Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Đề thi thử THPTQG – Trường THPT Nghĩa Hưng A - Nam Định – Năm 2018 I. Nhận biết Câu 1: Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống. B. từ mạch gỗ sang mạch rây. C. từ mạch rây sang mạch gỗ. D. qua mạch gỗ. Câu 2: Trong quá trình giảm phân của một cơ thể lưỡng bội, ở một số tế bào, cặp NST số 2 không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử được hình thành là A. n – 1, n + 1, 2n + 1. B. n – 1, n + 1, 2n. C. n + 1, 0, 2n. D. n, n + 1, n – 1. Câu 3: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây đúng? A. dưới tác động của cùng một tác nhân gây đột biến, với cường độ và liều lượng như nhau thì tần số đột biến ở tất cả các gen là bằng nhau. B. khi các bazơ nitơ dạng hiếm xuất hiện trong quá trình nhân đôi ADN thì thường làm phát sinh đột biến gen dạng mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit. C. trong các dạng đột biến điểm, dạng đột biến thay thế cặp nuclêôtit thường làm thay đổi ít nhất thành phần axit amin của chuỗi pôlipeptit do gen đó tổng hợp. D. tất cả các dạng đột biến gen đều có hại cho thể đột biến. Câu 4: Quá trình tái bản ADN gồm các bước (1) tổng hợp các mạch ADN mới. (2) hai phân tử ADN con xoắn lại. (3) tháo xoắn phân tử ADN. Trình tự các bước trong quá trình nhân đôi là A. 3→2→1 . B. 2→1→3. C. 1→2→3 . D. 3→1→2. Câu 5: Trong cấu trúc nhiễm sắc thể của sinh vật nhân thực, đơn vị cấu trúc gồm một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 8 phân tử prôtêin histon gọi là A. sợi cơ bản. B. nuclêôxôm. C. crômatit. D. sợi nhiễm sắc. Câu 6: Tính đa hiệu của gen là A. nhiều gen chi phối sự phát triển của một tính trạng. B. một gen chi phối sự phát triển của một tính trạng. C. một gen chi phối sự biểu hiện của nhiều tính trạng trên một cơ thể. D. một gen điều khiển sự tổng hợp nhiều loại prôtêin khác nhau. Câu 7: Các vùng trên mỗi nhiễm sắc thể của cặp nhiễm sắc thể giới tính XY ở người được ký hiệu bằng các chữ số La Mã từ I đến VI trong hình 3. Trong cặp nhiễm sắc thể giới tính này, vùng tương đồng giữa nhiễm sắc thể X và nhiễm sắc thể Y gồm các vùng nào sau đây? HOC24.VN 2 A. I và IV; II và V. B. II và IV; III và V. C. II và IV; III và V. D. I và IV; III và VI. Câu 8: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự A. trao đổi chéo giữa 2 crômatit “không chị em” trong cặp NST tương đồng ở kì đầu giảm phân I. B. trao đổi đoạn tương ứng giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I. C. tiếp hợp giữa các nhiễm sắc thể tương đồng tại kì đầu của giảm phân I. D. tiếp hợp giữa 2 crômatit cùng nguồn gốc ở kì đầu của giảm phân I. Câu 9: Trong trường hợp không phát sinh đột biến, phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất? A. AABB × aaBb. B. AaBb × AaBb. C. AaBb × AaBB. D. AaBb × AABb. Câu 10: Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô trong gen? A. mất một cặp nuclêôtit. B. thêm một cặp nuclênôtit. C. thay cặp nuclênôtit A-T bằng cặp T-A. D. thay cặp nuclênôtit A-T bằng cặp G-X. Câu 11: Dạng đột biến làm cho hàm lượng ADN trong tế bào tăng lên gấp bội là A. đột biến đa bội B. đột biến lệch bội C. đột biến lặp đoạn NST D. đột biến gen Câu 12: Thực vật hấp thu được dạng nitơ trong đất bằng hệ rễ là A. dạng nitơ tự do trong khí quyển (N2). B. nitơ nitrat (NO3-), nitơ amôn (NH4+). C. nitơnitrat (NO3). D. nitơ amôn (NH4+). Câu 13: Khi chạm tay vào gai nhọn, cơ thể có phản ứng rụt tay lại. Bộ phận phân tích và tổng hợp của cảm ứng trên là A. cơ tay B. tủy sống C. thụ quan ở tay D. gai nhọn Câu 14: Gen điều hòa opêron hoạt động khi môi trường A. không có chất ức chế. B. có chất cảm ứng. C. không có chất cảm ứng. D. có hoặc không có