Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 SỞ GD & ĐT BẮC NINH Trường THPT Hàn Thuyên ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA KHỐI 12 - LẦN 1 NĂM HỌC 2017 - 2018 Môn: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề (40 câu trắc nghiệm) Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố : H 1;C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; AI 27; S 32; C1 35,5; K 39; Ca =40; Mn 55        ; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Ba 137     Câu 1: Cho phản ứng oxi hóa – khử giữa Al và 3HNO tạo sản phẩm khử duy nhất là 2NO . Tỉ lệ số phân tử 3HNO tạo muối với số phân từ 3HNO đóng vai trò oxi hóa là? A. 1:6 B. 8:3 C. 4:1 D. 5:1 Câu 2: Cacbohidrat X có đặc điểm: - Bị phân hủy trong môi trường axit - Thuột loại polisaccarit - Phân tử gồm gốc glucozơ Cacbohidrat X là : A. Xenlulozơ B. Glucozơ C. Tinh bột D. Saccarozơ Câu 3: Trộn 50 ml dung dịch HCl 0.12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M thu dược dung dịch X. pH dung dịch X là? A. 7 B. 2 C. 10 D. 1 Câu 4: Anken X có công thức cấu tạo 3 2 3 3CH CH C CH CH CH    . Tên cùa X là? A. iso hexan B. 2-etỵlbut-2-en C. 3-metylpent-2-en D. 3-metylpent-3-cn Câu 5: Đun 6 gam axit axetic với 6.9 gam etanol ( 24H SO đặc xúc tác) đến khi phán ứng đạt trạng thái cân bằng được m gam este (hiệu suất phàn ứng este hỏa đạt 75%). Giá trị của m là? A. 8,8 gam B. 6,6 gam C. 13,2 gam D. 9,9 gam Câu 6: Sục CO2 vào dũng dịch hỗn hợp gồm 2Ca OH và KOH ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình bên (số liệu được tính theo đơn vị mol). Giá trị của x là? A. 0.10 B. 0.11 C. 0.13 D. 0.12 HOC24.VN 2 Câu 7: Điều chế ancol etylic từ 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ, hiệu suất toàn bộ quá trình dạt 85%. Khối lượng ancol thu được là? A.485,85kg B. 458,58kg C. 398,8kg D. 389,79kg Câu 8: Cho dãy các chất: phernl axetat, metyl axetat, etyl format. tripanmitin, vinyl axetat sổ chất trong dãy khi thủy phàn trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là? A. 4 B. 5 C. 2 D. 3 Câu 9: Cho các phàn ứng sau:  0t 21 X 2NaOH  2Y H O bbr  Y HCl loãng  Z2NaCl bbr  Biết X là hợp chất hữu cơ mạch hở, có công thức 4 6 5C H O . Cho 11,4 gam Z tác dụng với Na dư thì khối lượng muối rắn thu được là? A. 18 gam B. 16,58 gam C. 15,58 gam D. 20 gam Câu 10: Công thức tổng quát của este tạo ra từ ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là: A. n 2n 2 2C H O B. n 2n 2C H O C. n 2n 2 2C H O D. n 2n 1 2C H O Câu 11: Thủy phân hoàn toàn 89 gam chất béo băng dung dich NaOH để điều chế xà phòng thu được 9,2 gam glixerol. Biết muối của axit béo chiếm 60% khối lượng xà phòng thu được là? A. 153 gam B. 58,92 gam C. 55,08gam D. 91,8 gam Câu 12: Axit HCOOH không tác dụng được với? A. Dung dịch KOH B. Dung dịch 23Na CO C. Dung dịch NaCl D. Dung dịch 33AgNO / NH Câu 13: Đun nóng dung dịch chửa m gam glucozo với lượng dư 33AgNO / NH đến khi phản ứng hoàn toàn dược 10,8 gam Ag. Giá trị của m là? A. 16,2 gam B. 9 gam C. 18 gam D. 10,8 gam Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hồn hợp gồm một andehit và một ancol đều mạch hở cần nhiều hơn 0,27 mol 2O thu được 0.25 mol 2CO và 0,19 mol 2HO . Mặt khác, cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch 33AgNO / NH dư thu được m gam kết tủa. Biết số nguyên tử H trong phân tử ancol nhỏ hơn 8. Giá trì lớn nhất của m là? A. 48,87 gam B. 56,68 gam C.40,02 gam D. 52,42 gam Câu 15: Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam bột Cu vào dung dịch chứa 0,48 mol 3HNO , khuấy đều thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X chứa hai chất tan. Cho tiếp 200ml dung dịch NaOH 2M vàọ HOC24.VN 3 dung dịch X rồi cô cạn. nung đến khối lượng không đổi thu được 34.88 gam hỗn hợp rắn Z gồm ba chất. (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Giá trị của V là? A. 3,584 lít B. 2,688 lít C. 1,792 lít D. 5,376 lít Câu 16: Trong số các chất sau đây: toluen, benzen, etilen, metanal, phenol, ancol anlylic, axit fomic, stiren, o-xilen, xiclobutan, vinylaxetat. