Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 HOC24.VN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) (Đề số 3) Câu 1: Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị Ianta là: a. Đàm phán, ký kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận b. Các nước thắng trận thỏa thuận việc phân chia Đức thành hai nước Đông Đức và Tây Đức c. Ba nước phe Đông Minh bàn bạc, thỏa thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Á và châu Âu d. Các nước phát xít Đức, Italia ký văn kiện đầu hang phe Đồng minh vô điều kiện Câu 2: Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đến tình hình quan hệ quốc tế sau chiến tranh? a. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc b. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh c. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới, từng bước được hình thành trong những năm 1945 - 1947 d. Đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩ đế quốc Mỹ Câu 3: Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại hội nghị nào? a. Hội nghị Ianta b. Hội nghị Xanphranxixco c. Hội nghị Pốt-xđam d. Hội nghị Pari Câu 4: Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện của các thành viên, mỗi năm họp một lần? a. Ban thư ký b. Hội đồng bảo an c. Hội đồng quản thác d. Đại hội đồng Câu 5: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau chiến tranh thế giới thứ 2? a. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận b. Là một trật tự thế giới hoàn toàn do chủ nghĩa tư bản thao túng c. Là một trật tự thế giới mới có sự phân tuyến triệt để giữa hai phe: Xã hội chủ nghĩa và Tư bản chủ nghĩa d. Là một trật tự thế giới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để thống trị, bóc lột các nước bại trận và các dân tộc thuộc địa Câu 6: Năm 1949 ghi dấu ấn vào lịch s Liên ô và trên trư ng quốc tế bằng sự kiện nổi bật a. phóng thành công con tàu phương Đông đưa a-ga-rin bay v ng quanh trái đất b. tuyên chiến với Mĩ trong cuộc Chiến tranh lạnh c. chế tạo thành công bom nguyên t , phá v thế độc quyền hạt nhân của Mĩ d. hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 4 vượt mức và trước th i hạn 9 tháng Câu 7: Vị trí của nền kinh tế Liên Xô trong những năm 1950 đến n a đầu những năm 1970? HOC24.VN 2 a. Liên ô là siêu cư ng kinh tế duy nhất b. Liên ô là cư ng quốc công nghiệp thứ 2 ở châu Âu c. Liên ô là cư ng quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên thế giới d. Liên Xô là một nước có nền nông nghiệp hiện đại nhất thế giới Câu 8: Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên ô được hiểu là: a. Chủ nghĩa xã hội khoa học hoàn toàn không thể thực hiện trong hiện thực b. Đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, còn nhiều thiếu sót và hạn chế c. Đó là một tất yếu khách quan d. Học thuyết của Mác đã trở nên lỗi th i Câu 9: Tình hình chung của khu vực Đông Bắc Á trong n a sau thế kỷ XX là? a. Các nước Đông Bắc Á tập trung tiến hành cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. b. Các nước ở khu vực Đông Bắc Á bắt tay xây dựng và phát triển nên kinh tế và đã đạt được những thành tựu quan trọng c.Trừ Nhật Bản, các nước Đông Bắc Á khác đều nằm trong tình trạng kinh tế thấp kém, chính trị bất ổn định d.Trừ Nhật Bản, các nước Đông Bắc Á khác đều lựa chọn con đư ng đi lên CN H và đã đạt được những thành tựu to lớn Câu 10: Thực chất cuộc nội chiến năm 1946 – 1949 ở Trung Quốc là gì? a. Là cuộc đấu tranh chống lại ách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở Trung Quốc b. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, nhằm lật đổ nền thống trị phong kiến lâu đ i ở Trung Quốc c. Là cuộc đấu tranh để lựa chọn con đư ng phát triển của dân tộc: CNXH hay TBCN d. Là cuộc đấu tranh chống lại nền thống trị của chủ nghĩa thực dân mới ở Trung Quốc. Câu 11: Hiểu như thế nào về chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc ? a. Là một mô hình chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, không dựa trên những nguyên lý chung mà chủ nghĩa Mác – Lê-nin đã đề ra. b. Là mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên nền tảng thống nhất, đoàn kết giữa các đảng phái chính trị c. Mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở thành lập các công xã nhân dân – đơn vị kinh tế, đồng th i là đơn vị chính trị căn bản d. Là mô hình chủ nghĩa xã hội được xây dựng trên cơ sở những nguyên lý chung của chủ nghĩa Mác – Lênin và những đặc điểm lịch s cụ thể của Trung Quốc Câu 12: Đảng và nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của Đư ng lối chung là: a. Lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm b. Lấy đổi mới chính trị làm trung tâm c. Đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị được tiến hành đồng th i d. Đổi mới chịnh trị là nền tảng, là khâu đột phá để đẩy mạnh đổi mới chính trị Câu 13: Thực dân Pháp áp dụng chính sách nào đối với thuộc địa Đông Dương sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc? HOC24.VN 3 a. Thiết lập chế độ thực dân mới ở Đông Dương b. Thiết lập Liên bang Đông Dương tự trị trong khối liên hiệp Pháp c. Thiết lập trở lại chế độ trực trị của Pháp ở Đông Dương d. Công nhân nền độc lập hoàn toàn của các nước Đông Dương Câu 14: Tình hình Đông Nam Á trong những năm 1979 – 1989 là: a. ASEAN trở thành một tổ chức thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước trong khu vực Đông Nam Á b. Các nước Đông Nam Á đã bắt đầu vượt qua những trở ngại về sự khác biệt chế độ chính trị, xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, thân thiện c. Th i kỳ mà quan hệ các nước thành viên ASEAN với các nước Đông Dương trở nên căng thẳng, đối lập. d. Th i kỳ Đông Nam Á bị chia rẽ thành hai nhóm nước đối lập nhau Câu 15: Vì sao năm 1960 được lịch s ghi nhận là Năm châu phi ? a. Đây là năm có 17 nước Bắc phi giành độc lập b. Đây là năm có 27 nước Tây và Nam phi giành độc lập c. Đây là năm có 17 nước ở châu Phi giành độc lập d. Đây là năm có 27 nước ở Tây và Nam phi giành được độc lập Câu 16: Dấu hiệu nào chứng tỏ sau chiến tranh thế giới thứ, Mỹ là một trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới? a. Sản lượng công nghiệp Mỹ n a sau những năm 40 chiếm hơn 40% tổng sản lượng công nghiệp thế giới b. Kinh tế Mỹ chiếm gần 40% tổng sản lượng kinh tế thế giới c. Sản lượng công nghiệp Mỹ n a sau những năm 40 chiếm hơn 60% tổng sản lượng công nghiệp thế giới d. Kinh tế Mỹ chiếm gần 50% tổng sản phẩm kinh tế thế giới Câu 17: Tham vọng thiết lập trật tự thế giới đơn cực của Mỹ trong th i kỳ hậu chiến tranh lạnh dựa trên cơ sở nào? a. Tình hình thế giới thuận lợi, các nước đồng minh Anh, Pháp ủng hộ Mỹ thiết lập trật tự đơn cực b. Thực lực của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế, quân sự, khoa học – kỹ thuật c. Liên Xô sụp đổ, Mỹ không c n đối thủ cạnh tranh cân sức trên lĩnh vực vũ khí hạt nhân d. Hầu hết các nước trong thế giới thứ ba đều ủng hộ Mỹ, mong muốn dựa vào Mỹ để phát triển kinh tế trong nước Câu 18: Dấu hiệu nào chứng tỏ Nhật Bản là phát triển thần kỳ trong nữa sau những năm 60 đến 70 của thế kỷ XX? a. Tăng trưởng DP luôn đạt 8% b. Trữ lượng vàng và ngoại tệ gấp 2 lần Mỹ c. Là chủ nợ của thế giới d. Đáp án a và b đều đúng Câu 19: Chiến tranh lạnh không tạo ra: a. Những xung đột quyết liệt