chất cảm ứng. Câu 15: Một phép lai cho tỉ lệ kiểu hình ở tính trạng thứ nhất là 3:1, tính trạng thứ hai là 1:1. Biết các gen quy định hai tính trạng trên phân li độc lập, tác động riêng rẽ. Tỉ lệ chung về kiểu hình ở cả hai tính trạng là A. 2 : 2 : 1 : 1. B. 1 : 1 : 1 : 1. C. 1 : 2 : 1. D. 3 : 3 : 1 : 1. HOC24.VN 3 Câu 16: Quan sát giàn mướp, ta thấy nhiều tua cuốn vào giàn, đó là kết quả của tính A. hướng tiếp xúc B. hướng sáng C. hướng hóa D. hướng đất Câu 17: Đáp án đúng nhất khi kết hợp cột A với cột B là A. 1 – b, 2 – d, 3 – e, 4 – c, 5 – a. B. 1 – c, 2 – d, 3 – e, 4 – b, 5 – a. C. 1 – a, 2 – d, 3 – e, 4 – b, 5 – c. D. 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d, 5 – e. Câu 18: Đối mã đặc hiệu trên phân tử tARN được gọi là A. codon B. axit amin. C. anticodon. D. triplet Câu 19: ARN được tổng hợp từ mạch nào của gen? A. Cả 2 mạch. B. Khi thì từ mạch 1, khi thì từ mạch 2. C. Mạch có chiều 5’→ 3’. D. Mạch gốc. Câu 20: Loài A có bộ NST 2n = 24, thể bốn nhiễm (2n + 2) của loài này có số NST là A. 26. B. 96. C. 30. D. 32. Câu 21: Chức năng của mô phân sinh đỉnh là gì? A. làm cho thân cây dài và to ra. B. làm cho thân cây, cành cây to ra. C. làm cho rễ dài và to ra. D. làm cho thân và rễ cây dài ra. Câu 22: Trong trường hợp các cây tứ bội giảm phân đều cho giao tử 2n, tỷ lệ giao tử AA được hình thành từ cơ thể có kiểu gen AAaa là A. 1/6. B. 1/2. C. 1/4. D. 4/6. Câu 23: Ở người, màu da đậm dần theo sự gia tăng số lượng gen trội có mặt trong kiểu gen, khi số lượng gen trội trong kiểu gen càng nhiều thì màu da càng đậm. Hiện tượng này là kết quả của sự A. tương tác át chế giữa các gen lặn không alen. B. tác động cộng gộp của các gen không alen. C. tác động của một gen lên nhiều tính trạng. D. tương tác bổ sung. Câu 24: Trong quá trình tổng hợp prôtêin, bộ ba mở đầu trên phân tử mARN là A. 3’ GUA 5’. B. 5’ UAG 3’ C. 3’ AUG 5’. D. 3’ UGA 5’ Câu 25: Đặc điểm nào dưới đây phản ánh sự di truyền qua tế bào chất? A. đời con tạo ra có kiểu hình giống mẹ. B. lai thuận, lai nghịch cho kết quả khác nhau. C. lai thuận, lai nghịch cho con có kiểu hình giống mẹ. HOC24.VN 4 D. lai thuận, lai nghịch cho kết quả giống nhau. Câu 26: Điều hòa hoạt động gen là A. điều hòa quá trình dịch mã. B. điều hòa lượng sản phẩm của gen. C. điều hòa quá trình phiên mã. D. điều hoà hoạt động nhân đôi ADN. Câu 27: Quá trình giảm phân của một cơ thể có kiểu gen AB De AB dE đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Tỷ lệ các loại giao tử được tạo ra là A. 4:4:4:4:1:1 B. 4:4:4:4:2:2 C. 4:4:1:1:1:1 D. 4:4:1:1 Câu 28: Ở sinh vật nhân thực, các vùng đầu mút của nhiễm sắc thể là các trình tự nuclêôtit đặc biệt, các trình tự này có vai trò A. bảo vệ các nhiễm sắc thể, làm cho các nhiễm sắc thể không dính vào nhau. B. là điểm khởi đầu cho quá trình nhân đôi của phân tử ADN. C. mã hoá cho các loại prôtêin quan trọng trong tế bào. D. giúp các nhiễm sắc thể liên kết với thoi phân bào trong quá trình nguyên phân. Câu 29: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ A. Gen (ADN) → tARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng. B. Gen (ADN) → mARN → tARN → Prôtêin → Tính trạng. C. Gen (ADN) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng. D. Gen (ADN) → mARN → tARN → Pôlipeptit → Tính trạng. Câu 30: Ở người, bệnh mù màu là do đột biến gen nằm trên NST X gây nên (Xm). Nếu mẹ bình thường, bố bị mù màu thì con trai của họ đã nhận Xm từ A. ông nội. B. bà nội. C. mẹ. D. bố. II. Thông hiểu Câu 31: Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cho cây thân cao 4n có kiểu gen AAaa giao phấn với cây thân cao 4n có kiểu gen Aaaa kết quả phân tính ở F1 là A. 35 cao: 1 thấp. B. 11 cao: 1 thấp. C. 3 cao: 1 thấp. D. 5 cao: 1 thấp. Câu 32: Cây có kiểu gen AaBBccDdEe giao phấn với cây có kiểu gen AaBbCCDdEe. