Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 ĐỀ SỐ 7 Đề thi gồm 05 trang uuuuu BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Hóa học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Este nào sau đây không thể điều chế bằng cách cho axit tác dụng với ancol tương ứng? A. Phenylaxetat B. etylpropionat C. metylaxetat D. Benzylaxetat Câu 2: Hòa tan hết 10,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được 3 lít dung dịch có pH = 13. Hai kim loại kiềm đó là: A. K, Rb B. Na, K C. Rb, Cs D. Li, Na Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần 2,24 lít oxi thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của 2 amin là: A. C2H5NH2, C3H7NH2 B. CH3NH2, C2H5NH2 C. C4H9NH2, C5H11NH2 D. C3H7NH2, C4H9NH2 Câu 4: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là A. MgSO4 và FeSO4 B. MgSO4 và Fe2(SO4)3 C. MgSO4, Fe2(SO4)3 và FeSO4 D. MgSO4 Câu 5: Kim loại nào sau đây tan được trong cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl A. Al B. Fe C. Cr D. Cả Cr và Al Câu 6: Thủy phân 62,5 gam dung dịch saccarozơ 17,1% trong môi trường axit với H% = 70% thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3/NH3 dư vào X đun nhẹ được m gam Ag. Giá trị của m là: A. 6,75 B. 13,50 C. 10,80 D. 9,45 Câu 7: Có các dung dịch riêng biệt không dán nhãn: NH4Cl, AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, NaCl. Thuốc thử cần thiết để nhận biết tất cả các dung dịch trên là dung dịch: A. BaCl2 B. NaHSO4 C. Ba(OH)2 D. NaOH Câu 8: Đốt hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gổm etylaxetat và metylacrylat thu được số mol CO2, nhiều hơn số mol H2O là 0,08 mol. Nếu đun 0,2 mol hỗn hợp X trên với 400ml dung dịch KOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thì số gam chất rắn khan thu được là: A. 20,56 B. 26,64 C. 26,16 D. 26,40 Câu 9: Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều có tính chất hóa học chung là: A. Phản ứng thủy phân B. Phản ứng với nước brom. C. Hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường D. Có vị ngọt, dễ tan trong nước. Câu 10: Hòa tan 23,2 gam Fe3O4 bằng dung dịch HNO3 đặc nóng dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được V lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của V là: A. 3,36 B. 4,48 C. 1,12 D. 2,24 HOC24.VN 2 Câu 11: Aminoaxit X trong phân tử có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 15 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ được 19,4 gam muối. Tên viết tắt của X có thể là: A. Val B. Glu C. Ala D. Gly Câu 12: Cho các polime sau: tơ nilon -6,6; poli(vinyl clorua); thủy tinh plexiglas; teflon; nhựa novolac; tơ visco, tơ nitron, cao su buna. Trong đó, số polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là: A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 Câu 13: Các số oxi hóa đặc trưng của crom là: A. +2, +4, +6 B. +1, +2,+ 4, +6 C. +2,+3,+6 D. +3,+4,+6 Câu 14: Hòa tan thoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu ( tỉ lệ mol 1:1) bằng axit H2SO4 đặc, nóng, dư thu được V lít khí SO2 (đktc). Giá trị của V là: A. 5,6 B. 4,48 C. 3,36 D. 2,24 Câu 15: Cho 12 gam một kim loại tác dụng hết với HCl dư thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Kim loại là: A. Zn B. Ca C. Ba D. Mg Câu 16: Tiến hành các thí nghiệm sau: 1. Cho Zn vào dung dịch AgNO3. 2. Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 3. Cho Na vào dung dịch CuSO4 4. Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng. 5. Đun nóng hỗn hợp rắn gồm Fe và Mg(NO3)2 Các thí nghiệm xảy ra sự oxi hóa kim loại là: A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 17: Hiện nay, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đang xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nền nông nghiệp. Điều này có nguyên nhân chính là do trong đất và nước khu vực này tăng nồng độ muối nào sau đây? A. Al2(SO4)3 B. NaCl C. Fe2(SO4)3 D. KCl Câu 18: Cho một loại nước cứng chứa các ion Mg2+, Ca2+, 3HCO , 2 4Cl ,SO . Đun nóng nước này một hồi lâu rồi thêm vào đó hỗn hợp dung dịch Na2CO3, Na3PO4 đến dư thì nước thu được thuộc loại. A. Nước cững vĩnh cửu B. Nước mềm C. Nước cứng tạm thời D. Nước cứng toàn phần. Câu 19: Ngâm một thanh sắt có khối lượng 20 gam vào 200ml dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 1M và AgNO3 0,5M, sau một thời gian thấy khối lượng thanh sắt tăng 10%. Hỏi khối lượng dung dịch đã thay đổi như thế nào? HOC24.VN 3 A. Giảm 1,6 gam B. Tăng 2 gam C. Giảm 2 gam D. Tăng 1,6 gam Câu 20: Chia m gam hỗn hợp Fe và Cu làm hai phần bằng nhau Phần I: Cho tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, dư ở nhiệt độ thường thu được 6,72 lít khí (đktc) Phần 2. Cho tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí (đktc) Giá trị của m là: A. 30,4 gam B. 88 gam C. 49,6 gam D. 24,8 gam. Câu 21: Cho các dung dịch loãng có cùng nồng độ 1M: (1)- NaOH; (2)- NH3; (3)- CH3NH2; (4)- C6H5NH2. Sắp xếp các dung dịch trên theo chiều pH tăng dần là: A. (1); (3); (2); (4) B. (3); (2); (4); (1) C. (2); (4); (1); (3) D. (4); (2); (3); (1) Câu 22: Thể tích khí Cl2 (đktc) cần dùng để oxi hóa hoàn toàn 7,8 gam kim loại Cr là: A. 3,36 lít B. 1,68 lít C. 5,04 lít D. 2,52 lít Câu 23: Cho 8,6 gam hỗn hợp gồm đồng, crom, sắt nung nóng trong oxi dư đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 11,8 gam hỗn hợp X. Để tác dụng hết các chất có trong X cần V lít dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là: A. 0,10 lít B. 0,15 lít C. 0,25 lít D. 0,20 lít Câu 24: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm H2NC3H5(COOH)2 ( axitglutamic) và (H2N)2C5H9COOH (lysin) vào 400ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Y phản ứng vừa hết với 800ml dung dịch NaOH 1M. Số m ollysin trong 0,15 mol hỗn hợp X là: A. 0,1 B. 0,125 C. 0,2 D. 0,05 Câu 25: Thủy phân hoàn toàn 0,15 mol một este X ( không chứa nhóm chức khác) cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 18%, thu được một ancol và 36,9 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Công thức phân tử của hai axit là: A. CH3COOH và C2H5COOH B. HCOOH và C3H7COOH. C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. HCOOH và C2H5COOH Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn một amino axit có dạng NH2 –[CH2]n – COOH cần x mol O2, sau phản ứng thu được y mol CO2 và z mol H2O, biết 2x = y + z. Công thức của amino axit là: A. NH2 –[CH2]4 - COOH B. NH2 – CH2 - COOH C. NH2 –[CH2]2 - COOH D. NH2 - [CH2]3 - COOH Câu 27: Cho m gam Mg vào 1 lít dung dịch Cu(NO3)2 0,1M và Fe(NO3)2 0,1M. Sau phản ứng thu được 9,2 gam chất rắn và dung dịch B. Giá trị của m là: HOC24.VN 4 A. 3,36 gam B. 2,88 gam C. 3,6 gam D. 4,8 gam Câu 28: Cho x gam Al tan hoàn toàn vào dung dịch chứa y mol HCl thu được dung dịch Z chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Z, đồ thị biểu diễn lượng kết tủa phụ thuộc vào lượng OH như sau: Giá trị của x là: A. 27,0 B. 26,1 C. 32,4 D. 20,25 Câu 29: Đun nóng 15,72 gam hỗn hợp X chứa một axit đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc làm xúc tác thu được 14,64 gam hỗn hợp Y gồm este, axit và ancol. Đốt cháy toàn bộ 14,64 gam Y cần dùng 0,945 mol O2, thu được 11,88 gam nước. Nếu đun nóng toàn bộ 14,64 gam Y cần dùng 450ml dung dịch NaOH 0,2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được x gam muối. Giá trị của x là: A. 18,0 gam B. 10,80 gam C. 15,9 gam D. 9,54 gam Câu 30: Oxi hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu và 1 kim loại M ( hóa trị không đổi) có tỉ lệ khối lượng mCu : mM = 26 : 9 cần 3,36 lít (đktc) hỗn hợp Cl2 và O2 thu được m+6,75 gam hỗn hợp rắn. Mặt khác nếu hòa tan m gam hỗn hợp X bằng HNO3 đặc nóng dư sau đó cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 42,2 gam hỗn hợp 2 muối khan. M là: A. Al B. Ba C. Mg D. Ca