Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 HOC24.VN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) (Đề số 7) Câu 1: Đến năm 1975 thực dân Bồ Đào Nha đã phải tuyên bố trao trả độc lập cho: A.Ănggôla, Marốc B. Ănggôla, Môdămbích C. Ănggôla, Tuynidi D. Tuynidi, Marốc, Xuđăng Câu 2: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã triển khai chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới dựa vào: A. trong Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ không bị thiệt hại B. trong Chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ không bị thiệt hại mà còn thu lợi nhuận C. tiềm lực về kinh tế, quân sự to lớn sau chiến tranh D. nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao nên các nước sợ Mĩ Câu 3: Các nước Tây Âu phát triển nhanh là do nhiều yếu tố, yếu tố nào dưới đây mang tính thời đại? A. Áp dụng thành công các thành tựu của cách mạng khoa học – kĩ thuật B. Nhà nước đóng vai trò lớn trong việc quản lí, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế C. Tận dụng tốt các cơ hội bên ngoài để phát triển D. Sự nỗ lực lao động của các tầng lớp nhân dân Câu 4: Cơ sở và cũng là căn cứ pháp lý để Tòa án quốc tế ở La Hay (Hà Lan) xét xử những tranh chấp quốc tế trên Biển Đông là: A. Nguyên tắc chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm nước ủy viên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. B. Hiến chương Liên Hiệp Quốc 1945 và Tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông DOC. C. Nguyên tắc dùng biện pháp hòa bình để giải quyết cách tranh chấp quốc tế. D. Công ước về Luật Biển năm 1982. Câu 5: Vào đầu những năm 90 của thế kỉ XX, Nhật Bản hợp tác có hiệu quả với những nước nào trong các chương trình vũ trụ quốc tế? A. Mĩ và Pháp B. Đức và Pháp C. Mĩ, Liên Bang Nga D. Liên Bang Nga, Đức Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô thực hiện mục tiêu chiến lược: A. Chủ trương duy trì hòa bình an ninh thế giới B. Ra sức chống phá Mĩ và các nước tư bản chủ nghĩa C. Thực hiện chiến lược đối thoại lâu dài với Mĩ và Tây Âu D. Sẵn sàng ứng phó với mọi âm mưu và hành động của Mĩ Câu 7: “Kế hoạch Mácsan” và khối quân sự NATO đã tạo nên: HOC24.VN 2 A. Mâu thuẫn giữa các nươc tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa B. Sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị, quân sự giữa các nước Tây Âu TBCN và Đông Âu XHCN C. Mầm mống của cuộc chiến tranh lạnh D. Cơ sở để Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu Câu 8: Xu thế toàn cầu hóa bắt đầu từ khi nào? A.Những năm 60 của thế kỉ XX B.Những năm 70 của thế kỉ XX C.Những năm 80 của thế kỉ XX D.Những năm 90 của thế kỉ XX Câu 9: Mối quan hệ giữa Việt Nam - ASEAN được đẩy mạnh từ khi: A. Việt Nam ra tuyên bố mới về ngoại giao: "Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trên thế giới" B. Chiến tranh lạnh kết thúc và "vấn đề Campuchia" được giải quyết C. Việt Nam kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước D. Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới đất nước Câu 10: Tầng lớp nào không có khả năng tham gia phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất? A.Địa chủ và tư sản B.Đai địa chủ và tư sản mại bản C.Địa chủ phong kiến và tiểu tư sản D.Tư sản mại bản và tiểu tư sản Câu 11: Điều khoản nào trong Hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 có lợi thực tế cho ta? A. Pháp công nhận Việt Nam Dân chủ cộng hòa là quốc gia tự do B. Chính phủ Việt Nam thỏa thuận cho 15000 quân Pháp vào miền Bắc C. Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ D. Pháp công nhận ta có chính phủ, nghị viện, quân đội và tài chính riêng Câu 12: Phạm vi của phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam trong thời kì 1928 - 1929? A. Bó hép trong phạm vị địa phương B. Trong một xưởng C. Bắt đầu có sự liên kết thành phong trào chung D. Có sự liên kết với công nhân thế giới Câu 13: Một trong những lí do để người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước: A. Sớm nhận thấy những hạn chế của các con đường cứu nước của các bậc tiền bối cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX B. Bị thực dân Pháp đàn áp, bóc lột C. Không chấp nhận sự cai trị của Pháp D. Muốn tìm hiểu nước Pháp Câu 14: Căn cứ vào đâu để khẳng định Xô viết Nghệ - Tĩnh là hình thức sơ khai của chính quyền công - nông ở nước ta và đó thực sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng? A. Thể hiện rõ bản chất cách mạng. Đó là chính quyền của dân, do dân, vì