trên lĩnh vực chịnh trị giữa Liên Xô và Tây Âu b. Những mâu thuẫn sâu sắc trên lĩnh vực kinh tế giữa Liên Xô và Tây Âu c. Những đối lập, mâu thuẫn giữa các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa HOC24.VN 4 d. Những xung đột trực tiếp bằng quân sự giữa Liên Xô và Mỹ Câu 20: Cách mạng khoa học – kỹ thuật ngày nay không tạo ra hệ quả nào? a. Sự phân bố lại cơ cấu kinh tế, cơ cấu nghề nghiệp b. Sự hình thành thị trư ng dân tộc c. Phân công lao động quốc tế diễn ra mạnh mẽ d. Ngư i lao động cần có trình độ chuyên môn cao Câu 21: Cuộc khai thác thuộc địa Việt Nam lần thứ 2 của thực dân Pháp diễn ra trong hoàn cảnh nào? a. Thực dân pháp đang gặp nhiều khó khăn, trong khi cuộc chiến tranh thế giới đang bước vào giai đoạn quyết định. b. Kinh tế Pháp suy giảm, phong trào phản đối chiến tranh, đ i cải thiện đ i sống của công nhân và nông dân lao động Pháp lên cao. c. Pháp đang lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế nặng nề nhất trong lịch s khủng hoảng thừa . d. Chiến tranh đã để lại hậu quả nặng nề, nền kinh tế Pháp đang gặp khó khăn; Pháp trở thành con nợ lớn của Mỹ. Câu 22: Chọn từ đúng nhất điền vào chỗ trống trong câu sau Rượu cồn và thuộc phiện cùng báo chí phản động của bọn cầm quyền bổ sung cho cái công cuộc […………..] của chính phủ. Máy chem và nhà tù làm nốt phần còn lại (Nguyễn Ái Quốc). a.Trị dân b. Khai hóa c. An dân d. Ngu dân Câu 23: Điền tên các nhà tư sản nổi tiếng ở Việt Nam đầu thế kỷ XX còn thiếu vào chỗ […] trong câu sau Nhất Sỹ, nhì Phương, tam ư ng, tứ…….. ? a. Bền (Trương Văn Bền) b. Bưởi (Bạch Thái Bưởi) c. Vĩnh (Lê Phái Vĩnh) d. Sản (Trịnh Duy Sản) Câu 24: Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong những năm 1919 – 1929 là: a. Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến b. Mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân với tư sản c. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với giai cấp tư sản d. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với Đế quốc, tay sai. Câu 25: Thực chất của phong trào tư sản Việt Nam đấu tranh chông tư sản Pháp độc quyền ở thương cảng Sài n, độc quyền xuất khẩu lúa gạo ở Nam Kỳ là gì? a. Là cuộc vận động chính trị, tập hợp quần chúng của giai cấp tư sản Việt Nam b. Là cuộc xung đột quyền lợi của tư sản Việt Nam với tư sản Pháp c. Là cuộc vận động đấu tranh dân tộc của tư sản Việt Nam d. Tất cả các ý trên Câu 26: Sự kiện công nhân Ba Son đấu tranh đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam . Bước tiến đó là gì? a. Giai cấp công nhân Việt Nam đã trở thành một lực lượng nòng cốt của phong trào dân tộc b. Phong trào công nhân Việt bắt đầu hướng tới mục tiêu dân tộc c. Giai cấp công nhân Việt Nam bắt đầu đi vào th i kỳ đấu tranh tự giác d. Giai cấp công nhân Việt Nam đã bước vào th i kỳ đấu tranh tự giác hoàn toàn HOC24.VN 5 Câu 27: Chọn từ ngữ đúng nhất điền vào chỗ trống của câu nói sau: “Muốn được giải phóng [……..] chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình” (Nguyễn Ái Quốc) a. Các dân tộc b. Dân tộc Việt Nam c. Các dân tộc Á Đông d. Các dân tộc Đông Dương Câu 28: Chọn từ ngữ đúng nhất điền vào chỗ trống của câu nói sau Tôi hiểu rõ một điều: Quốc tế III rất chủ ý đến vấn đề […………..], tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đây là tất cả những điều tôi mong muốn” (Nguyễn Ái Quốc). a. Giải phóng giai cấp b. Giải phóng thuộc địa c. Giải phóng dân tộc d. Giải phóng nhân dân lao động Câu 29: Chọn từ đúng nhất điền vào chỗ trống của các câu nói sau Đư ng lối chiến lược cách mạng của Đảng là tiến hành tư sản dân quyền cách mạng và [……..] cách mạng để đi tới xã hội [……….]