Cảnh báo

Bạn cần đăng nhập mới làm được đề thi này

Nội dung:

HOC24.VN 1 Câu 1: Vì sao Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam? A. Để thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội ở Việt Nam. B. Để bù đắp thiệt hại do chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra. C. Bù vào thiệt hại trong lần khai thác thứ nhất. D. Để tăng cường sức mạnh kinh tế của Pháp đối với các nước tư bản chủ nghĩa. Câu 2: Thời gian thành lập Hiệp hội các nước Đông Nam Á là A. Ngày 8/8/1977 B. Ngày 8/8/1997. C. Ngày 8/8/1967. D. Ngày 8/8/1987. Câu 3: Sau chiến tranh thế giới I, mâu thuẫn nào trở thành mâu thuẫn cơ bản, cấp bách hàng đầu của Cách mạng Việt Nam? A. Nông dân và địa chủ. B. Nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. C. Công nhân và tư sản. D. Địa chủ và tư sản. Câu 4: Giai cấp nào trở thành tay sai, làm chỗ dựa cho thực dân Pháp tăng cường chiếm đoạt, bóc lột kinh tế, đàn áp chính trị đối với người nông dân sau chiến tranh thế giới thứ nhất? A. Tầng lớp tư sản mại bản. B. Tầng lớp đại địa chủ. C. Giai cấp tư sản dân tộc. D. Giai cấp địa chủ phong kiến. Câu 5: Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là do nguyên nhân khách quan nào? A. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo. B. Tổ chức Việt Nam quốc dân đảng còn non yếu. C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động. D. Đế quốc Pháp còn mạnh. Câu 6: Văn kiện nào của Đảng ta đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu? A. Luận cương chính trị tháng 10/1930. B. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (1930). C. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua. D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (1935). Câu 7: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập vào thời gian nào? Ở đâu? A. Tháng 6/1925 ở Hương Cảng (TQ). B. Tháng 6/1925 ở Quảng Châu (TQ). C. Tháng 5/1925 ở Quảng Châu (TQ). D. Tháng 7/1925 ở Quảng Châu (TQ). Câu 8: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là A. đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc. B. tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc. C. thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để. SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016 – 2017 Bài thi: KHXH – Môn Lịch sử Thời gian làm bài 50 phút HOC24.VN 2 D. làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản. Câu 9: Tác động của chương trình khai thác lần II đến kinh tế Việt Nam là A. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc kinh tế Pháp. B. Nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp. C. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ. D. Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp. Câu 10: Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào? A. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng. B. An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. C. Đông Dương cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn. D. Đông Dương cộng sản đảng, An Nam cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 11: Trong các điểm sau, điểm khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luận cương chính trị tháng 10-1930 là: A. Phương pháp cách mạng. B. Vai trò lãnh đạo cách mạng. C. Chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng. D. Phương hướng chiến lược của cách mạng. Câu 12: Từ ngày 06- 01- 1930 đến ngày 8/2/1930, hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản Việt Nam hợp ở đâu? A. Quảng Châu (Trung Quốc). B. Hương Cảng (Trung Quốc). C. Ma Cao (Trung Quốc). D. Cửu Long- Hương Cảng (Trung Quốc). Câu 13: Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ những năm 80 của thế kỉ XX đến năm 2000 A. Bắt tay với Mĩ chống lại Liên Xô. B. Thực hiện đường lối đối ngoại bất lợi cho cách mạng Trung Quốc. C. Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới. D. Gây chiến tranh xâm lược biên giới phía bắc Việt Nam Câu 14: Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế giới trong những năm 50, 60 nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là A. đứng thứ nhất trên thế giới. B. đứng thứ ba trên thế giới. C. đứng thứ hai trên thế giới. D. đứng thứ tư trên thế giới. Câu 15: Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là A. Báo Búa Liềm. B. Báo Nhành Lúa. C. Báo Người Nhà Quê. D. Báo Tiếng Chuông Rè. Câu 16: Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai là: A. Đưa con người bước sang nền văn minh công nghiệp. B. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ. HOC24.VN 3 C. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tốt sản xuất. D. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ. Câu 17: Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – công nghệ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là A. Pháp B. Anh C. Nhật D. Mĩ Câu 18: Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc chiến tranh lạnh là A. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới. B. Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt. C. Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang. D. Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu. Câu 19: Nước được mệnh danh là “Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh” A. Chi lê. B. Cuba. C. Achentina. D. Nicanagoa. Câu 20: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931? A. Địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp đàn áp, bóc lột thậm tệ đối với nông dân. B. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo cách mạng và nông dân đứng lên. C. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái. D. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933. Câu 21: Công lao đầu tiên, to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919- 1930 là gì? A. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với Chủ nghĩa Mác- Leenin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn. B. Khởi thảo cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng. C. Thành lập hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên. D. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản Câu 22: Phương pháp đấu tranh cách mạng thời kì 1936- 1939 là gì? A. Đấu tranh công khai. B. Kết hợp khả năng hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và nửa công khai. C. Kết hợp đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang. D. Kết hợp khả năng bí mật, bất hợp pháp. Câu 23: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn? A. Nguyễn Ái Quốc đọc được luận cương của Leenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. B. Nguyến Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari. D. Đưa yêu sách đến hội nghị Vecxay. Câu 24: Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế thứ III? A. Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống Pháp. HOC24.VN 4 B. Quốc tế này đề ra đường lối cho Cách mạng Việt Nam. C. Quốc tế này chủ trương thành lập mặt trận giải phóng dân tộc Việt Nam. D. Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi các nước thuộc địa. Câu 25: Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư sản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam? A. Biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa do Pháp sản xuất. B. Biến Việt Nam thành thị trường cung cấp nguyên liệu cho Pháp. C. Cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp. D. Biến Việt Nam thành căn cứ quân sự và chính trị của Pháp. Câu 26: Sự kiện nào đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam bước đầu đi vào đấu tranh tự giác? A. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son ở Cảng Sài Gòn ngăn tàu Pháp đàn áp Cách mạng Trung Quốc. B. Bãi công của thợ nhuộm ở Chợ Lớn. C. Công hội (bí mật) Sài Gòn Chợ Lớn do Tôn Đức Thắng đứng đầu. D. Bãi công của công nhân ở Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng. Câu 27: Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp quốc. A. Tháng 9/1957. B. Tháng 9/1987. C. Tháng 9/1977. D. Tháng 9/1967. Câu 28: Có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc, phong kiến nhưng thái độ không kiên định, để thỏa hiệp đó là đặc điểm của giai cấp nào? A. Tầng lớp tư sản mại bản. B. Giai cấp tư sản C. Giai cấp địa chủ phong kiến. D. Giai cấp tư sản dân tộc. Câu 29: Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN vào thời gian nào? A. Ngày 12/3/1947. B. Ngày 4/4/1947. C. Tháng 7/1947. D. Tháng 2/1947. Câu 30: Cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là A. Báo Thanh niên. B. Báo Người cùng khổ. C. Tác phẩm “Đường Kách Mệnh”. D. Bản án chế độ tư bản Pháp Câu 31: Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô). A. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận. B. Thành lập tổ chức quốc tế- Liên Hợp Quốc. C. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm. Câu 32: Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là lực lượng nào? A. Công nhân và nông dân. HOC24.VN 5 B. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến. C. Công nhân, nông dân, tư sản mại bản. D. Công nhân, nông dân và các tầng lớp tư sản, tiểu tư sản, trung, tiểu tư sản. Câu 33: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là cơ bản nhất của giai cấp công nhân Việt Nam? A. Có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân. B. Sớm chịu ảnh hưởng của trào lưu cách mạng vô sản trên thế giới. C. Kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc. D. Bị ba tầng áp bức bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản. Câu 34: Lịch sử ghi nhận năm 1960 là năm của châu Phi vì sao? A. Hệ thống thuộc địa của đế quốc lần lượt tan rã. B. Tất cả các nước châu Phi giành được độc lập. C. Có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập. D. Chủ nghĩa thực dân sụp đổ ở châu Phi. Câu 35: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của Cách mạng Việt Nam là lực lượng nào? A. Tư sản dân tộc. B. Nông dân. C. Công nhân. D. Tiểu tư sản. Câu 36: Con đường tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với con đường đi của những người đi trước là A. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa vô sản. B. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác- Leenin, kết hợp đường lối dân tộc với chủ nghĩa xã hội. C. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước. D. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản. Câu 37: Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng cộng sản Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ nhất vào thời gian nào? Ở đâu? A. 10/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc). B. 10/1930 tại Ma Cao (Trung Quốc). C. 9/1930 tại Hương Cảng (Trung Quốc). D. 10/1930 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Câu 38: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần II, Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào? A. Nông nghiệp và thương nghiệp. B. Giao thông vận tải. C. Công nghiệp chế biến. D. Nông nghiệp và khai thác mỏ. Câu 39: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là A. Mĩ- Đức- Nhật Bản. B. Mĩ- Tây Âu- Nhật Bản. HOC24.VN 6 C. Mĩ- Anh – Pháp. D. Mĩ- Liên Xô- Nhật Bản. Câu 40: Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện A. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Đại hội lần thứ nhất của Việt Nam cách mạng Thanh niên. C. Thành lập Đông Dương cộng sản đảng. D. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời.
00:00:00