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen AaBBCcddEE thu được ở đời con là A. 1/32. B. 1/8. C. 1/64. D. 1/16. Câu 33: Ở một loài, bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Nếu có đột biến lệch bội xảy ra thì có thể phát hiện tối đa số loại thể ba (2n +1) trong các quần thể của loài này là A. 36. B. 12. C. 48. D. 25. Câu 34: Qúa trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen DeAabbdE không xảy ra hoán vị, có thể tạo ra tối đa mấy loại giao tử? HOC24.VN 5 A. 12. B. 8. C. 6. D. 4. Câu 35: Nhịp tim của một loài động vật là 25 nhịp/phút. Giả sử, thời gian nghỉ của tâm nhĩ là 2,1giây, của tâm thất là 1,5 giây. Tỉ lệ về thời gian giữa các pha trong chu kì tim của loài động vật trên là A. 1 : 3 : 4 B. 1 : 2 : 1 C. 2: 3 :4 D. 1: 3: 2 Câu 36: Trong hệ sinh dục của 1 cá thể động vật (có giới tính phân biệt) người ta quan sát 10 tế bào phân chia liên tục 3 lần, các tế bào thu được đều giảm phân bình thường tạo ra các tế bào đơn bội. Biết rằng trong một tế bào khi kết thúc kì sau của quá trình giảm phân I đếm được 36 crômatit. Các giao tử sinh ra khi tham gia thụ tinh với hiệu xuất 10%. Tổng số tế bào thu được sau khi các hợp tử đều phân chia 2 lần. A. 32 hoặc 64 B. 32 hoặc 128 C. 120 hoặc 64 D. 128 hoặc 64 Câu 37: Ở một loài thực vật, biết: A: Thân cao trội hoàn toàn so với a thân thấp. B: Hoa tím trội hoàn toàn so với b hoa trắng. D: Quả đỏ trội hoàn toàn so với d quả vàng. E: Quả tròn trội hoàn toàn so với e quả dài. Theo lý thuyết phép lai (P) AB DE aB De ab de ab dEl ết giảm phân bình thường, giảm phân xảy ra hoán vị gen cả 2 giới, giữa B với b với tần số 20%; giữa E và e với tần số 40%. Cho F1 có kiểu hình thân cao, hoa tím, quả vàng, tròn chiếm tỷ lệ là: A. 4,75% B. 12,54% C. 7% D. 8,55% III. Vận dụng Câu 38: Cho phép lai sau đây: AaBbCcDdEe X aaBbccDdee Biết gen trội là trội hoàn toàn, mỗi gen qui định 1 tính trạng, không có đột biến phát sinh (1) tỉ lệ đời con có kiểu hình lặn về tất cả tính trạng là 1/128. (2) sổ loại kiểu hình được tạo thành là 32. (3) tỉ lệ kiểu hình trội về tất cả các tính trạng là: 9/128. (4) số loại kiểu gen được tạo thành: 64. Số kết luận sau đây là đúng với phép lai trên là A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 39: Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: AB ABDd Ddab abl thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho các nhận định sau về kết quả của F1: (1) Có 30 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình. (2) Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội, một tính trạng lặn chiếm 30%. (3) Tỉ lệ kiểu hình mang một tính trạng trội, hai tính trạng lặn chiếm 16,5%. (4) Kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen chiếm tỉ lệ 34%. (5) Trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm 8/99. HOC24.VN 6 Trong các nhận định trên, có mấy nhận định đúng? A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 40: Ở gà, cho 2 con đều thuần chủng mang gen tương phản lai nhau được F1 toàn lông xám, có sọc. Cho gà mái F1 lai phân tích thu được thế hệ lai có 25% gà mái lông vàng, có sọc; 25% gà mái lông vàng, trơn; 20% gà trống lông xám, có sọc; 20% gà trống lông vàng, trơn; 5% gà trống lông xám, trơn; 5% gà trống lông vàng, có sọc. Biết rằng lông có sọc là trội hoàn toàn so với lông trơn. Cho các gà F1 trên lai với nhau, trong trường hợp gà trống và gà mái F1 đều có diễn biến giảm phân như gà mái F1 đã đem lai phân tích trên. Hãy xác định tỉ lệ gà mang các cặp gen đều dị hợp ở F2 A. 0,08. B. 0,005. C. 0,085. D. 0,05 .
00:00:00