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch nước brom? A. 10 B. 9 C. 11 D. 8 Câu 17: Sản phẩm của phàn ứng nhiệt phân hoàn toàn 3AgNO là? A. 2Ag,NO,O B. 2 2 2Ag O, NO , O C. 22Ag, NO ,O D. 22Ag O, NO,O Câu 18: Số este có công thức phân tử 5 10 2C H O có khá năng tham gia phản ứng tráng bạc là? A. 6 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 19: Chất nào là monosaccarit? A. amylozo B. Glucozo C. Saccarozo D. Xelulozo Câu 20: Este nào sau đây có mùi chuối chín? A. Etyl format B. Benzyl exetat C. Isoamyl exetat D. Etyl butirat Câu 21: Cho hỗn hợp tất cả các đồng phân mạch hở 48CH tác dụng với 0 2H O H , t thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm cộng? A. 2 B. 5 C. 4 D. 6 Câu 22: đun nóng 0,2 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng xảy ra hàn toàn, cô cạn dung dịch thu được ancol etylic và 19,2 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là? A. 2 5 3C H COOCH B. 3 2 5CH COOC H C. 2 3 2 5C H COOC H D. 2 5 2 5C H COOC H Câu 23: Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi thấp nhất ? A. Propan-l-ol B. Phenol C. Đimetyl xeton D. Exit etanoic Câu 24: Hỗn hợp X gồm vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat. Đốt cháy 3,08 gam X thu được 2,16 gam 2HO . Thành phần % về khối lượng vinyl axetat trong X là? A. 27,92% B. 75% C. 72,08% D. 25% Câu 25: Cho V lít CO ở (đktc) phản ứng với 1 lượng dư hỗn hợp chất rắn gồm Cu và 34Fe O nung nóng . Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là? A. 0,112 lít B. 0,224 lít C. 0,448 lít D. 0,56 lít Câu 26: Etyl axetat không tác dụng với ? A. 0 2O , t B. dung bich 2Ba OH đun nóng C. 2HO (xúc tác 24H SO loãng đun nóng) D. 0 2H Ni,t HOC24.VN 4 Câu 27: Oxi hóa 6 gam metanal bằng oxi (xt) sau một thời gian được 8,56 gam hỗn hợp X gồm andehit và axit cacboxylic cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch 33AgNO / NH đun nóng được m gam Ag. Giá trị của m là? A. 51,48 gam B. 17,28 gam C. 51,84 gam D. 34,56 gam Câu 28: Khi cho chất béo phản ứng với dung dich 2Br thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol 2Br , đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol 2HO và V lít 2CO (đktc). Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là ? A. V 22,4 b 3a B. V 22,4 b 7a C. V 22,4 4a b D. V 22,4 b 6a Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (hơn kém nhau 1 nguyên tử C trong phân tử ). Đem đốt cháy m gam X cần vừa đủ 0,46 mol 2O . Thủy phân m gam X trong 70 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì thu được 7,06 gam hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, đơn chức ,mạch hở. Đem đốt hoàn toàn hỗn hợp muối Y thì cần 5,6 lít (đktc) khí 2O . Phần trăm khối lượng của este có phản ứng lơn hơn khối lượng X là? A. 47,104% B. 40,107% C. 38,208% D. 58,893% Câu 30: 2CO không phản ứng với chất nào trong các chất sau đây? A. NaOH B. 2O C. CaO D. Mg Câu 31: Oxit Y của một nguyên tố X ứng với hóa trị II có thành phần % theo khối lượng của X là 42,86%. Trong các mệnh dề sau: (I) Y tan nhiều trong nước (II) Y có thể điều chế trực tiếp từ phán ứng của X với hơi nước nóng (III) Từ axit fomic có thể điều chế được Y (IV) Từ Y bằng một phản ứng trực tiếp có thế điều chế được axit etanoic (V) Y là một khi không màu. không mùi. không vị. có tác dụng điều hóa không khí (VI) Hiđroxit cua X có tính axit mạnh hơn Axit silixic só Số mệnh đề đúng khi nói về X và Y là? A. 4 B. 6 C. 5 D. 3 Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 4 3 4 4 6CH , C H , C H thu được 3.136 lít 2CO (đktc) và 2.16 gam 2HO . Thể tích khi oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là? A. 5,6 lít. B. 3,36 lít. C. 1,12 lít. D. 4,48 lít. Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại M trong dung dịch 3HNO đặc nóng, dư thu được 3,92 lít 2NO (ở dktc là sản phẩm khử duy nhất ). Kim loại M là? A. Pb B. Fe C. Cu D. Mg HOC24.VN 5 Câu 34: Trường hợp nào sau đày không xảy ra phàn ứng khi trộn các dung dịch với nhau? A. 3AgNO HCl B. 3NaOH FeCl C. 42Ca OH NH Cl D. 3 2 4NaNO K SO Câu 35: Hai oxit nào sau đây bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao? A. ZnO và 2KO . B. 2Fe O3 và MgO. C. FeO và CuO. D. 23Al O và ZnO Câu 36: Hỗn hợp X gồm 3 8 3C H O (glixerol), 3 2 5 3 7CH OH, C H OH, C H OH và 2HO . Cho m gam X tác dụng vời Na dư thu được 3,36 lít 2H (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 11,34 gam 2HO . Biết trong X glixerol chiếm 25% về số moi. Giá trị của m gần nhất với? A. 11 gam B. 10 gam C. 12 gam D. 13 gam Câu 37: Thành phân hóa học cua supcphotphat kép là? A. 3KNO B. 242Ca H PO và 4CaSO C. 22NH CO D. 242Ca H PO Câu 38: Trung hòa 6 gam axit cacboxylic đơn chức X bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 8,2 gam muối. Công thức phân tử của X là? A. 2 4 2C H O B. 3 4 2C H O C. 3 6 2C H O D. 22CH O Câu 39: Cho dung dịch 23Ba HCO lần lượt vào các dung dịch 4 2 42NaHSO , Ca OH , H SO , 23 3 2 3 3Ca NO , NaHCO ,CH CO , CH COOH . Số trường hợp có xảy ra phản ứng là? A. 6 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 40: Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt 2 chất lỏng ancol và phenol? A. Quì tím B. Kim loại Na. C. Kim loại Cu. D. Nước brom.
00:00:00