Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ SỐ 8 Đề thi gồm 05 trang uuuuu BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Trong các phản ứng sau phản ứng nào được xem là phương pháp nhiệt luyện dùng để điều chế kim loại A. Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag B. Fe2O3 + CO 0tbbr 2 Fe + 3CO2 C. CaCO3 0tbbr CaO + CO2 D. 2 Cu + O2 0tbbr 2CuO Câu 2: Kim loại nào sau đây thuộc kim loại kiềm thổ? A. Al B. Mg C. Fe D. Na Câu 3: Trong các kim loại sau, kim loại nào không tác dụng được với ion Fe3+ A. Fe B. Ag C. Cu D. Al Câu 4: Trong thực tế, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn? A. Gắn đồng với kim loại sắt B. Tráng kẽm lên bề mặt sắt C. Phủ một lớp sơn lên bề mặt đất D. Tráng thiếc lên bề mặt sắt. Câu 5: Để làm sạch lớp cặn trong các dung cụ đun và chứa nước nóng, người ta dùng: A. Nước vôi trong B. Giấm ăn C. Dung dịch muối ăn D. Ancol etylic Câu 6: Trong công nghiệp, Mg được điều chế bằng cách nào dưới đây? A. Điện phân nóng chảy MgCl2 B. Điện phân dung dịch MgSO4 C. Cho kim loại Na vào dung dịch Mg(NO3)2 D. Cho kim loại Zn vào dung dịch MgCl2 Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp 2 kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học bằng dung dịch HCl dư được 4,48 lít (đktc). Cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì lượng muối khan thu được là: A. 23,1 gam B. 46,2 gam C. 70,4 gam D. 32,1 gam Câu 8: Phương trình hóa học nào sau đây sai? A. 2Cr + 3H2SO4 (loãng) → Cr2(SO4)3 + 3H2 B. 2Cr + 3Cl2 0tbbr 2CrCl3 C. Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O D. Cr2O3 + 2NaOH (đặc) 0tbbr 2NaCrO2 + H2O Câu 9: Este X có CTPT CH3COOC6H5. Phát biểu nào sau đây về X là đúng A. Tên gọi của X là benzyl axetat B. X có phản ứng tráng gương. C. Khi cho X tác dụng với NaOH ( vừa đủ) thì thu được 2 muối D. X được điều chế bằng phản ứng của axit axetic với phenol. Câu 10: Cho các chất: Cr2O3, CrO3, Cr(OH)3, Al, ZnO. Số chất có tính lưỡng tính là: HOC24.VN 2 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 11: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: NaCl, MgCl2, AlCl3, FeCl3, có thể dung dịch A. HCl B. Na2SO4 C. NaOH D. HNO3 Câu 12: Hòa tan hết 8,1 gam kim loại X vào dung dịch HCl lấy dư thấy thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Nhận xét về kim loại X là đúng. A. X có độ dẫn điện lớn hơn so với Cu B. X là kim loại nhẹ hơn so với nước C. X tan cả trong dung dịch HCl và NH3. D. X là kim loại có tính khử mạnh. Câu 13: Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan. Muối trong dung dịch X là: A. FeCl3 B. CuCl2, FeCl2 C. FeCl2, FeCl3 D. FeCl2 Câu 14: Một loại quặng sắt trong tự nhiên đã được loại bỏ tạp chất. Hòa tan quặng này trong dung dịch HNO3 thấy có khí màu nâu bay ra, dung dịch thu được cho tác dụng với BaCl2 thấy có kết tủa trắng không tan trong axit mạnh. Loại quặng đó là: A. Xiđerit B. pirit sắt C. Hematit D. Manhetit Câu 15: Glucozơ không tham gia phản ứng A. Lên men B. Hidro hóa C. Tráng gương D. Thủy phân Câu 16: Hòa tan 70,2 gam hỗn hợp X gồm glucozơ và saccarozơ vào nước được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Thành phần % khối lượng saccarozơ có trong hỗn hợp X là: A. 51,282% B. 48,718% C. 74,359% D. 97,436% Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 0,11 gam một este X thu được 0,22 gam CO2 và 0,09gam H2O. Số đồng phân este của X là: A. 4 B. 3 C. 6 D. 2 Câu 18: Polivinylclorua đucợ trùng hợp từ monome: A. Etilen B. Vinylclorua C. Vinylaxetat D. buta -1,3 - đien Câu 19: Khi cho Cu(OH)2 vào lòng trắng trứng sẽ xuất hiện màu: A. Tím B. Vàng C. Đỏ D. Xanh Câu 20: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước. C. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl D. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm Câu 21: Cho 7,5 gam glyxin tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: A. 11 B. 10 C. 7,5 D. 11,15 HOC24.VN 3 Câu 22: Cho từ từ 300ml dung dịch HCl 1M vào 200ml dung dịch Na2CO3 1M đến phản ứng hoàn toàn thu được V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là: A. 6,72 lít B. 3,36 lít C. 2,24 lít D. 1,12 lít Câu 23: Khi H2SO4 loãng vào dung dịch K2CrO4 sẽ có hiện tượng: A. Từ màu vàng sang mất màu B. Từ màu vàng sang màu lục C. Dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam D. Từ da cam chuyển sang màu vàng Câu 24: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Axit glutamic HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2)-COOH có tính lưỡng tính B. Trong một phân tử tripeptit mạch hở có 3 liên kết peptit C. Các hợp chất peptit bền trong môi trường bazơ và môi trường axit D. Trong môi trường kiềm, đipeptit mạch hở tác dụng được với Cu(OH)2 cho dung dịch màu tím xanh. Câu 25: Số đồng phân amin bậc 2 có công thức phân tử C4H11N là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 26: Hỗn hợp gồm 2 amino axit no ( chỉ có nhóm chức - COOH và - NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mN : mO = 35 : 128. Để tác dụng vừa đủ với 5,49 gam hỗn hợp X cần 100ml dung dịch HCl 0,5 M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 5,49 gam hỗn hợp X cần 3,528 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy ( CO2, H2O và N2) vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m gần với giá trị nào nhất sau đây? A. 25 gam B. 32 gam C. 15 gam D. 20 gam Câu 27: Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch NaOH dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là: A. 8,96 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Câu 28: Peptit X có công thức phân tử C6H12O3N2. Số đồng phân peptit của X là: A. 5 B. 4 C. 3 D. 6 Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm A (C5H16O3N2) và B ( C4H12O4N2) tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn thu được m gam hỗn hợp Y gồm hai muối D và E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp Z gồm hai amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là: A. 4,24 gam B. 3,18 gam C. 5,36 gam D. 8,04 gam Câu 30: Cho m gam Na vào 200ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho dung dịch X vào 200ml dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 0,5M và HCl 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được 31,1 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là: A. 4,6 B. 23 C. 2,3 D. 11,5 HOC24.VN 4 Câu 31: Cho các phát biểu sau: 1. Sự kết tủa của protein bằng nhiệt được gọi là sự đông tụ. 2. Sợi bông và tơ tằm có thể phân biệt bằng cách đốt chúng. 3. Dùng dung dịch HCl có thể tách riêng benzen ra khỏi hỗn hợp gồm benzen và anilin 4. Glucozơ có vị ngọt hơn fructozơ 5. Để nhận biết glucozơ và fructozơ có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng 6. Gạo nếp dẻo hơn gạo tẻ do trong gạo nếp chứa nhiều amilopectin hơn. Số nhận xét đúng là: A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 Câu 32: Cho x mol Mg và 0,1 mol Fe vào 500ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 1M và Cu(NO3)2 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A chứa 4 cation kim loại và chất rắn B. Giá trị x nào sau đây không thỏa mãn? A. 0,14 B. 0,12 C. 0,1 D. 0,05 Câu 33: Hòa tan hoàn toàn 216,55 gam hỗn hợp KHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước được dung dịch X. Cho m gam hỗn hợp Y gồm Mg, Al, MgO và Al2O3 ( trong đó oxi chiếm 64 205 về khối lượng) tan hết vào X, sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch Z chỉ chứa muối trung hòa và 2,016 lít hỗn hợp khí T có tổng khối lượng 1,84 gam gồm 5 khí (đktc), trong đó về thể tích H2, N2O, NO2 lần lượt chiếm 4/9, 1/9 và 1/9. Cho BaCl2 dư vào Z thu được 356,49 gam kết tủa. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? A. 40 B. 35 C. 20 D. 30 Câu 34: Điện phân ( với điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch X chứa CuSO4 và NaCl ( có tỉ lệ mol tương ứng 3:2) bằng dòng điện một chiều có cường độ 5A, sau thời gian t giờ thu được dung dịch Y chứa hai chất tan và thấy khối lượng dung dịch Y giảm 33,1 gam so với khối lượng của dung dịch X. Dung dịch Y hòa tan tối đa 3,6 gam Al. Giả sử khí sinh ra trong quá trình điện phân thoát hết rra khỏi dung dịch. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 4,5 B. 6 C. 5,36 D. 6,66 Câu 35: Thủy phân 25,28 gam hỗn hợp M gồm hai este A và B chỉ chứa một loại nhóm chức (MA<MB) cần vừa đúng 200ml dung dịch NaOH 2M rồi cô cạn thu được muối của một axit cacboxylic D và hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kết tiếp . Cho toàn bộ lượng ancol này tác dụng với 13,8 gam Na thu được 27,88 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chọn kết luận đúng trong các kết luận sau: A. D có phần trăm khối lượng C xấp xỉ 17,91. B. Tỉ lệ mol giữa A và B trong hỗn hợp X là 3:1 C. Tỉ lệ mol giữa A và B trong hỗn hợp X là 1: 3 HOC24.VN 5 D. D có phần trăm khối lượng C xấp xỉ 26,09 Câu 36: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% ( M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác dụng với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Phần trăm khối lượng muối trong Y có giá trị gần nhất với: A. 67,5 B. 85,0 C. 80,0 D. 97,5 Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 108,192 lít O2 ( ở điều kiện tiêu chuẩn), thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá trị của b là: A. 53,16 B. 57,12 C. 60,36 D. 54,84 Câu 38: Cho từ từ đến dung dịch NaOH 0,1M vào 300ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 a mol/ lít và Al2(SO4)3 b mol/lít. Đồ thị dưới đây mô tả sự phụ thuộc của số mol kết tủa Al(OH)3 vào số mol NaOH đã dùng. Tỉ số a:b gắn với giá trị nào sau đây? A. 1,7 B. 2,15 C. 2,9 D. 3,8 Câu 39: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic hai chức, no, mạch hở, hai ancol no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và một dieste tạo bởi axit và 2 ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn 4,84 gam thu được 7,26 gam CO2 và 2,70 gam H2O. Mặt khác, đun nóng 4,84 gam X trên với 80ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thêm vừa đủ 10ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH dư thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối khan, đồng thời thu được 896 ml hỗn hợp ancol ( đktc) có tỉ khối hơi so với H2 là 19,5. Giá trị của m là: A. 4,595 B. 5,765 C. 5,180 D. 4,995 Câu 40: Hỗn hợp X gồm tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T ( đều mạch hở) chỉ được tạo ra từ Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy ( chỉ gồm CO2, H2O và N2) vào bình đựng 140ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 840ml (đktc) một khí duy nhất thoát ra và thu được dung dịch có khối lượng tăng 11,865 gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Giá trị của m gắn với giá trị nào gần nhất sau đây? A. 7,26 B. 6,26 C. 8,25 D. 7,25
00:00:00