôtit ở gần bộ ba kết thúc. Câu 107: Phong lan và những cây gỗ làm vật bám là mối quan hệ A.hội sinh.B.ức chế cảm nhiễm. C.cộng sinh.D.hợp tác đơn giản. Câu 108: Đặc điểm chung của quá trình nhân đôi ADN và quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực là A.đều diễn ra trên cả hai mạch của gen. B.đều diễn ra trên toàn bộ phân tử ADN của nhiễm sắc thể. C.đều được thực hiện theo nguyên tắc bổ sung. D. đều có sự tham gia của ADN pôlimeraza. Câu 109: Kiểu phân bố nào sau đây không phải là phân bố cá thể của quần thể sinh vật trong tự nhiên? A.Phân bố đồng đều.B.Phân bố theo nhóm. Trang 4/5 - Mã đề thi 201 C.Phân bố theo chiều thẳng đứng.D.Phân bố ngẫu nhiên. Câu 110: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật? A.Tập hợp bướm đang sinh sống trong rừng Cúc phương. B.Tập hợp chim đang sinh sống trong rừng Amazôn.C. Tập hợp cá chép đang sinh sống ở Hồ Tây.D.Tập hợp cây cỏ đang sinh sống trên một cánh đồng cỏ.Câu 111: Theo lí thuyết, cơ thể nào sau đây có kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen? A.AAbbCc.B.AaBBCc.C.AABbcc.D.aaBbCC. Câu 112: Hiện tượng số lượng cá thể của quần thể này bị số lượng cá thể của quần thể khác kìm hãm là hiện tượng A.cạnh tranh giữa các loài.B.Cạnh tranh cùng loài.C.khống chế sinh học.D.đấu tranh sinh tồn.Câu 113: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X; alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tất cả các ruồi đực đều mắt đỏ? A.XAXa × XaY.B.XAXA × XaY.C.XAXa × XAY.D.XaXa × XAY. Câu 114: Rễ cây hấp thụ nito khoáng dưới dạng nào sau đây? A.NH4+, N2B.NO3-, NH4+C.NO3-, NO2-D.NH4+, NO2- Câu 115: Xét 3 gen A, B, C lần lượt có số alen là 3,4,5. Biết mỗi gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Trong quần thể xét tới 3 gen trên sẽ có số kiểu gen đồng hợp về 2 cặp và dị hợp về 2 cặp lần lượt là: A.240 và 270.B.290 và 370.C.270 và 390.D.180 và 270. Câu 116: Một gen có 1200 nu và có 30%A. Gen bị mất một đoạn. Đoạn mất đi chứa 20 Avà có G= 3/2 A, Số lượng từng loại nu của gen sau đột biến là: A.A=T= 330 và G=X=220.B.A=T = 210 và G=X= 34 C.A=T = 340 và G=X =210.D.A=T= 220 và G=X= 330. Câu 117: Ở những tế bào có nhân chuẩn, hoạt động hô hấp xảy ra chủ yếu ở loại bào quan nào sau đây ? A. RibôxômB.Không bàoC.Bộ máy GôngiD.Ti thể Câu 118: Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp; B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với b quy định hoa trắng. Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp tự thụ phấn, đời F1 có bốn kiểu hình, trong đó cây thân, cao hoa đỏ chiếm tỉ lệ 66%. Nếu hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tỉ lệ ngang nhau thì tần số hoán vị gen là A.20%.B.44%.C.40%D.33%. Câu 119: Thường biến dẫn đến: A.Làm biến đổi cấu trúc nhiễm sắc thể. B.Làm biến đổi kiểu gen và kiểu hình của cá thể. C.Làm biến đổi kiểu gen của cá thể. D.Làm biến đổi kiểu hình của cá thể. Câu 120: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% cây thân cao và 25% cây thân thấp. Cho tất cả các cây thân cao F1 giao phấn với các cây thân thấp. Theo lí thuyết, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ A.3 cây thân thấp: 1 cây thân cao.B.1 cây thân cao: 1 cây thân thấp. C.3 cây thân cao: 1 cây thân thấp.D.2 cây thân cao: 1 cây thân thấp.----------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 201 ĐÁP ÁN Câu MĐ 201 MĐ 202 MĐ 203 MĐ 204 MĐ 205 MĐ 206 MĐ 207 8N C B B C B B A 82 B C C C D A B 8P B C B A D B A 84 A A C B B A B 8R B C A D A A D 86 C D A C C C D 8T A C A A A C D 88 D A A A D A C 89 D A A C A D B 9M B B C D B C D 9N A D C A D B C 92 C C A C D B A 9P A C D A B D D 94 D D C D D B A 9R D D D B A A C 66 B D B C C C C 9T A C C D C B B 98 D A C A C A B 99 C A C B A A C ㄰M A B A D C D B ㄰N B B A A A D A ㄰2 D C A A A C B ㄰P C C D D B D D ㄰4 C B B B A C D ㄰R D B C B C D B ㄰6 B A C D B A B ㄰T A C B A B D B ㄰8 C D B D A A A ㄰9 C D A B B B D ㄱM C D B B B D A ㄱN B B B D D C C ㄱ2 C B B A C C D ㄱP B A D A B D C ㄱ4 B C A C C D D ㄱR C A C D A B A ㄱ6 C D D B D A C ㄱT D B A B D C A ㄱ8 A D D C C B C ㄱ9 D A D C A B C ㄲM D B D C B A A
00:00:00