Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1-2018 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 50 phút Câu 1. Chất nào sau đây là chất điện li yếu? A. Ba(OH)2 B. H2SO4 C. H2O D. Al2(SO4)3 Câu 2. Cho biết chất nào sau đây thuộc hợp chất monosaccarit? A. tinh bột B. saccarozơ C. glucozơ D. xenlulozơ Câu 3. Chất nào sau đây làm khô khí NH3 tốt nhất? A. HCl B. H2SO4 C. CaO D. HNO3 Câu 4. Trong những dãy chất nào sau đây, dãy nào có các chất là đồng phân của nhau? A. C4H10, C6H6 B. CH3CH2CH2OH, C2H5OH C. CH3OCH3, CH3CHO D. C2H5OH, CH3OCH3 Câu 5. Để phân biệt khí CO2 và khí SO2, có thể dùng: A. dung dịch Br2 B. dung dịch NaOH C. dung dịch KNO3 D. dung dịch Ca(OH)2 Câu 6. Chất béo là trieste của axit béo với A. ancol etylic B. glixerol C. ancol metylic D. etylen glicol Câu 7. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím? A. HCl B. Na2SO4 C. NaOH D. KCl Câu 8. Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít CO2 (đktc) thoát ra. Thể tích CO (đktc) đã tham gia phản ứng là: A. 4,48 lít B. 3,36 lít C. 2,24 lít D. 1,12 lít Câu 9. Một axit no A có công thức đơn giản nhất là C2H3O2. Công thức phân tử của axit A là A. C8H12O8 B. C4H6O4 C. C6H9O6 D. C2H3O2 Câu 10. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là: A. 6 B. 2 C. 5 D. 4 Câu 11. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là A. 21,6 gam B. 10,8 gam C. 32,4 gam D. 16,2 gam Câu 12. Cho các dung dịch sau: (1) etyl amin; (2) đimetyl amin; (3) amoniac; (4) anilin. Số dung dịch có thể làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh là A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 13. Để phản ứng vừa đủ với 100 gam dung dịch chứa amin X đơn chức nồng độ 4,72% cần 100 ml dung dịch HCl 0,8M. Xác định công thức của amin X? A. C6H7N B. C2H7N C. C3H9N D. C3H7N Câu 14. Aminoaxit X có tên thường là Glyxin. Vậy công thức cấu tạo của X là: HOC24.VN 2 A. CH3-CH(NH2)-COOH B. H2N-[CH2]2-COOH C. H2N-CH2-COOH D. H2N-[CH2]3-COOH Câu 15. Hòa tan 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 24,5%. Nồng độ % của H3PO4 trong dung dịch thu được là A. 49,61% B. 48,86% C. 56,32% D. 68,75% Câu 16. Phát biểu nào sau đây sai? A. Trong công nghiệp có thể chuyển hóa chất béo lỏng thành chất béo rắn B. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối C. Số nguyên tử hidro trong phân tử este đơn và đa chức luôn là một số chẵn D. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hóa chất béo là muối của axit béo và etylen glicol Câu 17. Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 65 B. 75 C. 8 D. 55 Câu 18. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là: A. metyl fomat B. etyl axetat C. propyl axetat D. metyl axetat Câu 19. Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của X1, X2 lần lượt là A. HCOOCH3, CH3COOH B. CH3COOH, HCOOCH3 C. CH3COOH, CH3COOCH3 D. (CH3)2CHOH, HCOOCH3 Câu 20. Một ancol no đơn chức có %O = 50% về khối lượng. CTPT của ancol là A. CH2=CHCH2OH B. CH3OH C. C3H7OH D. C6H5CH2OH Câu 21. Khi clo hóa C5H12 với tỷ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là: A. pentan B. 2-metylbutan C. 2,2-đimetylpropan D. 2-đimylpropan Câu 22. X là hỗn hợp gồm phenol và metanol. Đốt cháy hoàn toàn X được 22CO H Onn . Vậy % khối lượng metanol trong X là A. 25% B. 59,5% C. 20% D. 50,5% Câu 23. X là một este no đơn chức, có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5,5. Nếu đem đun 2,2 gam este X với dung dịch NaOH (dư), thu được 2,05 gam muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. HCOOCH(CH3)2 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. HCOOCH2CH2CH3 Câu 24. Cho 0,01 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức chung của X có dạng: A. H2NRCOOH B. H2NR(COOH)2 C. (H2N)2RCOOH D. (H2N)2R(COOH)2 HOC24.VN 3 Câu 25. Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là A. metylamin, amoniac, natri axetat B. anilin, metylamin, amoniac C. amoni clorua, metylamin, natri hiđroxit D. anilin, amoniac, natri hiđroxit Câu 26. Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hóa X thành Y. Chất Z không thể là: A. metyl propionat B. metyl axetat C. vinyl axetat D. etyl axetat Câu 27. Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân sinh học). Công thức của ba muối đó là A. CH3COONa, HCOONa và CH3CH=CHCOONa. B. HCOONa, CH≡C-COONa và CH3CH2COONa. C. CH2=CHCOONa, HCOONa vaf CH≡C-COONa. D. CH2=CHCOONa, CH3CH2COONa và HCOONa. Câu 28. Đốt cháy hoàn toàn amino axit X cần vừa đủ 30,0 gam khí oxi. Cho hỗn hợp sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 48,75 gam và còn thoát ra 2,8 lít N2 (đktc). Vậy công thức phân tử của X có thể là A. C4H9O2N B. C2H5O2N C. C3H7O2N D. C3H9O2N Câu 29. Thuốc thử nào để nhận biết được tất cả các chất riêng biệt sau: glucozơ, glixerol, etanol, etanal? A. Na B. Cu(OH)2/OH C. nước brom D. AgNO3/NH3 Câu 30. Chia m gam hỗn hợp A gồm hai kim loại Cu, Fe thành hai phần bằng nhau. - Phần 1: tác dụng hoàn toàn với HNO3 đặc nguội thu được 0,672 lít khí. - Phần 2: tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lít khí. Giá trị của m là (biết các thể tích khí được đo ở đktc): A. 4,96 gam B. 8,80 gam C. 4,16 gam D. 17,6 gam Câu 31. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y(C3H12N2O3). X là muối của axit hữu cơ đa chức, Y là muối của một axit vô cơ. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai khí (có tỉ lệ 1:5) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 5,92 B. 3,46 C. 2,26 D. 4,68 Câu 32. Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H2SO4 0,2M; và H3PO4 0,1M với những thể tích bằng nhau thu được dung dịch X. Để trung hòa 300 ml dung dịch X cần vừa đủ V ml dung dịch Y gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M. Giá trị của V là A. 1000 B. 500 C. 200 D. 250 Câu 33. Cho glixerol phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H33COOH và C15H31COOH. Số loại trieste được tạo ra tối đa là A. 3 B. 5 C. 4 D. 6 Câu 34. Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 HOC24.VN 4 (2) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3 (3) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch AlCl3 (4) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 (5) Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch AgNO3 (6) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch chứa CaCl2 và MgSO4 Số thí nghiệm tạo ra kết tủa là: A. 6 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 35. Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm trong điều kiện thích hợp. Trong phân tử X, thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C, H, N lần lượt 40,449%; 7,865% và 15,73%; còn lại là oxi. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH (đun nóng) thu được 4,85 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. CH2=CHCOONH4 B. H2N-C2H4COOH C. H2NCOO-CH2CH3 D. H2NCH2COO-CH3 Câu 36. Hỗn hợp X gồm axit panmitic, axit stearic và axit linoleic. Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu được 15,232 lít khí CO2 (đktc) và 11,7 gam H2O. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là A. 0,015 B. 0,010 C. 0,020 D. 0,005 Câu 37. Cho các phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở, thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau (b) Trong phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, glucozơ là chất bị khử (c) Để rửa ống nghiệm có dính anilin có thể tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl (d) Tinh bột và xenlulozơ là hai chất đồng phân của nhau (e) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol. (g) Thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có chứa nguyên tố cacbon và nguyên tố hiđro. Số phát biểu đúng là A. 3 B. 2 C. 4 D. 5 Câu 38. Để hòa tan hết 38,36 gam hỗn hợp R gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 cần 0,87 mol dung dịch H2SO4 loãng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 111,46 gam sunfat trung hòa và 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí không màu, tỉ khối hơi của X so với H2 là 3,8 (biết có một khí không màu hóa nâu ngoài không khí). Phần trăm khối lượng Mg trong R gần với giá trị nào sau đây? A. 28,15% B. 10,8% C. 25,51% D. 31,28% Câu 39. X, Y, Z là ba axit cacboxylic đơn chức cùng dãy đồng đẳng (MX < MY < MZ), T là este tạo bởi X, Y, Z với một ancol no, ba chức, mạch hở E. Đốt cháy hoàn toàn 26,6 gam hỗn hợp M gồm X, Y, Z, T (trong đó Y và Z có cùng số mol) bằng lượng vừa đủ khí O2, thu được 22,4 lít CO2 (đktc) và 16,2 gam H2O. Nếu đun nóng 26,6 gam M với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 21,6 gam HOC24.VN 5 Ag. Mặt khác, nếu cho 13,3 gam M phản ứng hết với 400 ml dung dịch NaOH 1M và đun nóng thu được dung dịch N. Cô cạn dung dịch N thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m gần nhất với A. 38,04 B. 24,74 C. 16,74 D. 25,10 Câu 40. Đun m gam hợp chất hữu cơ mạch hở X (chứa C, H, O, MX < 250, chỉ chứa một loại nhóm chức) với 100ml dung dịch KOH 2M đến phản ứng hoàn toàn. Trung hòa lượng KOH dư cần 40ml dung dịch HCl 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thu được 7,36 gam hỗn hợp hai ancol Y, Z đơn chức và 18,34 gam hỗn hợp hai muối khan (trong đó có một muối của axit cacboxylic T). Phát biểu nào sau đây đúng? A. Axit T có chứa 2 liên kết đôi trong phân tử B. Y và Z là đồng đẳng kế tiếp nhau C. Trong phân tử X có 14 nguyên tử hidro D. Số nguyên tử cacbon trong phân tử X gấp đôi số nguyên tử cacbon trong phân tử T
00:00:00