Câu 31: Hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch X,Y,Z,T được ghi lại như sau: Chất Thuốc khử X Y Z T Quỳ tím Hóa xanh Không đổi màu Không đổi màu Hóa đỏ Nước brom Không có kết tủa Kết tủa trắng Không có kết tủa Không có kết tủa Chất X,Y,Z,T lần lượt là: A. Glyxin, Anilin, Axit glutamic, Metylamin B. Anilin, Glyxin, Metylamin, Axit glutamic C. Axit glutamic, Metylamin, Anilin, Glyxin D. Metylamin, Anilin, Glyxin, Axit glutamic Câu 32: Cho các phát biểu sau: (1) Poli(metyl metacrylat) là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt. (2) Cao su tổng hợp là loại vật liệu polime tương tự cao su thiên nhiên. (3) Người ta sản xuất xà phòng bằng cách đun hỗn hợp chất béo và kiềm trong thùng kín ở t0 cao. (4) Các amin đều độc. (5) Dầu mỡ sau khi rán, không được dùng để tái chế nhiên liệu. HOC24.VN 5 Số phát biểu đúng là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Do Cr(OH)3 là hidroxit lưỡng tính nên Cr tác dụng được với dung dịch NaOH đặc. B. CrO là oxit bazơ, tan dễ dàng trong dung dịch axit. C. CrO3 tan dễ trong nước, tác dụng dễ dàng với dung dịch kiềm loãng. D. Cr2O3 là oxit lưỡng tính, không tan trong dung dịch axit và kiềm. Câu 34: Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 21,7 gam X với hiệu suất 60% thu được m gam este. Giá trị của m là: A. 10,80 B. 15,30 C. 12,24 D. 9,18 Câu 35: Hỗn hợp X gồm FeO, FeCO3, CuO, CuCO3, Fe3O4 trong đó oxi chiếm 31,381% khối lượng. Nung 36,2 gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí đến khối lượng không đổi thu được 30,48 gam hỗn hợp Y. Cho 36,2 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được 5,04 lít hỗn hợp khí (đktc, SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Cho 36,2 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí CO2, NO và NO2 có tỉ khối so với hidro là 21,125 ( ngoài NO và NO2 không còn sản phẩm khử nào khác). Số mol HNO3 tham gia phản ứng là: A. 1,40 B. 1,20 C. 1,60 D. 0,80 Câu 36: Cho hỗn hợp gồm Ba và Al vào nước dư, thu được 5,376 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Giá trị m là: A. 7,02 gam B. 12,48 gam C. 9,36 gam D. 10,92 gam Câu 37: Tiến hành điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2 1,2M và KCl 0,4M bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 6176 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 15,0 gam. Cho 0,25 mol bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng thấy khí NO thoát ra ( sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị m là: A. 10,16 gam B. 8,48 gam C. 8,32 gam D. 9,60 gam Câu 38: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm: Na, Na2O, K, K2O , Ba và BaO, trong đó oxi chiếm 8,75% về khối lượng vào nước thu được 400ml dung dịch Y và 1,568 lít H2( đktc). Trộn 200ml dung dịch Y với 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M thu được 400ml dung dịch có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần giá trị nào nhất sau đây? A. 12 B. 14 C. 15 D. 13 Câu 39: Để phản ứng vừa hết 16,32 gam chất hữu cơ X cần dúng 300ml dung dịch NaOH 1M đung nóng, cô cạn dung dịch sau phản ứng chỉ thu được hơi nước và 25,08 gam hỗn hợp muối Y. Đốt cháy toàn bộ Y với lượng oxi vừa đủ, thu được Na2CO3; 16,8 lít CO2 (đktc) và 5,94 gam nước. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản. Số nguyên tử hidro (H) có trong phân tử X là: HOC24.VN 6 A. 6 B. 10 C. 8 D. 12 Câu 40: Hỗn hợp E chứa peptit X (CxHyO5N4) và chất hữu cơ Y (C8H16O4N2). Để phản ứng hết 40,28 gam E cần dùng 500ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được m gam một ancol Z duy nhất và hỗn hợp chứa 2 muối của 2 aminoaxit; trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA< MB). Dẫn toàn bộ m gam Z qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 2,016 lít khí H2 (đktc); đồng thời khối lượng bình tăng 6,66 gam. Tỉ lệ a:b gần nhất là: A. 0,8 B. 0,6 C. ,09 D. 0,7
00:00:00