Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 HOC24.VN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm) (Đề số 6) Câu 1: Hội nghị quốc tế tại Xan Phranxixcô (Mĩ) thông qua Hiến chương Liên hợp quốc khi Chiến tranh thế giới thứ hai: A. Đã kết thúc B. Sắp kết thúc C. Còn kéo dài D. Mới bắt đầu Câu 2: yếu tố làm thay đổi sâu sắc "bản đồ chính trị thế giới" sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: A.trật tự hai cực Ianta B.chiến tranh lạnh C.thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới D.Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới Câu 3: Sự ra đời của khối NATO và tổ chức Hiệp ước Vácsava là những sự kiện cuối cùng đánh dấu: A. sự khởi đầu cho chiến lược toàn cầu B. sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa C. sự khởi đầu cho chiến lược toàn cầu nhằm chống lại Liên Xô và Đông Âu của Mĩ D. sự đối lập nhau giữa hai phe Câu 4: Mục tiêu đầu tiên trong chiến lược toàn cầu của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: A. Ngăn chặn, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới B. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc thế giới C. Khống chế, chi phối các nước đồng minh của Mĩ D. Đàn áp phong trào cộng sản quốc tế Câu 5: Nhờ áp dụng cuộc..........., Ấn Độ đã trở thành một trong những cường quốc đứng đầu thế giới về................. Chọn từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. A. "Cách mạng chất xám" - sản xuất phần mềm B. "Cách mạng chất xám" - sản xuất vũ khí C. "Cách mạng chất xám" - sản xuất máy bay D. "Cách mạng trắng" - sản xuất sữa Câu 6: Sự khác biệt trong chính sách đối ngoại của Tây Âu những năm 1950 – 1973 so với những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là: A. chịu sự chi phối và ảnh hưởng sâu sắc của Mĩ B. tất cả các nước đã chuyển sang thực hiện đa phương hóa quan hệ với bên ngoài C. trừ một số nước tiếp tục liên minh với Mĩ, nhiều nước cố gắng đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ với bên ngoài HOC24.VN 2 D. ủng hộ Mỹ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam và xâm lược trở lại các thuộc địa cũ của mình Câu 7: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đã có tác động như thế nào đến kết cấu xã hội ở các nước tư bản phát triển? A. Giai cấp nông dân giảm về số lượng B. Giai cấp công nhân giảm về số lượng C. Tầng lớp trí thức giảm về số lượng D. Tầng lớp nhân viên và công nhân có tri thức khoa học giảm về số lượng Câu 8: Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là các cuộc chiến nào? A. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp B. Đấu tranh giữa các nước đế quốc C. Đấu tranh của công nhân ở các nước chính quốc D. Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít Câu 9: Tờ báo nào dưới đây là của Nguyễn Ái Quốc viết tại Pháp năm 1921? A. Thanh niên B. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Người cùng khổ D. Đường Cách mệnh Câu 10: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là cương lĩnh: A. nhuần nhuyễn tính giai cấp B. thấm đượm tính giai cấp C. nhuần nhuyễn tính độc lập D. thấm đượm tính dân tộc Câu 11: Đặc điểm nổi bật của phong trào dân tộc, dân chủ Việt Nam đầu thế kỉ XX là: A. sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác B. sự phát triển mạnh mẽ của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản C. cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng cách mạng vô sản và khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản D. sự chuyển biến về tư tưởng của giai cấp tiểu tư sản trước tác động của chủ nghĩa Mác - Lênin Câu 12: Trong các nguyên nhân sau đây, đâu không phải là lí do khiến tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam? A. Ở Việt Nam có trữ lượng than lớn B. Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc C. Khai thác than mang lại lợi nhuận lớn D. Khai thác than để thể hiện sức mạnh của nền công nghiệp Pháp Câu 13: Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là gì? A. Đánh thuế nặng vào các mặt hàng nông sản B. Tước đoạt ruộng đất của nông dân C. Bắt nông dân đi phu phen, tạp dịch D. Không cho nông dân tham gia sản xuất HOC24.VN 3 Câu 14: Khi quân Trung Hoa Dân quốc tiến vào Việt Nam, đội quân này đã: A. Sách nhiễu chính quyền cách mạng, đòi cải tổ Chính phủ, thay đổi quốc kì, Hồ Chí Minh phải từ chức B. Sử dụng một bộ phận quân đội Nhật chờ giải giáp, đánh úp trụ sở chính quyền cách mạng C. Ngầm giúp đỡ, trang bị vũ khí cho Pháp, ủng hội cách hành động khiêu khích quân sự của Pháp D. Cản trở về mặt ngoại giao, vận động các nước lớn không công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Câu 15: Văn kiện nào trình bày đầy đủ nhất đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta? A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-12-1946) B. Bản chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban thường vụ TW Đảng C. Tác phẩm " Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh D. Tác phẩm "Bàn về cách mạng Việt Nam" của Trường Chinh Câu 16: Chiến dịch nào dưới đây là chiến dịch mà ta thực hiện cách đánh du kích ngắn ngày trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 91945 – 1954)? A. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 B. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 C. Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 D. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 Câu 17: Thắng lợi nào của quân dân Việt Nam ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố rút quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ về nước? A. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 C. Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam D. Thất bại trong “Điện Biên Phủ” trên không năm 1972 Câu 18: Theo nội dung kí kết tại Hiệp định Giơnevơ, lực lượng kháng chiến Lào sẽ tập kết quân về những vùng nào? A. Sầm Nưa, Viêng Chăn C. Phongxalì, Thà Khẹt B. Sầm Nưa, Phongxalì D. Luông Phabang, Thà Khẹt Câu 19: Câu nào dưới đây là lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm giải quyết triệt để nạn đói? A. "Tăng gia sản xuất, Tăng gia sản xuất ngay ! Tăng gia sản xuất nữa!" B. " Không một tấc đất bỏ hoang" C. "Tấc đất, tấc vàng" D. "Quyết không để bất cứ đồng bào nào phải chết đói" Câu 20: Phong trào Đông Dương đại hội đã vận dụng hình thức đấu tranh nào? A. Bất hợp pháp B. Công khai, hợp pháp C. Bán công khai, bán hợp pháp HOC24.VN 4 D. Công khai, bất hợp pháp Câu 21: Chiến thắng Biên giới năm 1950 của quân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp là chiến dịch thực hiện cách đánh: A. Đánh chủ lực B. Đánh du kích chiến C.Đánh tiêu hao D. Đánh điểm diệt viện Câu 22: Để bồi dưỡng sức dân trước hết là nông dân, đầu năm 1953 Đảng và Chính phủ đã có chủ trương gì? A. Chấn chỉnh chế độ thuế khóa B. Cuộc vận động lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm C. Xây dựng nền tài chính, ngân hàng, thương nghiệp D. Phát động quần chúng triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất Câu 23: Công cuộc đổi mới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986) xác định: A. Thực hiện mục tiêu của Ba chương trình kinh tế lớn B. Đổi mới toàn diện, đồng bộ về kinh tế và chính trị C. Xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội D. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước Câu 24: Cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập năm 1952 có ý nghĩa gì đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi? A. Lật đổ vương triều Pharúc B. Lập nên nước Cộng hòa Ai Cập C. Mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi D. Lật đổ hoàn toàn chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi Câu 25: Căn nguyên dẫn đến cuộc Chiến tranh lạnh sau chiến tranh thế giới thứ hai là: A. thế giới bị chia thành hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa B. sự phân chia ảnh hưởng sau Chiến tranh thế giới thứ hai chưa thỏa mãn C. sự bất đồng trong Hội nghị Ianta D. Mĩ không đạt được quyền lợi thỏa đáng trong Hội nghị Ianta Câu 26: Mâu thuẫn có tính chất chiến lược ở Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945 là: A. giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản B. giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến C. giữa toàn thể nhân dân với đế quốc xâm lược và phản động tay sai D. giữa nhân dân lao động với thực dân Pháp và các giai cấp bóc lột Câu 27: Số cử tri đi bầu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1976 khoảng bao nhiêu người? A.Dưới 13 triệu người B.Trên 23 triệu người C. Trên 33 triệu người D.Dưới 29 triệu người Câu 28: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) diễn ra khi Chiến tranh thế giới thứ hai: A. mới bùng nổ ở châu Âu B. bước vào giai đoạn thứ hai HOC24.VN 5 C. sắp kết thúc D. phát xít Đức đã bị tiêu diệt Câu 29: Sự kiện nào là mốc đánh dấu bước ngoặt cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954)? A. Chiến dịch Biên giới năm 1950 B. Chiến dịch Điện Biên Phủ C. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết D. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947 Câu 30: Những hạn chế của công cuộc đổi mới kinh tế (1986 - 2000) đã tác động đưa đến vấn đề xã hội cần giải quyết là: A. xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững mạnh B. vấn đề thất nghiệp và nâng cao mức sống của nhân dân C. đẩy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ D. quan tâm đổi mới phát triển giáo dục và đào tạo Câu 31: “Ý Đảng, lòng dân gặp nhau” thể hiện ở phong trào nào trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân miền Nam từ 1954 – 1975? A. Phong trào “Đồng khởi” B. Phong trào phá “Ấp chiến lược” C. Phong trào “Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công” D. Phong trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” Câu 32: Thành tích của nhân dân miền Bắc trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mĩ là: A. bắn rơi, phá hủy 3.243 máy bay, trong đó có 6 máy bay B52 B. bắn rơi, phá hủy 3.423 máy bay, trong đó có 5 máy bay B52 C. bắn rơi, phá hủy 3.423 máy bay, trong đó có 8 máy bay F111 D. bắn rơi, phá hủy 3.423 máy bay, trong đó có 9 máy bay F111 Câu 33: Nội dung nào dưới đây không phản ánh ý nghĩa của sự kiện Việt Nam gia nhập tổ chức Liên Hợp Quốc năm 1977? A. Đó là một thắng lợi lớn trên mặt trận ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta B. Là sự kiện lớn khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế C. Là cơ hội để Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mĩ D. Là dấu mốc quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam Câu 34: Cuộc hành quân nào của quân đội viễn chinh Mĩ nhằm mục đích tìm kiếm một thắng lợi quân sự để gây thanh thế cho lính thủy đánh bộ Mĩ? A. Cuộc phản công mùa khô 1965-1966 B. Cuộc hành quân của Mĩ tấn công Vạn Tường - Quảng Ngãi (18/8/1965) C. Cuộc phản công mùa khô 1965-1966 D. Cuộc hành quân vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh) Câu 35: Tình hình miền Nam sau cuộc đảo chính ngày 01/11/1963 là: A. Mĩ đã kịp thời đưa Dương Văn Minh lên thay và nhanh chóng ổn định tình hình B. phong trào đấu tranh chống chính quyền Sài Gòn ở miền Nam tạm thời chấm dứt HOC24.VN 6 C. chính quyền Sài Gòn từ đây lâm vào một cuộc khủng hoảng triền miên, vô phương cứu chữa D. Mĩ buộc phải áp dụng chiến lược chiến tranh mới, huy động số lượng lớn quân viễn chinh Mĩ vào miền Nam để giúp chính quyền Sài Gòn đứng vững Câu 36: Người được bầu làm chủ tịch nước đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ai? A. Hồ Chí Minh B. Phạm Văn Đồng C.Trường Chinh D.Tôn Đức Thắng Câu 37: Là mốc đánh dấu bước trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo, đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp, là "Đại hội kháng chiến thắng lợi". Đó là ý nghĩa của sự kiện lịch sử nào? A. Hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930) B. Hội nghị lần thứ nhất của Đảng (10//1930) C. Đại hội lần thứ I của Đảng (1935) D. Đại hội lần thứ II của Đảng (1951) Câu 38: So với phong trào cách mạng 1930 - 1931, phong trào cách mạng 1936 - 1939 có điểm gì khác biệt về lực lượng tham gia? A. Lực lượng tham gia phong trào 1936 - 1939 là công nhân, nông dân, binh lính B. Lực lượng tham gia phong trào 1936 - 1939 là công nhân, tiểu tư sản C. Lực lượng tham gia phong trào 1936 - 1939 là đông đảo quần chúng nhân dân lao động, tiểu tư sản, trí thức,... D. Lực lượng tham gia phong trào 1936 - 1939 là công nhân, nông dân và học sinh trong các đô thị lớn Câu 39: Phong trào dân chủ 1930 – 1931 ở Việt Nam là một phong trào: A.có tính chất dân tộc B.chỉ có tính dân chủ C.mang tính chính trị D. không mang tính dân tộc Câu 40: Chiến thắng lớn nhất thể hiện tình đoàn kết keo sơn chiến đấu của nhân dân Vệt - Lào trong những năm 1969 - 1972 là: A. Chiến thắng tại cánh đồng Chum - Xiêng khoảng, Lào B. Chiến thắng trong việc đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719, tại Đường 9 Nam Lào C. Chiến thắng ở Sê nô D. Chiến thắng ở Luông phabang
00:00:00