dân,... HOC24.VN 3 B. Vì lần đầu tiên chính quyền của địch bị tan rã, chính quyền của giai cấp vô sản được thiết lập trong cả nước C. Lần đầu tiên chính quyền Xô viết thực hiện những chính sách thể hiện tính tự do dân chủ của một dân tộc được độc lập D. Chính quyền Xô viết thành lập đó là thành quả đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Câu 15: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có gì khác so với các cuộc tiến công trước đó của quân ta? A. Đây là cuộc tiến công đầu tiên của Quân giải phóng miền Nam có sự phối hợp nổi dậy của quần chúng. B. Đây là cuộc tiến công có quy mô lớn trên toàn miền Nam mà hướng trọng tâm là các đô thị. C. Đây là cuộc tiến công lớn đầu tiên mà Quân giải phóng miền Nam trực tiếp chiến đấu với quân viễn chinh Mĩ. D. Đây là cuộc tiến công đã phá hủy một khổi lượng lớn vật chất và phương tiện chiến tranh của địch Câu 16: Nội dung nào không phải ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ? A. Đập tan kế hoạch Nava B. Giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của Pháp C. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước D. Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao Câu 17: Ngày 11-3-1951 Hội nghị đại biểu của nhân dân ba nước Đông Dương đã thành lập tổ chức nào? A. Liên minh Việt - Miên - Lào B. Mặt trận Việt - Miên - Lào C. Mặt trận thống nhất Việt - Miên – Lào D. Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào Câu 18: Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương (21-7-1954) là gì? A.Phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù B.Đảm bảo thắng lợi từng bước C.Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng D.Không vi phạm chủ quyền quốc gia Câu 19: Vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng được nhấn mạnh là "nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân" được nêu ra tại hội nghị nào? A. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1939 C. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, tháng 5/1941 D. Hội nghị Ban Thường vụ trung ương Đảng, tháng 3/1945 Câu 20: Từ năm 1946 đến năm 1980, đã 3 lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp: A.Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 B.Hiến pháp năm 1946, 1960, 1980 C. Hiến pháp năm 1946, 1975, 1980 D. Hiến pháp năm 1946, 1976, 1980 HOC24.VN 4 Câu 21: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để nhất ở Việt Nam là: A.Tư sản dân tộc B.Tiểu tư sản C.Nông dân D.Công nhân Câu 22: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cách mạng Trung Quốc có nhiều biến động khác trước nhờ: A. Sự giúp đỡ của Liên Xô B. Lực lượng cách mạng lớn mạnh nhanh chóng C. Ảnh hưởng của phong trào cách mạng thế giới D. Vùng giải phóng được mở rộng Câu 23: Hãy điền các từ đúng vào câu sau đây: "Bằng việc kí Hiệp định Sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9-1946, chúng ta đã đập tan âm mưu của .............để chống lại ta" A. Đế quốc Mĩ cấu kết với Tưởng B. Đế quốc Pháp cấu kết với Tưởng C. Tưởng cấu kết với Pháp D. Đế quốc Pháp cấu kết với Anh Câu 24: Lí do cơ bản để các tổ chức chính trị ở Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX hướng theo phong trào cách mạng vô sản: A.Tác động của chủ nghĩa Mác –lênin B. Tác động của chủ nghĩa Tam dân C.Tác động của Tân việt cách mạng đảng D. Tác động của Việt Nam Quốc dân đảng Câu 25: Lực lượng thù địch lớn nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: A.Đế quốc Hà Lan B. Đế quốc Mĩ C. Đế quốc Pháp D. Đế quốc Anh Câu 26: Nguyên nhân chính trị cơ bản làm bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 là: A. Đế quốc Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời C. Mâu thuẫn giữa nhân dân Đông Dương với thực dân Pháp gay gắt D. Có Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất của Đảng soi đường Câu 27: Điểm mới căn bản giữa Hội nghị tháng 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 của BCH Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là: A. thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi chống đế quốc B. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến C. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước ở Đông Dương D. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, thực hiện giảm tô, giảm tức Câu 28: Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 14 đến 15 -8-1945 đã thể hiện: A. Sự thắng lợi của Cao trào kháng Nhật cứu nước B. Sự nhạy bén trong việc chớp thời cơ Tổng khởi nghĩa trong cả nwocs C. Sự nhạy bén trong việc phát hiện tình thế cách mạng đã đến D. Sự linh hoạt của Đảng trong lãnh đạo cách mạng HOC24.VN 5 Câu 29: Tình hình tài chính nước ta sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 như thế nào? A. Ngân sách Nhà nước hầu như trống rỗng B. Nền tài chính quốc gia bước đầu được xây dựng C. Bị quân Trung Hoa Dân quốc thao túng, chi phối D. Lệ thuộc vào các ngân hàng của Nhật – Pháp Câu 30: Đoạn văn sau đây xuất xứ từ đâu? “Trong lúc này quyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta hãy đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi ra khỏi nước sôi, lửa nóng” A. Thư của Nguyễn Ái Quốc gửi đồng bào cả nước B. Hội nghị Trung ương Đảng lần 8 C. Lời Hịch của Mặt trận Việt Minh D. Quân lệnh số 1 của Mặt trận Việt Minh Câu 31: Đường lối tiến hành công nghiệp hóa ở miền Bắc được xác định trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1961) là gì? A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ - lấy công nghiệp nhẹ là nền tảng của nền kinh tế quốc dân B. Ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ - lấy công nghiệp nhẹ là nền tảng của nền kinh tế quốc dân C. Kết hợp công nghiệp với nông nghiệp, lấy công nghiệp nặng làm nền tảng, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lí D. Kết hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp - lấy nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế quốc dân Câu 32: Thắng lợi của quân dân ta phối hợp với quân dân Lào trong việc đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719 tại đường 9 Nam Lào đã: A. Loại khỏi vòng chiến đấu 22.000 tên Mĩ - Ngụy, quét sạch quân Mĩ - Ngụy còn lại ở đường 9 Nam Lào, giữ hành lang chiến lược của cách mạng ở Đông Dương B. Làm thất bại hoàn toàn chiến lược " Đông Dương hóa" chiến tranh của Mĩ - Ngụy C. Loại khỏi vòng chiến đấu 45.000 tên Mĩ - Ngụy, giữ vững hành lang chiến lược cách mạng ở Đông Dương D. Loại khỏi vòng chiến đấu 115.000 địch, giải phóng đường 9 Nam Lào và phía bắc Campuchia Câu 33: Để tiếp tục thực hiện chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh", Mĩ đã sử dụng: A. quân đồng minh B. quân đồng minh và quân đội Sài Gòn C. quân đội Mĩ D. quân đội Sài Gòn Câu 34: Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua vào thời gian nào? A.4-1976 B. 7-1976 C.1-1977 D.12-1980 Câu 35: Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá: “Như tiếng sét đã đánh thức nhân dân châu Á tỉnh giấc mơ màng thế kỉ nay”? HOC24.VN 6 A.Cách mạng tháng Mười Nga B. Hội Quốc tế nông dân ra đời C. Cách mạng Tân Hợi D. Quốc tế Cộng sản ra đời Câu 36: Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước bước đầu hình thành sau khi thực hiện: A. kế hoạch 5 năm (1980 - 1985) B. kế hoạch 5 năm (1986 - 1990) C. kế hoạch 5 năm (1991 - 1995) D. kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) Câu 37: Ngày 24, 25 – 4 – 1970, Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp nhằm mục đích: A. Bắt tay nhau cùng kháng chiến chống Mĩ B. Vạch trần âm mưu “Đông Dương hóa Chiến tranh” của đế quốc Mĩ. C. Biểu thị quyết tâm đoàn kết chiến đấu chống Mĩ của nhân dân ba nước Đông Dương D. Đoàn kết chống Mĩ, cứu nước Câu 38: Ngày 28 - 7 - 1995, đã diễn ra sự kiện ngoại giao nổi bật nào đối với Việt Nam? A. Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) B. Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ C. Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) D. Việt Nam trở thành ủy viên không thường trực của tổ chức Liên hợp quốc Câu 39: “Bất kì trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng miền Nam cũng là con đường bạo lực, ngoài ra không có con đường nào khác”. Hãy nêu xuất xứ của câu nói trên. A. Trong Hội nghị lần thứ 15 của Đảng (1 – 1959) B. Trong Hội nghị lần thứ 21 của Đảng (7-1973) C. Trong Hội nghị Bộ Chính trị (từ 30-9 đến 7-10-1973) D. Trong Hội nghị Bộ Chính trị mở rộng (từ 18-12-1974 đến 8-1-1975) Câu 40: Lí do trực tiếp nhất buộc Mĩ kí kết Hiệp định Pari (27/01/1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là: A. thất bại sau đòn bất ngờ của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Giônxon bắt đầu nói đến thương lượng với Việt Nam B. thất bại của Mĩ khi mở cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng cuối năm 1972 C. quân và dân ta đã đập tan cuộc tập kích không quân bằng máy bay B52 vào Hà Nội, Hải Phòng, làm nên trận "Điện Biên Phủ trên không" D. cuộc tiến công chiến lược năm 1972 đã chọc thủng ba phòng tuyến quan trọng của địch
00:00:00