. a. Vô sản, cộng sản b. Thổ địa, cộng sản c. Thổ địa, chủ nghĩa d. Vô sản, chủ nghĩa Câu 30: Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam trong th i kỳ khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là: a. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản b. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản, nông dân với địa chủ phong kiến c. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp, vô sản với tư sản d. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, nông dân với địa chủ phong kiến Câu 31: Chính sách nào của Nhật – Pháp đã đẩy nông dân Việt Nam vào nạn đói lớn năm 1945? a. Chính sách thu thóc tạ b. Nhổ lúa trồng đay c. Cướp ruộng đất, cư ng bức mua lương thực với giá rẻ mạt d. Tất cả các đáp án trên đều đúng Câu 32: Phong trào cách mạng 1936 - 1939 có gì khác so với phong trào cách mạng 1930 - 1931? a. Phong trào tập trung đấu tranh đ i cải thiện đ i sống, tự do dân chủ, hòa bình b. Phong trào tập trung vào nhiệm vụ phản đế c. Phong trào tập trung đấu tranh đ i giảm tô, giảm tức, xóa nợ cho nông dân d. Phong trào tập trung đấu tranh đ i Đông Dương tự trị Câu 33: Tại hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, quyết định quan trọng nào được đưa ra? a. Thành lập mặt trận độc lập đồng minh riêng cho mỗi nước Đông Dương b. Thành lập Đảng cộng sản riêng cho từng nước ở Đông Dương c. Thành lập Đảng dân chủ Việt Nam đứng trong mặt trận Việt Minh d. Tất cả các đáp án trên đều đúng Câu 34: Chọn từ đúng nhất điền vào chỗ trống trong câu sau: Toàn thể [……..] Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững […………………] ấy. (Hồ Chí Minh – trích Tuyên ngôn độc lập) a. Nhân dân, nền độc lập b. Dân tộc, quyền độc lập, tự do HOC24.VN 6 c. Dân tộc, nền độc lập d. Dân tộc, quyền tự do, độc lập Câu 35: Nhận xét chung về thái độ của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với quân đội Tưởng Giới Thạch là? a. Ta nhân nhượng tuyệt đối b. Ta nhân nhượng từng bước c. Ta nhân nhượng có nguyên tắc d. Ta nhân nhượng quá nhiều Câu 36: Chọn từ ngữ đúng nhất điền vào chỗ trống trong câu sau: “Chúng ta càng đánh, chính quyền nhân dân càng thêm vững chắc, tinh thần quân dân ngày càng cao, các lực lượng […………………] trên thế giới càng ủng hộ nhiệt liệt.” (Hồ Chí Minh) a. Cách mạng b. Yêu chuộng hòa bình c. Xã hội chủ nghĩa d. Hòa bình và dân chủ Câu 37: Theo hiệp đinh iơ-ne-vơ, Việt Nam sẽ thống nhất đất nước bằng con đư ng nào? a. Hiệp thương tổng tuyến c tự do thống nhất hai miền b. Trưng cầu ý kiến của nhân dân hai miền để xác định việc thống nhất sẽ diễn ra bằng cách thức nào c. Trưng cầu ý kiến của nhân dân Bắc bộ để xác định tương lai của miền Bắc Việt Nam d. Trưng cầu ý kiến của nhân dân Nam Bộ để xác định tương lai của miền Nam Việt Nam Câu 38: Vấn đề ruộng đất cho dân cày đã được khẳng định lần đầu tiên trong văn kiện nào của Đảng? a. Cương lĩnh chính trị b. Luận cương chính trị c. Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng tháng 10/1930 d. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất Câu 39: Quyền dân tộc cơ bản được khẳng định trong hiệp định Paris năm 1973 là? a. Độc lập, chủ quyền b. Chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ c. Thống nhất d. Tất cả các ý trên đều đúng Câu 40: Điểm khác biệt cơ bản giữa nền kinh tế Việt Nam trước và sau th i điểm đổi mới (1986) là gì? a. Xóa bỏ nền kinh tế thị trư ng hình thành nền kinh tế mới. b. Xóa bỏ nền kinh tế tập trung bao cấp hình thành nền kinh tế mới. c. Chuyển từ nền kinh tế thị trư ng sang nền kinh tế tập trung bao cấp. d. Chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trư n
00:00:00